69

Novembre 2013

ARTICLES

IMPALA: anàlisi de l'impacte dels processos externs d'assegurament de la qualitat a les institucions d'educació superior

Anna Prades Nebot - Gestora de projectes
Fitxa del projecte
Programa marc: Lifelong Learning Erasmus Project
Durada prevista: 36 mesos
Institució coordinadora: EVALAG (
http://www.evalag.de/)
Participants: 11 (20 persones)
Països: 6
Pressupost: 80.953 €
 

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou accions conjuntes amb institucions d'educació superior, altres agències i organismes tant nacionals com internacionals. Un dels objectius d'aquestes accions internacionals és disposar de les metodologies més modernes de promoció i garantia de la qualitat, qüestió essencial per mantenir i millorar la qualitat del sistema universitari català.

En aquest context, AQU Catalunya participa en el projecte IMPALA (Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions), que, coordinat per l'agència alemanya EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), té per objectiu analitzar l'impacte dels processos externs d'assegurament de la qualitat a les institucions d'educació superior.

El desenvolupament de processos externs d'assegurament de la qualitat en el sector universitari ha estat objecte de tota mena de debats. Ara bé, des de la implantació massiva de processos d'acreditació a Europa, l'atenció d'aquests debats s'ha centrat en l'eficàcia i l'eficiència de l'assegurament extern de la qualitat, amb l'objectiu de simplificar els procediments i, alhora, ampliar-ne l'impacte.

Al llarg del projecte IMPALA es desenvoluparà i s'aplicarà una metodologia flexible per a l'avaluació de l'impacte dels diferents processos d'avaluació externa a les institucions d'educació superior, tot plegat amb l'objectiu final de millorar el coneixement, tant de les agències d'assegurament de la qualitat com de les universitats, sobre l'aplicabilitat i la utilitat dels processos avaluatius. La metodologia seguirà un disseny abans-després, que permetrà la comparació de situacions a les institucions abans de l'avaluació externa, durant la mateixa avaluació i un any i mig després.

La durada prevista del projecte és de tres anys (2013-2016) i compta amb onze participants de sis països europeus, organitzats de la manera següent:

Agències de qualitat Universitats
EVALAG (Mannheim, Alemanya) University of Stuttgart (Stuttgart, Alemanya)
AQU Catalunya Universitat Autònoma de Barcelona
ARACIS (Bucarest, Romania) Technical University of Civil Engineering Bucharest (Bucarest, Romania)
FINHEEC (Hèlsinki, Finlàndia) Jyväskylä University of Applied Sciences (Jyväskylä, Finlàndia)

A més d'aquests quatre equips formats per una agència i una universitat, cal afegir-hi els partners següents:

  • Prof. Dr. Bjørn Stensaker (Facultat de Ciències de l'Educació, University of Oslo, Noruega), com a expert acadèmic
  • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education, Brussel·les, Bèlgica)
  • European Students Union (Brussel·les, Bèlgica)

El 5 i 6 de novembre passat va tenir lloc, a Mannheim, el llançament del projecte. Durant la reunió es van presentar els quatre grups de partners i es va discutir l'enfocament del projecte, el pla de treball i els diferents documents, qüestionaris o informes que s'aniran generant. Per part de cada universitat van assistir-hi un responsable acadèmic, la persona responsable de la unitat tècnica de la universitat i un estudiant. D'aquesta manera el projecte assegura, des del seu inici, la representació de tres grups d'interès clau en l'avaluació externa de la qualitat: agències, acadèmics i estudiants.

El projecte presenta les fases següents:

  1. El desenvolupament i la publicació de la metodologia que ha de servir per analitzar l'impacte dels processos externs d'assegurament de la qualitat a les institucions d'educació superior.
  2. L'aplicació d'aquesta metodologia per dur a terme quatre casos pràctics a quatre països europeus. Cadascuna de les agències que participen en el projecte (AQU Catalunya, ARACIS, FINHEEC i EVALAG) durà a terme el procediment extern d'assegurament de la qualitat i realitzarà, simultàniament, l'estudi d'impacte.
  3. L'explotació i l'anàlisi de les dades recollides, i la seva difusió posterior.

D'aquest projecte, cal destacar-ne la implicació activa, des de l'inici, i en totes les seves fases, dels estudiants, com a grup d'interès pel que fa a l'eficàcia dels processos avaluatius. En aquest sentit, el projecte ha de permetre aprofundir en la integració i la millora de l'aportació dels estudiants en els processos d'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008