el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

82

Juliol 2016

 • Youtube

EDITORIAL

El portal EUC

L'1 de juny vam obrir al públic el portal Estudis Universitaris de Catalunya, l'EUC, un cercador que permet conèixer la qualitat de les titulacions universitàries oficials catalanes de grau i de màster.

La idea d'elaborar aquest cercador responia a la necessitat, d'acord amb els ESG, de presentar la qualitat de les titulacions d'una manera entenedora a tots els interessats, entre els quals s'inclouen, a més dels membres del sistema universitari català, els orientadors de secundària, els futurs estudiants universitaris i les seves famílies.

El nivell de resposta ha estat positivament sorprenent. Portem ja més de 43.000 visites en el moment d'escriure aquest editorial, cosa que mostra l'interès dels diferents grups pel que fa a la qualitat de les titulacions universitàries oficials.

El portal EUC està preparat per ser consultable també a través de dispositius mòbils i en tres llengües. S'estructura en diversos apartats, dels quals cal destacar un de principal, el cercador, des d'on es pot realitzar una cerca oberta tot introduint el nom de la titulació d'interès, però també amb la possibilitat de dur a terme una cerca tancada per programa (grau o màster), branca d'estudi o universitat. La fitxa de cada titulació ofereix una descripció del títol, els darrers informes d'avaluació publicats amb els corresponents certificats i segells de qualitat, i amb els resultats per a cadascun dels ítems avaluats, a més dels principals indicadors de cada estudi (accés i matrícula, professorat, taxa de rendiment i d'abandonament, i inserció laboral després dels estudis).


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'opinió dels directors i supervisors d'infermeria sobre el Grau en Infermeria
  L'estudi de l'opinió dels ocupadors d'infermeria s'emmarca dins del projecte Ocupadors 2013-2015, que, elaborat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", té per objectiu recollir l'opinió dels ocupadors sobre la formació dels graduats del sistema universitari català (SUC).

  Amb aquest projecte, el SUC esdevé el primer sistema universitari d'Espanya a disposar d'informació sobre les competències dels titulats, tant des de la perspectiva dels graduats com dels ocupadors.

  L'opinió dels ocupadors d'infermeria s'ha recollit mitjançant metodologia quantitativa i qualitativa. La figura següent representa els tres mecanismes de recollida d'informació que han de permetre valorar el grau d'ajustament i d'adequació de l'oferta formativa d'infermeria a les necessitats del mercat de treball.

  Anna Prades - Gestora de projectes
 • Revisió de la guia d'acreditació
  El 15 de novembre de 2013 la Comissió d'Avaluació de la Qualitat va aprovar la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, després d'un procés d'elaboració d'un any en què es van tenir en compte els criteris consensuats amb la resta d'agències de l'Estat espanyol i les opinions de les universitats. També es van incorporar les opinions d'altres agents rellevants del sistema universitari català per mitjà d'un procés de consulta pública inèdit a AQU Catalunya.

  Paral·lelament a l'elaboració d'aquesta guia, AQU Catalunya va treballar amb les universitats la planificació de les primeres visites de comitès d'experts als centres. Les primeres visites externes als centres universitaris van començar el maig del 2014. Des d'aleshores i fins al juny del 2016 s'han dut a terme 141 visites a centres universitaris i s'han avaluat 521 títols de grau i màster.

  Josep Manel Torres - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • L'EUC: una carta de navegació en el mar de dades del sistema universitari?

  Albert Gili i Aitor Palomares
  Membres del Comitè d'estudiants

  Ja fa temps que no ens estranya sentir a parlar de la infoxicació, l'excés d'informació que provoca incapacitat per assimilar-la. És un concepte que emergeix amb la progressiva universalització de l'accés a la informació a la xarxa d'Internet i que ha vingut per quedar-se. Davant d'aquest fenomen, les eines per filtrar, agregar i ordenar dades esdevenen claus, fins al punt de convertir-se en autèntiques cartes de navegació en un mar de dades —els cercadors de viatges en poden ser un dels molts exemples. En l'ampli oceà del sistema universitari català, ha aparegut un nou recurs en aquest sentit. Es tracta del portal EUC (Estudis Universitaris de Catalunya), creat per AQU Catalunya. Estructurat com un cercador, aquest portal permet accedir a la descripció de cada titulació de grau i màster del nostre sistema, als seus informes d'avaluació i a alguns indicadors bàsics. L'EUC neix amb la voluntat de posar aquestes dades a l'abast d'un públic ampli d'una manera útil. Podrà assolir aquesta fita?

  Si el comparem amb altres aplicacions que ofereixen informació sobre les titulacions del sistema universitari català, la principal aportació de l'EUC és, d'una banda, l'èmfasi en la claredat dels indicadors per poder comparar entre estudis i, de l'altra, la incorporació dels resultats de les avaluacions. Aquest darrer tret és el més singular del portal, i obre una via per fer més accessibles a la societat els resultats dels processos de qualitat. Això és important si tenim en compte que, ara per ara, aquests resultats es manegen sobretot en l'entorn institucional universitari.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008