57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
27.09.2011

Segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya

L'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ha acceptat coordinar la segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya amb l'objectiu d'analitzar el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG).

La voluntat de l'Agència a l'hora de sotmetre's de nou al procés d'avaluació externa internacional de la qualitat és doble. D'una banda, mantenir la qualificació de la primera avaluació internacional del 2007 i, de l'altra, disposar d'un instrument útil per avançar en la millora contínua de les seves activitats des d'una perspectiva internacional.

El procés d'avaluació s'iniciarà al tercer trimestre de 2011 amb la confecció de l'informe d'autoavaluació. Es preveu que l'aprovació de l'informe definitiu es faci durant el mes de març del 2012. Un cop aprovat, serà tramès als membres del comitè d'avaluació externa internacional que l'ENQA designi, per tal d'organitzar durant la primavera del 2012 la visita a AQU Catalunya.

Superar positivament l'avaluació externa facilita acords de reconeixement mutu de les avaluacions dutes a terme per l'Agència amb altres agències i institucions nacionals i internacionals. El cas més evident és la possibilitat que AQU Catalunya té, d'acord amb la regulació de l'Estat, de desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials. Solament les agències autonòmiques que hagin superat l'avaluació externa internacional, siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites al registre EQAR poden realitzar la funció de verificació. Actualment, a Espanya, de les onze agències que hi operen, cinc poden dur a terme avaluacions per als processos de verificació de titulacions (les agències de Castella i Lleó, de Galícia, d'Andalusia, de Catalunya i l'ANECA).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008