63

Novembre 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Projecte JOQAR: cap a un sistema europeu d'acreditació de programes conjunts?

Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

JOQARL'establiment del Procés de Bolonya i de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) mostra diferents velocitats i distints graus d'assoliment. En tot cas, sempre que s'analitza el progrés de les polítiques europees sobre ensenyament superior, convé tenir en compte que les competències en aquesta matèria són pròpies dels estats. Evidentment, la Comissió Europea i altres instàncies o agents clau poden fer propostes per al desenvolupament d'aquest sector, encara que totes aquestes proposicions sobre l'ensenyament superior demanen sempre una aprovació per part dels corresponents ministres responsables de l'ensenyament superior.

Un dels àmbits en què l'establiment de l'EEES ha avançat més decididament ha estat la garantia de la qualitat. D'altra banda, tot i que actualment hi ha una gran diversitat en l'ús de mecanismes de garantia de la qualitat per part de les diferents agències, comença a emergir una necessitat d‘una proposta europea adequada als programes universitaris conjunts, que, per la seva naturalesa, necessiten estratègies coordinades per a l'avaluació externa de la seva qualitat.

Si bé AQU Catalunya ja havia participat en el projecte pilot d'avaluació externa de programes Erasmus Mundus TEEP2, és interessant destacar que l'any 2010 l'Agència accepta la invitació per formar part del Consorci Europeu d'Acreditació (ECA), un grup d'agències d'assegurament de la qualitat pertanyents a ENQA i que són especialistes en acreditació. Aquest consorci, format per setze membres de dotze països diferents, té per objectiu facilitar els processos d'acreditació i especialment l'acceptació internacional dels seus resultats per mitjà de convenis de reconeixement mutu. La signatura d'aquests convenis no és una qüestió automàtica, sinó que requereix demostrar internacionalment que els processos que duu a terme una agència, en aquest cas AQU Catalunya, són consistents amb els requeriments que té acordats el Consorci.

Naturalment, l'aplicació més immediata d'aquests acords de reconeixement mutu s'emmarca en l'àmbit dels programes universitaris conjunts d'àmbit internacional. Això vol dir que, en el cas d'un programa conjunt que s'imparteix a diversos països, qualsevol agència membre del Consorci que dugui a terme una avaluació externa podrà remetre els resultats de l'avaluació a les altres agències acreditadores per tal que els adoptin com a element fonamental per a l'acreditació del programa a escala nacional.

El projecte JOQAR suposa el primer gran test d'aquest esquema de reconeixement mutu dels resultats de les avaluacions que fan diferents agències europees.

En el cas que ens ocupa, s'avaluaran quatre programes conjunts, que inclouen vint universitats situades a dotze països europeus. Fins i tot hi ha sis universitats d'altres continents.

El procés d'avaluació compta amb la contribució de vuit agències europees, procedents d'Alemanya, Àustria, Catalunya, Eslovènia, Espanya, els Països Baixos, Flandes i Suïssa; de dues agències no europees, que es troben a Colòmbia i a l'Índia, i de quatre organismes oficials de reconeixement, que vénen de Dinamarca, els Països Baixos, Polònia i el Regne Unit. La presència de centres ENIC-NARIC en el projecte JOQAR ofereix noves oportunitats per a la vinculació entre els processos de garantia de la qualitat i de reconeixement de títols universitaris.

La metodologia d'avaluació del projecte JOQAR disposa d'un bloc nuclear, amb un sistema d'estàndards i criteris acceptats per totes les agències participants, i d'un bloc annex, en què cada agència ha inclòs les particularitats de cada sistema universitari, tant pel que fa als requeriments fixats sobre la qualitat dels programes com sobre el procediment d'avaluació. L'objectiu és que els equips d'avaluació treballin d'acord amb la part nuclear i observin els requisits nacionals durant el procés d'avaluació.

En aquest àmbit, ANECA i AQU Catalunya han acordat el contingut de l'annex corresponent a l'Estat espanyol. Totes dues agències han volgut mantenir un esquema d'avaluació tan simple com fos possible; entenen que, amb l'ús del bloc nuclear, s'hauria de poder respondre adequadament als requisits que estableix l'Estat per a la consideració dels programes com a oficials. D'aquesta manera, els requeriments corresponents a Espanya que s'han inclòs en la metodologia JOQAR fan referència a la determinació i el seguiment dels indicadors bàsics d'evolució del programa a partir dels objectius fixats per a graduació, taxes d'abandonament i rendiment acadèmic en termes d'eficiència i èxit.

Tot i que la inclusió dels corresponents referents nacionals en la proposta metodològica nuclear del projecte JOQAR no sembla una opció especialment trencadora amb el marc actual, cal dir que la seva articulació dins del procés d'avaluació clarificarà enormement les passes que cal realitzar per avançar cap a un esquema europeu per a l'acreditació de programes conjunts.

El JOQAR, doncs, ha de permetre elaborar recomanacions que facilitin els canvis normatius en l'àmbit dels estats, però també en els procediments emprats per les agències, per tal d'aconseguir un veritable sistema d'acreditació europeu per al cas dels programes de formació conjunts, entenent que es tracta d'un ensenyament superior que ha de satisfer els estudiants que s'hi matriculin, procedents d'un entorn internacional, i també el sector productiu que ocupi les persones graduades procedents d'aquests programes.

Si en un primer moment semblava que les diferents legislacions sobre els requisits que havien de complir els ensenyaments universitaris a cada país constituïen el nus que calia desenredar, el JOQAR també ens mostra la necessitat de conjugar millor les estratègies avaluadores a escala europea. Caldrà veure quin és el mètode més efectiu i eficient i, per tant, considerar elements com ara la composició dels equips d'avaluació, l'ús de les evidències o l'estructura dels informes que elaboren sobre la qualitat dels programes.

Programes participants en el projecte JOQAR:

La metodologia d'avaluació que s'ha dissenyat preveu una part nuclear comuna amb els estàndards següents:

Estàndard 1: Condicions generals

 • Criteri 1a: Reconeixement
 • Criteri 1b: Acord de cooperació per al programa conjunt
 • Criteri 1c: Valor afegit del programa conjunt

Estàndard 2: Objectius de formació establerts

 • Criteri 2a: Desenvolupament i acceptació conjunta d'objectius de formació
 • Criteri 2b: Objectius de formació d'acord amb el marc de qualificació
 • Criteri 2c: Relació entre objectius i disciplina/sector professional

Estàndard 3: Programa

 • Criteri 3a: Admissió d'estudiants
 • Criteri 3b: Estructura del programa
 • Criteri 3c: Distribució de crèdits

Estàndard 4: Sistema intern de garantia de la qualitat

 • Criteri 4a: Sistema integrat a escala de programa
 • Criteri 4b: Implicació dels grups d'interès (stakeholders)
 • Criteri 4c: Efectivitat del sistema de garantia de la qualitat (millora)

Estàndard 5: Recursos i suport a l'estudiant

 • Criteri 5a: Instal·lacions
 • Criteri 5b: Suport a l'estudiant (per a l'assoliment dels objectius de formació)
 • Criteri 5c: Serveis a l'estudiant

Estàndard 6: Ensenyament i aprenentatge

 • Criteri 6a: Composició del professorat
 • Criteri 6b: Avaluació dels estudiants
 • Criteri 6c: Assoliment dels objectius de formació
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008