57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.09.2011

Balanç del programa d'avaluació de professorat lector i col·laborador 2003-2010

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) es va constituir el 26 de març de 2003, d'acord amb l'article 145 de la Llei d'Universitats de Catalunya, amb l'encàrrec d'establir els criteris per a l'avaluació prèvia a la contractació del professorat lector i col·laborador, definir-ne els procediments i realitzar el procés d'avaluació.

La CLiC s'estructura en un plenari, format per la presidenta de la Comissió i set membres, i sis comissions específiques d'avaluació per àmbit de coneixement. En el període 2003-2010, han passat per la CLiC gairebé 300 avaluadors.

  Membres en actiu Antics membres Assessors Total
Humanitats 8 21 6 35
Ciències Socials 9 16 101 126
Ciències 5 7 14 26
Ciències de la Vida 5 7 5 17
Ciències Mèdiques i de la Salut 5 8 17 30
Enginyeria i Arquitectura 10 14 27 51
Total 42 73 170 285

En aquest període la CLiC ha obert 18 convocatòries per a l'avaluació de professorat lector i ha rebut 5.060 sol·licituds, de les quals ha resolt favorablement 3.003 (60%). Pel que fa a les convocatòries de professorat col·laborador, s'han obert 15 i s'han rebut 4.275 sol·licituds, de les quals 2.750 s'han resolt favorablement (66%).

Des de l'entrada en vigor de la LUC i la posada en marxa de la via contractual, el professorat contractat (col·laborador, lector, agregat i catedràtic) de les universitats públiques de Catalunya ha passat de 141 l'any 2003 a 1.930 l'any 2010. Dels 5.906 professors avaluats favorablement per AQU Catalunya, 1.826 han estat contractats (30,9%).

PDF Resultats de l'emissió d'informes de lector i col·laborador 2003-2010 (globals, per comissió i per entitat)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008