57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya: 15 anys de millora contínua

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

Són quinze anys els que han passat des de la creació d'AQU Catalunya,1 i en aquest període les seves atribucions han evolucionat, i ho continuaran fent, per adaptar-se als nous temps, però no el seu esperit: les activitats que l'Agència ha desenvolupat i desenvolupa continuen perseguint la millora contínua de les universitats catalanes.

En aquests quinze anys, el sistema universitari ha sofert una enorme transformació. En l'àmbit de les titulacions el gran canvi l'ha generat la seva adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), i en l'àmbit del professorat ha estat la definició de la via contractual com a alternativa a la funcionarial.

Aquesta transformació, que remarco que s'ha realitzat en un espai molt curt de temps i alguns cops amb una falta de visió de futur, ha suposat que algunes iniciatives que van posar en marxa les institucions universitàries —governs, Administració, universitats i agències— s'hagin fet sense una reflexió tranquil·la i sense tenir-ne en compte les conseqüències, cosa que ha comportat que, per dur-les a terme, el col·lectiu universitari hagi hagut de fer un esforç notable.

Atenció

L'Agència també ha hagut de treballar per adaptar les seves activitats a les diferents normatives que s'han aprovat, i l'adaptació s'ha fet buscant la simplificació, la coherència, la integració dels processos i, també, potenciant la visió estratègica del sistema universitari català.

Un exemple n'és la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (2011) que ha elaborat AQU Catalunya. Si bé pot semblar que les dimensions que recull la Guia són massa exhaustives, l'Agència solament ha recollit la normativa,2 que regula aquests ensenyaments, la informació que demana l'aplicació de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i també els Principis de Salzburg sobre el doctorat. Per més que haguem intentat simplificar la Guia, no es pot deixar de tenir en compte els mínims que es demanaran a les titulacions a l'hora de presentar propostes de verificació. Algunes d'aquestes dimensions no caldria que s'avaluessin si la normativa que regula els doctorats no hagués estat tan concreta. Però aquest problema depassa les atribucions de les agències i s'ha de començar a afrontar des d'altres àmbits (universitats, governs). Tot i així, la Direcció General d'Universitats i AQU Catalunya treballem coordinadament per veure com es pot simplificar encara més aquest procés de verificació.

Del que sí que hem de ser responsables les agències és de treballar per perfeccionar els processos, per mitjà de la revisió dels instruments d'avaluació. Per exemple, durant el primer trimestre del 2012 està prevista l'organització d'una jornada de metaavaluació del funcionament dels processos de verificació, modificació i seguiment que s'han realitzat el 2011. Hi participaran unes 350 persones, els responsables universitaris i els membres de les comissions d'avaluació de l'Agència, per intercanviar allò que ha funcionat bé i, sobretot, allò que cal polir i millorar.

AQU Catalunya porta quinze anys treballant al servei del sistema universitari català i, amb les iniciatives que ha impulsat aquests darrers anys, s'ha iniciat un camí de no-retorn que parteix d'una visió estratègica que es fonamenta en la millora contínua, la transparència i el rendiment de comptes dels serveis que presten les universitats (i l'Agència) al conjunt de la societat. Com en aquests darrers anys, la feina no la farem sols. Hem de continuar de la mateixa manera, col·laborant i coordinant-nos amb les universitats i l'Administració per buscar sinergies positives i simplificar els esforços que els uns i els altres haguem de fer per a la millora del sistema universitari català, i així guanyarem en credibilitat, autonomia i confiança respecte dels recursos públics que se'ns destinen. 
 

1 Decret 355/1996, de 29 d'octubre, de creació del consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar la introducció de la cultura de la qualitat en el sistema universitari català. L'any 2003, la Llei d'universitats de Catalunya transformava el consorci en l'agència actual, AQU Catalunya.

2 Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008