87

Octubre 2017

19.07.2017

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha modificat els criteris d'avaluació de la comissió específica de professorat lector de Ciències de la Vida

La Comissió específica de Professorat Lector de Ciències de la Vida de la CAR va aprovar, en la reunió del 3 de febrer de 2017, modificar els criteris d’avaluació relatius a publicacions científiques. Així, doncs, cal la publicació de deu articles en revistes indexades en el Journal Citation Reports, estant cinc d’ells en el primer quartil de l’àrea corresponent i que el sol·licitant sigui l’autor de correspondència (en anglès, corresponding author) o el primer signant en tres dels articles del primer quartil.

Podeu consultar els criteris aquí.

Els nous criteris d’avaluació s’aplicaran a partir de la 2a convocatòria de professorat lector de 2017.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008