57

Novembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Ha arribat el moment del doctorat

Gemma Rauret Dalmau - Catedràtica de Química Analítica de la UB i exdirectora d'AQU Catalunya

Les noves demandes a la universitat perquè participi activament en la transformació de l'economia europea en una economia basada en el coneixement, han portat les universitats a entendre que ha arribat el moment de promoure el doctorat, uns estudis que serveixen de frontissa entre l'Espai europeu de recerca i l'Espai europeu d'educació superior. Per formar bons doctors, cal enfocar el doctorat en un doble vessant: com a formació en la recerca, entesa com una activitat professional, i com a desenvolupament personal. Assegurar el compliment de tots dos objectius de formació és fonamental però no és fàcil. Fins ara hem posat molt esforç en la formació en recerca i s'han donat eines adequades per a la formació personal, però no s'han establert mecanismes per detectar si alguns doctors no les assolien o per prendre les mesures correctores adients.

A Europa, i darrerament a Espanya, els governs han adaptat els seus marcs normatius i han desenvolupat polítiques específiques per promoure els estudis de doctorat amb aquest enfocament. Les universitats han desenvolupat o estan desenvolupant una nova organització interna orientada a la gestió de programes de doctorat, les escoles de doctorat, i han establert acords entre universitats que han de permetre millorar entorns de recerca i programes de doctorat. Les noves escoles de doctorat han de promoure un entorn estimulant per a una recerca innovadora i de qualitat, facilitar l'assoliment d'una massa crítica necessària d'estudiants i professorat, i donar visibilitat als estudis de doctorat, un aspecte imprescindible per captar bons estudiants.

Toca ara dissenyar i posar en marxa programes diferents que facilitin que els nostres doctorands aconsegueixin una formació que els faci capaços de promoure avenços tecnològics, socials o culturals. Hem d'inserir aquests programes en ambients de recerca enriquidors, com ara les escoles doctorals. Hem de fer un seguiment per estar segurs que tots els doctorands estan aconseguint els objectius de formació que ens havíem proposat i hem de fer els canvis necessaris si observem que algun col·lectiu no els aconsegueix o no s'assoleix alguna de les competències que s'havien planificat. I hem de ser ambiciosos i anar apujant el llistó a mesura que arribem al nivell que esperàvem. Fer tot això és assegurar la qualitat de la formació del doctorat.

El marc legal espanyol per a la garantia de qualitat és exigent i es basa més en el control que en la confiança en les universitats; per això s'ha optat per una acreditació prèvia, un seguiment i una reacreditació. El marc legal també exigeix disposar d'un sistema intern de garantia de qualitat per fomentar la millora contínua, i això és molt positiu. A Catalunya aquesta aproximació ja té un ampli seguiment i totes les universitats catalanes, a excepció d'una de privada, tenen certificat un sistema d'assegurament de la qualitat interna de la formació.

El procés d'acreditació prèvia, que s'ha de fer sobre un projecte, va portar, en un inici, al fet que un percentatge significatiu de membres de la comunitat universitària confongués burocràcia amb acreditació. Espero que això no passi amb el doctorat. Els equips que jugaran la lliga del doctorat ja estan acostumats a l'avaluació de projectes i, probablement, no s'estranyaran d'haver de dissenyar amb cura i sotmetre a avaluació el disseny d'una cosa tan fonamental com la formació dels doctorands com a investigadors i com a persones. Actualment, tot Europa està immersa en el moviment de la formació de doctors pel que fa a allò que anomenem competències transversals. Algunes associacions d'universitats, com ara la Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU), estan organitzant escoles d'estiu en aquesta línia, i els estudiants que hi assisteixen les valoren molt positivament.

AQU Catalunya, que sempre ha treballat amb les universitats i ha apostat per sistemes d'avaluació externa que tinguin en compte la feina interna de les universitats en garantia de la qualitat, té davant seu un altre repte: avaluar la formació doctoral. La possible nova organització en forma d'escoles de doctorat, centres per impartir doctorats però amb unes regles molt diferents de les que tenen els centres per a graus i màsters, pot facilitar la planificació per part de les universitats i l'avaluació per part de l'Agència.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008