el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

57

Novembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya: 15 anys de millora contínua

Són quinze anys els que han passat des de la creació d'AQU Catalunya, i en aquest període les seves atribucions han evolucionat, i ho continuaran fent, per adaptar-se als nous temps, però no el seu esperit: les activitats que l'Agència ha desenvolupat i desenvolupa continuen perseguint la millora contínua de les universitats catalanes.

En aquests quinze anys, el sistema universitari ha sofert una enorme transformació. En l'àmbit de les titulacions el gran canvi l'ha generat la seva adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), i en l'àmbit del professorat ha estat la definició de la via contractual com a alternativa a la funcionarial.

Aquesta transformació, que remarco que s'ha realitzat en un espai molt curt de temps i alguns cops amb una falta de visió de futur, ha suposat que algunes iniciatives que van posar en marxa les institucions universitàries —governs, Administració, universitats i agències— s'hagin fet sense una reflexió tranquil·la i sense tenir-ne en compte les conseqüències, cosa que ha comportat que, per dur-les a terme, el col·lectiu universitari hagi hagut de fer un esforç notable.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació dels programes de doctorat
  El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix un nou marc normatiu que implanta una nova estructura per als programes de doctorat, tot adoptant les directrius de l'Espai europeu d'educació superior i les recomanacions sorgides de diferents fòrums europeus i internacionals.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • El grau de satisfacció del professorat avaluat per AQU Catalunya
  Des de l'any 2008 l'Àrea d'Avaluació del Professorat disposa d'un mecanisme per analitzar el nivell de satisfacció de les persones sol·licitants per mitjà d'enquestes de satisfacció. Així, un cop l'any es tramet un qüestionari a totes les persones que han demanat l'informe de professorat lector o l'acreditació de recerca.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
 

OPINIÓ

 • Ha arribat el moment del doctorat

  Gemma Rauret Dalmau
  Catedràtica de Química Analítica de la UB i exdirectora d'AQU Catalunya

  Per formar bons doctors, cal enfocar el doctorat en un doble vessant: com a formació en la recerca, entesa com una activitat professional, i com a desenvolupament personal. Assegurar el compliment de tots dos objectius de formació és fonamental però no és fàcil. Fins ara hem posat molt esforç en la formació en recerca i s'han donat eines adequades per a la formació personal, però no s'han establert mecanismes per detectar si alguns doctors no les assolien o per prendre les mesures correctores adients.

  A Europa, i darrerament a Espanya, els governs han adaptat els seus marcs normatius i han desenvolupat polítiques específiques per promoure els estudis de doctorat amb aquest enfocament. Les universitats han desenvolupat o estan desenvolupant una nova organització interna orientada a la gestió de programes de doctorat, les escoles de doctorat.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008