57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

El grau de satisfacció del professorat avaluat per AQU Catalunya

Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca

Des de l'any 2008 l'Àrea de Professorat i Recerca disposa d'un mecanisme per analitzar el nivell de satisfacció de les persones sol·licitants per mitjà d'enquestes de satisfacció. Així, un cop l'any es tramet un qüestionari a totes les persones que han demanat l'informe de professorat lector o l'acreditació de recerca.

Els resultats de les enquestes s'integren al sistema de garantia interna de la qualitat d'AQU Catalunya i es presenten al Consell de Direcció de l'Agència. Com a novetat, properament es publicarà al web d'AQU Catalunya un extracte dels resultats.

En aquest article es recullen i es presenten els resultats principals de l'enquesta de satisfacció de les persones sol·licitants que van participar en la primera convocatòria del 2010, tant d'emissió d'informes de professorat lector com d'acreditacions de recerca (professorat agregat).

 

Fitxa tècnica de l'enquesta
  Lector Agregat
Població 380 173 
Respostes rebudes 168 (44%) 68 (39,3%)
Marge d'error (95% confiança) 5,77% 9,47%
Metodologia Qüestionari per correu electrònic, amb espai per recollir comentaris 
Període de l'enquesta  Del 12 al 25 de febrer de 2011 

 
Valoració del grau de satisfacció amb la informació rebuda

L'Àrea de Professorat i Recerca atén cada any prop de 1.200 consultes presencials, 3.500 trucades telefòniques i més de 600 consultes per correu electrònic. Les dades demostren que la majoria de persones sol·licitants es posen en contacte amb AQU Catalunya abans de fer la seva sol·licitud (67,5% en el cas dels lectors i 53,7% en el cas dels agregats).


You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

El 91,1% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector enquestades valoren favorablement l'atenció rebuda per l'Àrea de Professorat i Recerca. En el cas dels sol·licitants de l'acreditació de recerca, el 86% de les persones enquestades valoren positivament l'atenció rebuda per AQU Catalunya. Aquest alt nivell de satisfacció amb la informació rebuda es manté respecte de les dades recollides l'any 2008.

Accessibilitat a la informació de la pàgina web d'AQU Catalunya

Requisits mínims per poder-se presentar 

Les persones sol·licitants valoren per sobre del 3,5 (en una escala d'1 a 5) l'accessibilitat a la informació de la pàgina web. L'aspecte més ben valorat és el model normalitzat de sol·licitud i de currículum.

La valoració de les persones sol·licitants d'1 (poc accessible) a 5 (molt accessible) dóna les dades següents:

  • El 74% dels usuaris, en el cas dels lectors, creuen que la informació referent als requisits per poder-se presentar és clara i accessible a la pàgina web.
  • En el cas dels agregats, el 72% de les persones enquestades fan una valoració positiva de la disposició de la informació a la pàgina web.

Amb vista a les properes convocatòries, es vol reforçar i potenciar la gestió telemàtica del procés d'avaluació. Així, AQU Catalunya ha iniciat un estudi per analitzar la possibilitat d'adaptar l'eina informàtica per tal de poder carregar el currículum de la persona sol·licitant i enviar les notificacions de resultat de l'avaluació per via electrònica.

Claredat informativa dels criteris d'avaluació

El 48% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector valoren amb un 4 o un 5, considerant aquesta última la puntuació màxima, la claredat informativa dels criteris d'avaluació publicats a la pàgina web, mentre que el 23% en fa una valoració de 3 sobre 5, i prop del 30% considera que la informació és poc clara.


You need to upgrade your Flash Player

Escala de valoració de l'1 al 5, on 1 és la valoració mínima i 5 la màxima


Pel que fa a les persones sol·licitants d'acreditacions de recerca, les dades són similars, ja que el 42% dels enquestats valoren amb un 4 o un 5 la claredat informativa dels criteris d'avaluació, el 30% valora aquest ítem amb un 3 i el 28% restant el valora amb un 1 o un 2. Aquestes dades es mantenen en consonància amb els resultats de l'any 2008, en què aquest apartat va ser puntuat globalment amb un 3 en el cas dels lectors i amb un 2,83 en el cas dels agregats.


