87

Octubre 2017

24.07.2017

AQU Catalunya publica l'informe sobre la situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya

AQU Catalunya, en el marc del conveni específic signat amb el Departament d'Ensenyament, porta a terme l'avaluació dels estudis superiors de disseny equivalents a grau en paral·lel a l'avaluació dels estudis universitaris de grau del mateix àmbit.

El fet d'haver realitzat l'avaluació d'ambdues tipologies d'estudis en paral·lel (grau i títol superior en disseny) ha permès a l'Agència detectar aspectes susceptibles de millora en ambdós sistemes.

AQU Catalunya presenta ara l'Informe de la situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya en el marc regulador dels ensenyaments artístics superiors de l'Espai Europeu d'Educació Superior, on s'analitzen amb més detall les problemàtiques detectades i apunten diverses recomanacions orientades als òrgans competents, relacionades amb l'estructurar de l'oferta formativa i el territori, el marc acadèmic, el perfil, la gestió i la formació del professorat, i el màster.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008