57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.09.2011

Balanç dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials

El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials va retornar a AQU Catalunya la competència per a la verificació de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes.

Des d'aleshores, l'Agència ha elaborat una metodologia pròpia per a la verificació de les titulacions que recull els requeriments que fixa la norma per a aquest procés i que orienta a les universitats en el disseny d'una titulació i la redacció de la memòria per a la seva verificació. La Guia per a l'elaboració i la verificació de titulacions universitàries de grau i de màster recull els criteris i les directrius per a l'avaluació de les propostes de verificació i modificació que han estat acordats i aprovats per la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).

Les taules següents resumeixen l'activitat de verificació que AQU Catalunya ha realitzat fins al moment.

Propostes presentades per universitat

  UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVic UIC UAO Total
Graus 1   2             2   2 7
Màsters 5 10 4 7 2 2 5 3 7 5 6 8 64

Total

6 10 6 7 2 2 5 3 7 7 6 10 71

Resultat de l'avaluació de verificació per branca o comissió

  Favorables Desfavorables En avaluació Desistits Total
Humanitats 3 2 4 1 10
Ciències Socials 13 12 3 5 33
Ciències     3 1 4
Ciències de la Salut 4 1 1   6
Enginyeria i Arquitectura 17   1   18

Total

37 15 12 7 71

Per a l'avaluació de les propostes de modificació de titulacions implantades es fan servir els mateixos criteris que en la verificació. Les taules següents resumeixen l'activitat de modificació que AQU Catalunya ha realitzat fins al moment.

Informes rebuts per universitat

  UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVic UIC UAO Total
Graus 1 23 3 17 6   2   69
Màsters 5 8   13 1 3   1         31

Total

6 31 3 30 7 6 2 1 5 2 7   100

Resultat de l'avaluació de modificació per branca o comissió

  Favorables Desfavorables En avaluació Desistits Total
Humanitats 11 6     17
Ciències Socials 40 5 3   48
Ciències 1   1   2
Ciències de la Salut 14   2 1 17
Enginyeria i Arquitectura 15 1     16

Total

81 12 6 1 100

En els processos de verificació i modificació hi han participat 78 avaluadors i avaluadores, 33 d'ells externs a les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat.

Enllaç extern Informes de verificació i modificació publicats

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008