87

Octubre 2017

ARTICLES

L'ús de referents en el disseny de noves titulacions

Concepción Herruzo Fonayet i Esther Huertas Hidalgo - Gestores de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials —Marc VSMA— (AQU Catalunya, 2010) vincula de manera lògica els quatre processos d'avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que la legislació fixa per a les titulacions oficials, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos d'avaluació, tant interns com externs.

L'any 2016 AQU Catalunya va revisar el Marc VSMA per adaptar-lo a les noves necessitats. D'entre els elements en què pivota el nou Marc VSMA, en aquest article en destaquem l'ús de referents que facilitin el disseny de nous programes (clústers), que AQU Catalunya desenvoluparà per disciplines. Aquests referents pretenen aportar coherència i identitat, i definir què es pot esperar d'un titulat en termes de competències i habilitats necessàries per desenvolupar el coneixement o la competència en la disciplina.
Un referent ha d'identificar clarament, i com a mínim, els títols que s'hi poden adscriure, les competències clau que li són pròpies i els resultats d'aprenentatge esperats. S'ha de convertir en un document de referència per al disseny, la implementació i la revisió dels programes acadèmics que s'hi adscriguin, tot proporcionant orientacions generals per articular els resultats d'aprenentatge associats al programa. Els referents no estan destinats a representar un currículum o uns enfocaments d'aprenentatge o d'avaluació preestablerts, sinó que han de permetre la flexibilitat i la innovació en el disseny del programa en un marc acordat per la comunitat de la disciplina.

Per a la definició d'aquests referents, AQU Catalunya estableix comissions de treball que incorporen una visió sistèmica i el consens necessari. Per desenvolupar aquesta tasca de definició dels referents, es disposa de referents internacionals, però també de l'experiència i de la informació obtinguda fins ara de l'avaluació dels programes de grau i de màster a Catalunya. L'aprovació dels referents és competència de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP).

Un cop desenvolupats els referents, AQU Catalunya articularà una avaluació periòdica dels clústers, amb la inclusió d'avaluadors internacionals, tenint present dos aspectes fonamentals:

 • La descripció: adequació, qualitat i vigència dels referents emprats en relació amb l'entorn internacional.
 • La consistència dels programes que hi pertanyen: nombre, tipus de programes que hi són inclosos i evolució dels seus indicadors bàsics. L'anàlisi ha de permetre identificar les característiques que caldrà analitzar amb més detall durant les visites d'acreditació del títol concret.

Durant l'any 2017 AQU Catalunya ha desenvolupat els referents per a Informàtica i Turisme. L'estructura d'aquests documents és la següent:

 • Naturalesa i abast de la disciplina, on es defineixen la disciplina i les assignatures relacionades.
 • Habilitats, on es presenta una visió precisa de les habilitats de la disciplina i les especialitats relacionades en el context de Catalunya.
 • Estàndards de qualitat, on s'identifiquen les competències que han de tenir els titulats de grau i de màster de la disciplina.
 • Qüestionari d'autoavaluació (self-benchmarking), que, concebut com una guia de referència per al disseny, la implantació i la revisió de programes d'estudis, ofereix directrius generals per establir els resultats d'aprenentatge associats als programes.
 • Llista de comprovació (checklist) del pla d'estudis, per constatar si el pla d'estudis està alineat o no amb els estàndards de qualitat identificats al referent.

Informàtica

Benchmark informàticaAquest terme s'aplica a un conjunt de programes cada vegada més diversos basats en els fonaments de la informàtica. Així, el referent d'Informàtica identifica les Ciències de la Computació, l'Enginyeria Informàtica, l'Enginyeria de Programari, les Tecnologies de la Informació i els Sistemes d'Informació com a àrees de disciplina, i descriu el contingut que abasta cadascuna.
El referent estableix que, a l'hora de dissenyar els programes, s'ha de ser conscient de l'ampli espectre d'identitats de la informàtica, però també de les idees clau que poden caracteritzar qualsevol programa de titulacions d'Informàtica, que són:

 • El concepte de pensament computacional, el reconeixement dels seus elements principals i la seva importància en la vida quotidiana.
 • L'equilibri de la pràctica i la teoria de manera que una comprensió clara dels principis subjacents suporti qualsevol activitat pràctica.
 • La capacitat per analitzar (i desenvolupar, si cal) sistemes informàtics i d'informació. Una comprensió clara del sistema i el seu funcionament dona un coneixement més profund del que fa el sistema o de la manera com s'utilitza.
 • Els programes no s'han de basar en el coneixement a curt termini. En comptes de centrar-se en les necessitats industrials actuals, els graduats haurien de poder resoldre problemes pràctics futurs i desconeguts. L'adaptabilitat és un requisit essencial en els graus d'Informàtica.

Les persones que han format part del comitè d'experts per al referent d'Informàtica han estat les següents:

 • Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya), president
 • Ricardo Baeza-Yates (Universidad de Chile)
 • Gérard Berry (Collège de France)
 • Enrique Castillo (Universidad de Cantabria)
 • José Duato Marín (Universitat Politècnica de València)
 • Ramon López de Mántaras (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
 • Juan José Moreno Navarro (Universidad Politécnica de Madrid)
 • Isidro Ramos Salavert (Universitat Politècnica de València)
 • Hans-Peter Seidel (Max Planck Institut Informatik)
 • Concepción Herruzo (AQU Catalunya), secretària

Turisme

Benchmark TurismeEl nombre de graus i màsters en Turisme i/o títols relacionats amb aquesta disciplina s'ha incrementat els darrers anys en el sistema universitari català. Actualment, les universitats catalanes ofereixen una diversitat més gran de títols i currículums i es preveu que aquests vagin evolucionant com a resposta al desenvolupament de la disciplina i a les futures necessitats de la societat. Per tot això, el referent de Turisme se centra en els resultats generals i no especifica un currículum bàsic relacionat amb el turisme i l'hoteleria. Tampoc no inclou un pla d'estudis o un conjunt de coneixements.

El referent s'organitza a partir de la presentació de competències i continguts, segons les tres disciplines associades: hoteleria, oci i turisme.

Les persones que han constituït el comitè d'experts per al referent de Turisme han estat les següents:

 • Salvador Anton (Universitat Rovira i Virgili), president
 • Marién André (Universitat de Barcelona)
 • José Antonio Donaire (Universitat de Girona)
 • Pere Duran (Director General de Turisme, Barcelona)
 • Xavier Font (University of Surrey)
 • Bruno Hallé (Magma)
 • Marcelo Royo (Universitat de València)
 • Esther Huertas (AQU Catalunya), secretària

 


1 A tall d'exemple, hi ha el treball fet per la QAA (http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements), els estàndards globals de la World Federation for Medical Education o els EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines - ENAEE. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008