63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'avaluació dels títols universitaris oficials del curs 2012-2013

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

Ara fa una mica més d'un any, l'agost del 2011, AQU Catalunya va començar a rebre les primeres propostes de verificació i modificació de títols oficials universitaris per ser implantats el curs 2012-2013. Respecte de l'any anterior, la gran novetat era la verificació dels programes de doctorat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 99/2011. La taula 1 recull les sol·licituds de verificació i modificació de titulacions universitàries rebudes per ser implantades el curs 2012-2013. En total se n'han presentat 292, el 73% de verificació i el 27% de modificació.

Taula 1. Sol·licituds de verificació i modificació rebudes
  Grau Màster Doctorat Total
Verificació 12 146 55 213
Modificació 58 21 - 79

Total

70 167 55 292

Respecte de l'any anterior, les sol·licituds s'han incrementat en un 68%, passant de 173 a 292. També ha canviat significativament la distribució de sol·licituds entre els processos de verificació i modificació. Si l'any anterior gairebé el 60% de les sol·licituds corresponien a modificació de títols, aquest segon any representen el 27%. Les causes són dues: l'inici de la verificació dels programes de doctorat i la reverificació de molts màsters implantats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 1393/2007.

La tipologia de les sol·licituds

Pel que fa al procés de verificació, de les 213 sol·licituds avaluades, 126 corresponen a reverificacions de títols (60%), 74 corresponen a nous títols (35%) i 13 són fusions de dues o més titulacions ja existents (5%). La taula 2 mostra el nombre de sol·licituds rebudes en el procés de verificació classificades segons la seva tipologia.

Taula 2. Verificació: tipologia de sol·licituds
  Grau Màster Doctorat Total
Nou títol 7 (42%) 66 (45%)  1 (2%) 74 (35%)
Fusió de títols 13 (9%) 13 (5%)
Reverificació 5 (58%) 67 (46%) 54 (98%) 126 (60%)

Total

12 146 55 213

El 92% de les sol·licituds corresponents a títols ja existents han estat avaluades favorablement. El percentatge de favorables entre els nous títols és similar (90%), mentre que en les fusions de títols l'èxit ha estat inferior (85%).

Pel que fa al procés de modificació, les 79 sol·licituds de modificació de titulacions universitàries de grau i de màster corresponen a un total de 334 canvis, és a dir, en cada sol·licitud s'han presentat de mitjana quatre canvis de diferents aspectes de les titulacions. La taula 3 mostra aquests canvis agrupats per tipologia.

Tal com s'observa, la majoria de canvis que s'han sol·licitat —aproximadament un de cada cinc— tenen a veure amb la modificació de normatives d'accés, permanència, transferència i reconeixement de crèdits, i política de personal. Aquests canvis vénen motivats, fonamentalment, per l'adaptació a la nova redacció del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i al Reial decret 1892/2008, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Aquests canvis corresponen a la normativa interna de la universitat i s'apliquen a totes les seves titulacions.

Taula 3. Modificació: tipologia de sol·licituds
  Grau Màster Total Percentatge
Oferta de places 1   1 0,3
Universitat / Centre 1 1 2 0,6
Modalitat d'ensenyament   2 2 0,6
Mencions / Especialitats 16 4 20 6
Competències 16  3 19 5,7
Normatives† 59  65 19,5
Requisits d'accés* 6   5 11 3,3
Reconeixement de crèdits‡ 26   7 33 0,9
Reconeixement de títol propi 4   12 16 4,8
Curs d'adaptació 11    11 3,3
Redistribució de crèdits 26   3 29 8,7
Denominació de matèries / assignatures 14   1 15 4,5
Actualització de continguts 11    11 3,3 
Incorporació / eliminació d'assignatures 12   15  4,5 
Temporalitat de les assignatures 21   25  7,5 
Recursos humans i materials 16   20  6,0 
SGIQ 13   14  4,2 
Calendari d'implantació 9   11  3,3 
Responsables 11    11  3,3 

Total general

273   61  334  100 
† Inclou les normatives d'accés, permanència, transferència i reconeixement de crèdits, i els procediments d'acollida
* Inclou també els complements formatius
‡ Inclou les taules d'equivalència i adaptació

Les comissions d'avaluació i els experts

En les Directrius per al desenvolupament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials, aprovades pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el 2 de desembre de 2010, s'hi estableix una estructura d'avaluació sobre la base de cinc comissions específiques d'avaluació, una per a cada branca de coneixement. Aquestes comissions es podrien subdividir a mesura que el Marc VSMA avancés, fins a un desplegament màxim de catorze subcomissions. Això permetria una avaluació disciplinària més acurada. Aquestes comissions s'havien de fer càrrec de l'avaluació dels quatre processos de què consta el Marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació). Per motius pressupostaris no ha estat possible desplegar el Marc VSMA en la seva configuració màxima i, durant els dos primers anys d'aplicació, s'ha treballat amb sis comissions específiques d'avaluació, que corresponen a les cinc branques de coneixement i als programes de doctorat.

Els membres de totes les comissions específiques d'avaluació responen al perfil següent:

  • El president o presidenta, que és nomenat pel president o presidenta de la CAQ entre persones de reconeguts mèrits acadèmics.
  • Un vocal acadèmic, com a mínim, per a cadascun dels àmbits que componen la branca de coneixement.
  • Una persona de reconegut mèrit professional nomenada pel president o presidenta de la CAQ.
  • Un o una estudiant de l'àmbit de coneixement de la comissió.
  • Un secretari o secretària amb veu però sense vot nomenat entre el personal tècnic d'AQU Catalunya.

