69

November 2013

AQU RECOMMENDS

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

c/. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya - Legal number B-21.910-2008