el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

87

Octubre 2017

 • Youtube

EDITORIAL

Benchmark o referents: un primer pas cap a l’autoverificació

L'acreditació de titulacions, és a dir, l'avaluació a posteriori de la qualitat dels títols, és el procés que porten a terme la gran majoria, per no dir totes, de les agències de qualitat al món. És clarament el nostre core business, i el que defineix fonamentalment una agència de qualitat de l'educació superior.

En canvi, la verificació, el procés ex ante d'avaluació d'un títol anterior a la seva implementació, és un procés que molt poques agències duen a terme. AQU Catalunya, així com la resta d'agències de l'Estat que pertanyen al registre europeu, n'és una, atesa l'obligatorietat establerta en el Reial decret 1393/2007.

És probable que algun dia emprenguem el camí que ja molts altres països europeus han engegat, com ara Dinamarca i parcialment Holanda, de centrar-se únicament en l'acreditació ex post i deixar la verificació com una eina interna de la universitat en virtut de la seva autonomia. Em sembla clar que cal anar per aquest camí. Les universitats del sistema universitari català han demostrat de sobres la seva capacitat per gestionar internament aquests processos, assegurant-ne al mateix temps la qualitat. L'únic que cal garantir és, una vegada finalitzat tot el procés, el seu posterior rendiment de comptes a la societat.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'ús de referents en el disseny de noves titulacions
  El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials —Marc VSMA— (AQU Catalunya, 2010) vincula de manera lògica els quatre processos d’avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que la legislació fixa per a les titulacions oficials, a fi d’establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos d’avaluació, tant interns com externs.
  Concepción Herruzo Fonayet i Esther Huertas Hidalgo - Gestores de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Què opinen les empreses sobre la formació dels titulats universitaris recents?
  La universitat adequa la formació dels seus estudiants a les necessitats de les empreses de Catalunya? Els graduats recents tenen algun dèficit de competències? Quines titulacions formen millor? La relació empresa-universitat contribueix a millorar l'ocupabilitat dels graduats recents? Aquestes són algunes preguntes a les quals donarà resposta la segona edició del projecte Ocupadors, que AQU Catalunya ha iniciat recentment amb el suport de l'Obra Social "la Caixa".
  Sandra Nieto Viramontes - Gestora de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • L'autoverificació en els estudis universitaris d'informàtica

  Pere Brunet Crosa
  President del comitè d'experts per al referent d'Informàtica i membre de l'Academia Europaea

  L'any passat, un grup de nou persones vam rebre un encàrrec que era alhora un repte i una oportunitat: el director d'AQU Catalunya ens va demanar que preparéssim un document que permetés l'autoverificació en els estudis universitaris d'informàtica. La idea s'emmarcava en una prova pilot per veure si era possible convertir l'actual fase de verificació de nous títols universitaris en un procés d'autoverificació per part dels centres proposants. Això permetria alleugerir aquesta fase i concentrar els esforços d'AQU Catalunya en les fases de modificació i acreditació. Cal tenir en compte que, l'any 2015, el 93% de les verificacions van ser considerades favorables.

  Hi havia la voluntat, per part d'AQU Catalunya, que l'equip d'experts fos internacional, i així va ser. Ens vam constituir, ens hi vam posar, i la veritat és que hi vam estar treballant quasi tot l'any passat. El primer que vam fer va ser estudiar i analitzar un document semblant que ja havia elaborat la comissió QAA del Regne Unit. Aquest document del 2016, Subject Benchmark Statement for Computing, que és la síntesi de diversos documents anteriors de la mateixa QAA, és clar i curt. Ens va agradar i vam decidir adoptar-lo com a document base del nostre treball.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008