57

Novembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

L'avaluació dels programes de doctorat

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix un nou marc normatiu que implanta una nova estructura per als programes de doctorat, tot adoptant les directrius de l'Espai europeu d'educació superior i les recomanacions sorgides de diferents fòrums europeus i internacionals.

Els aspectes més importants de la formació doctoral que recullen aquests documents són els següents:

 • l'estructura i l'organització del doctorat;
 • les competències que cal adquirir;
 • les condicions d'accés i el desenvolupament de la carrera investigadora en la seva etapa inicial;
 • el paper fonamental de la supervisió i tutela del doctorand;
 • la inserció de la formació doctoral en un ambient investigador que incentivi la comunicació i la creativitat;
 • la internacionalització i la mobilitat,
 • i l'acreditació de la qualitat com a referència per al seu reconeixement i atractiu internacionals.

Una de les novetats que fixa la nova normativa és la necessitat que la universitat defineixi la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral. Aquesta estratègia s'ha d'articular a través de programes de doctorat duts a terme en escoles de doctorat o en altres unitats competents en matèria de recerca. L'estratègia se situa, doncs, en la base de tot el plantejament de la formació doctoral. La finalitat és aconseguir el desenvolupament d'uns programes de doctorat de prou qualitat i adequadament internacionalitzats que puguin situar la institució en una posició rellevant en aquest nivell educatiu.

És recomanable que l'estratègia en investigació i formació doctoral tingui una vigència de, com a mínim, 6 anys, que és el període en què els programes de doctorat s'hauran de tornar a acreditar. Serà llavors un bon moment per revisar l'estratègia en funció dels resultats obtinguts i la situació del context de l'R+D+I.

Guia Avaluació de DoctoratPel que fa a la implantació, els programes de doctorat han de ser verificats pel Consell d'Universitats (CU) i autoritzats per la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 35.2 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, d'universitats. En aquest sentit, el procediment de verificació és idèntic al seguit en les titulacions de grau i de màster.

En el procés de verificació, el CU envia les propostes de programes de les universitats catalanes a AQU Catalunya a fi d'elaborar l'informe d'avaluació corresponent, que té caràcter preceptiu i determinant. L'Agència ha elaborat una guia que està dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració de les propostes de nous doctorats, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, alhora, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquestes propostes per part d'AQU Catalunya. Aquesta guia té l'estructura que marca l'annex I del Reial decret 99/2011 i recull els criteris d'avaluació continguts a l'annex II del Reial decret esmentat.

L'estructura de la Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat és, per tant, equivalent a la de l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació per sol·licitar la verificació de la proposta, i respon a la lògica següent:

 • Què es pretén amb el programa i per què es proposa? En primer lloc, cal establir la definició del títol, tant pel que fa als aspectes que identifiquen administrativament la proposta com pel que fa als que justifiquen el seu interès i necessitat i el perfil de formació pretès.
 • Com s'assolirà? Els objectius de formació del programa s'han d'assolir per mitjà de l'assegurament de la qualitat d'aquests processos:
  • L'accés i l'admissió d'estudiants, que marquen el punt de partida del procés formatiu, i les accions de supervisió i seguiment del doctorand, que asseguraran, juntament amb el desplegament formatiu de la proposta, que els estudiants assoleixin el perfil de formació pretès.
  • La planificació de les activitats formatives, que permeti l'assoliment del perfil de formació.
  • Els recursos humans i els recursos materials i de suport necessaris per assolir el perfil de formació.

 • Quins resultats es preveuen i com se'n garantirà l'assoliment? És a dir, els resultats previstos expressats en valors quantitatius dels indicadors i els mecanismes d'assegurament de la qualitat que permetran fer un seguiment, una revisió i una millora del programa oficial de doctorat i dels procediments.

Els actuals programes oficials de doctorat tenen fins al curs 2013-2014 per adaptar-se a la nova normativa legal. És per aquesta raó que AQU Catalunya està habilitant els mecanismes de coordinació pertinents amb les universitats i la Direcció General d'Universitats per a un desenvolupament adient, tant de la presentació de les propostes com de la seva avaluació.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008