You need to upgrade your Flash Player

Escala de valoració de l'1 al 5, on 1 és la valoració mínima i 5 la màxima


Adequació de l'estructura del curriculum vitae per recollir els mèrits

El 81% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector consideren que l'estructura de curriculum vitae utilitzat per AQU Catalunya és adequada per recollir els mèrits. En el cas de les persones sol·licitants de les acreditacions de recerca, aquest percentatge és del 70%. Aquests resultats també estan en consonància amb els resultats del 2008. Ara bé, s'està analitzant la possibilitat que la persona sol·licitant pugui generar el curriculum vitae d'AQU Catalunya per mitjà dels gestors normalitzats de currículums científics.

Composició de les comissions d'avaluació

El 78% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector valoren positivament la composició de les comissions d'avaluació. Pel que fa a les persones sol·licitants de les acreditacions de recerca, el percentatge és similar, el 76%. L'any 2008 el nivell global de satisfacció sobre la composició de les comissions era de 3 en el cas dels lectors i de 2,8 en el cas dels agregats.


You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

Escala de valoració de l'1 al 5, on 1 és la valoració mínima i 5 la màxima


Satisfacció "justa" amb els criteris d'avaluació

Una de les preguntes clau en l'enquesta de satisfacció de les persones sol·licitants és la que fa referència a l'adequació i el nivell d'exigència dels criteris d'avaluació amb els mèrits associats a cada criteri. Així, de la mateixa manera que el 2008, les persones que han respost consideren que els criteris, per bé que puguin ser exigents, són adequats. En una escala d'1 a 5, la puntuació mitjana assolida ha estat de 3,16 en el cas dels lectors (el 2008 la valoració va ser 3,01) i de 3,2 en el cas dels agregats (el 2008 la valoració va ser 2,95). Per tant, tot i que hi ha sol·licitants que han obtingut un informe o una acreditació desfavorable, aquest apartat supera l'aprovat.


You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

Escala de valoració de l'1 al 5, on 1 és la valoració mínima i 5 la màximaMotivació dels expedients desfavorables

A les persones sol·licitants avaluades desfavorablement se'ls ha demanat que valoressin la motivació emesa en l'informe desfavorable, ja que és una peça clau per poder orientar estratègies de millora.


You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

En el cas dels sol·licitants de l'informe de lector, de les 42 persones que van respondre a aquesta qüestió, el 38% considera que l'argumentació és clara, mentre que una mica més de la meitat considera que les motivacions rebudes són poc clares.  

En el cas dels sol·licitants de l'acreditació de recerca, de les 12 persones que van respondre a aquesta pregunta, una quarta part considera que l'argumentació és clara, mentre que la resta considera que les motivacions rebudes són poc clares.

Aquests resultats, com en l'enquesta del 2008, posen de manifest la necessitat de millorar la claredat de la motivació emesa en el cas dels informes i les acreditacions desfavorables. Així, durant el 2011, la CLiC i la CAR han aprovat un protocol de bones pràctiques per a les argumentacions desfavorables, que s'espera que en enquestes futures contribueixin a obtenir millors resultats en aquest apartat.

Motivació per sol·licitar els informes i les acreditacions

En aquesta enquesta s'ha inclòs una pregunta relativa al motiu pel qual se sol·licita l'informe de lector o l'acreditació de recerca. Així, si bé és clar que el motiu principal és per poder ser admès en els processos de selecció de professorat contractat que convoquen les universitats, és interessant comprovar que un percentatge no negligible sol·licita l'avaluació a AQU Catalunya per poder disposar d'un reconeixement extern de la seva trajectòria acadèmica i investigadora. Així, en el cas de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector el percentatge és del 32%, mentre que en el cas de les persones sol·licitants de les acreditacions de recerca és del 35,7%.

Finalment, en l'apartat de comentaris oberts, les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector destaquen que s'atorga una importància excessiva al fet que les publicacions de recerca hagin de ser en revistes indexades d'impacte, especialment en els àmbits de Ciències Socials i d'Humanitats.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008