Taula 4. Membres de les comissions: nombre i rol
  President Acadèmic Professional Estudiant Secretari Total
Arts i Humanitats 1 3 1   1 7
Ciències Socials i Jurídiques 1 7 2 2 2 14
Ciències 1 4 1 1 1 8
Ciències de la Salut 1 3 1 1 1 7
Enginyeria i Arquitectura 1 3 1 1 2 8
Programes de doctorat 1 10   1 2 14

Total

6 29 6 7 9 58

Les sis comissions estan formades per un total de 58 persones. Dos de cada tres membres acadèmics són externs al sistema universitari català. A més, les comissions han comptat amb la col·laboració de 50 experts acadèmics externs (el 98% externs al sistema universitari català).

Els resultats

Verificació

AQU Catalunya ha emès 12 informes finals de verificació de titulacions de grau i 138 de màster (de les 146 propostes presentades per les universitats, se'n van desistir 8 després del primer informe previ). El 100% de les propostes de grau i el 89% de les de màster han estat verificades.

Taula 5. Verificació: resultats per branca
  Grau Màster
Branca F D Des. Total % F F D Des. Total %F
Arts i Humanitats 1 0 0 2 - 12 2 2 16 87%
Ciències Socials i Jurídiques 6 0 0 6 100% 54 9 5 68 86%
Ciències 1 0 0 1 100% 21 3 0 24 87%
Ciències de la Salut 2 0 0 2 100% 12 1 1 14 -
Enginyeria i Arquitectura 1 0 0 1 100% 24 0 0 24 -

Total

11 0 0 12 100% 123 15 8 146 89%
F: Favorables
D: Desfavorables
Des.: Desistides
% F: Percentatge de favorables (no té en compte les desistides)
Queda un grau per verificar a Humanitats

Pel que fa als programes de doctorat, AQU Catalunya ha rebut 55 sol·licituds, 12 de les quals es van desistir després del primer informe previ. S'han emès 41 informes finals, amb un èxit del 93%. Queda pendent l'emissió de 2 informes finals.

Modificació

De les 79 sol·licituds de modificació de titulacions oficials, AQU Catalunya ha emès 76 informes definitius (3 sol·licituds es van desistir). El 97% de les modificacions corresponents a graus i el 93% de les de màster han estat avaluades favorablement.

Taula 6. Modificació: resultats per branca
  Grau Màster
Branca F D Des. Total % F F D Des. Total %F
Arts i Humanitats 6 0 0 6 100% 1 0 0 1 100%
Ciències Socials i Jurídiques 21 2 1 24 91% 11 2 1 14 85%
Ciències 5 0 0 5 100% 0 0 0 0 -
Ciències de la Salut 2 0 1 3 100% 13 1 1 13 100%
Enginyeria i Arquitectura 10 0 0 10 100% 3 0 0 3 100%

Total

44 2 2 48 97% 28 2 1 31 93%
F: Favorables
D: Desfavorables
Des.: Desistides
% F: Percentatge de favorables (no té en compte les desistides)

Els terminis de presentació i de resolució de les sol·licituds

D'acord amb el Reial decret 1393/2007, el termini per emetre un informe final, des de l'entrada de la sol·licitud al Consell d'Universitats, és de sis mesos en el cas de la verificació i de tres en el de la modificació. En tots dos casos aquests terminis poden quedar suspesos un màxim de tres mesos, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 42.5 c). Per tant, el termini màxim de resolució se situa en nou mesos per a la verificació i en sis per a la modificació.

Tot i que les universitats han ajustat la presentació de sol·licituds respecte de l'any 2011, la majoria de propostes encara arriben amb retard. Així, el 87% de les propostes de verificació i el 80% de les de modificació s'han presentat entre desembre i abril, fora del termini previst per AQU Catalunya.

El 2011 les sol·licituds de modificació es van resoldre en una mitjana de 69 dies i les de verificació de 127. El 2012 aquests terminis s'han ampliat a causa de l'increment del 68% en el nombre de sol·licituds. Pel que fa al procés de modificació, la mitjana de resolució s'ha situat en 75 dies, mentre que en el procés de verificació s'ha situat en 181 dies, tot just dins del límit legal per emetre els informes.

Taula 7. Temps mitjà de resolució per procés i comissió d'avaluació
Procés i comissió Dies

Modificació

75

Grau

78
Arts i Humanitats 111
Ciències 86
Ciències de la Salut 84
Ciències Socials i Jurídiques 63
Enginyeria i Arquitectura 82

Màster

68

Arts i Humanitats 95
Ciències de la Salut 39
Ciències Socials i Jurídiques 71
Enginyeria i Arquitectura 74

Verificació

181

Programes de doctorat

197

Grau

170
Arts i Humanitats 131
Ciències 38
Ciències de la Salut 169
Ciències Socials i Jurídiques 192
Enginyeria i Arquitectura 213

Màster

177
Arts i Humanitats 157
Ciències 172
Ciències de la Salut 174
Ciències Socials i Jurídiques 184
Enginyeria i Arquitectura 175

Total

152

  
Per intentar solucionar els desajustos en els terminis de presentació de les sol·licituds, les universitats catalanes, la Direcció General d'Universitats i AQU Catalunya han establert un calendari. D'aquesta manera es pretén, d'una banda, que totes les titulacions oficials disposin de l'informe d'avaluació corresponent abans de l'inici del procés de preinscripció universitària i, de l'altra, racionalitzar la tasca avaluadora de l'Agència.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008