el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

73

Juliol 2014

EDITORIAL

Ja disposem dels resultats de la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral

Com ja va essent habitual, cada tres anys AQU Catalunya coordina el llançament i l'anàlisi de l'enquesta d'inserció laboral dels nostres titulats universitaris, un estudi finançat pels consells socials de les universitats públiques, de les universitats privades, dels centres adscrits i d'AQU Catalunya. No cal que subratlli ni l'abast d'aquest treball, amb més de 25.000 titulats enquestats enguany, ni la seva oportunitat en un moment de forta crisi a tot el país. En aquest editorial, tampoc no m'entretindré ni en la contrastada metodologia que fa servir l'estudi ni en el seu impacte, que és prou conegut i rellevant.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El sistema universitari català, un motor d'ocupabilitat diferencial
  El 9 de juliol de 2014 es van presentar els resultats de la 5a edició de l'enquesta d'inserció laboral. Els estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes, coordinats per AQU Catalunya, són fruit de l'interès dels consells socials de les universitats públiques catalanes. Pel seu abast i la seva periodicitat, són un referent a escala internacional. Des de l'any 2001, les universitats catalanes analitzen, amb una periodicitat triennal, la inserció laboral de les persones graduades tres anys abans. L'any 2014 s'han enquestat 17.337 graduats i graduades de cicles (diplomatures, llicenciatures, enginyeries tècniques i superiors, Arquitectura i Arquitectura Tècnica), d'una població de 31.279 persones que es van titular l'any 2010 (2007 en el cas de Medicina). Per tant, s'ha enquestat més de la meitat de la promoció (55%), amb un error mostral del 0,5%.
  Anna Prades Nebot - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • La inserció laboral dels doctors
  L'enquesta d'inserció laboral dels doctors que duu a terme AQU Catalunya cada tres anys permet conèixer la situació en el mercat laboral dels doctors al cap de tres anys de l'obtenció del títol de doctor en una de les diferents universitats de Catalunya. Mentre que hi ha multitud d'estudis que analitzen la situació laboral dels titulats universitaris, el nombre d'estudis per al cas dels doctors és limitat, probablement a causa de la manca de bases de dades disponibles i representatives de la població doctora. Actualment ja es disposa de dades corresponents als anys 2008, 2011 i 2014, cosa que permet analitzar l'evolució dels principals indicadors del mercat laboral dels doctors i altres característiques relacionades amb el doctorat.
  Sandra Nieto Viramontes - Tècnica de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Doctorat industrial: de la teoria a la pràctica

  Carles Estruch Tena
  Enginyer de Camins, Canals i Ports, Màster en Mecànica Computacional i estudiant de Doctorat Industrial

  Després de conèixer els resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes realitzada per AQU Catalunya, m'agradaria expressar la meva opinió pel que fa al cas segons l'experiència viscuda després d'estudiar a la universitat. En el moment d'accedir-hi, la meva opció va ser entrar a Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), bàsicament perquè trobava que els continguts eren atractius i perquè, en aquells moments (any 2002), les perspectives laborals un cop finalitzada la carrera eren molt bones. Fins i tot, a continuació, vaig cursar un màster en Mecànica Computacional entre la Universitat de Swansea (Gal·les) i la mateixa UPC. No obstant això, el panorama ha canviat molt, tal com reflecteix l'enquesta, ja que han baixat tant els contractes fixos com els salaris.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008