87

Octubre 2017

19.07.2017

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha modificat els criteris d'avaluació d’Humanitats relatius a projectes de recerca

La Comissió específica d’Humanitats de la CAR ha modificat els criteris d’avaluació pel que fa a la secció de Projectes de Recerca, tant per a l’acreditació del professorat lector, com per a l’acreditació de la recerca i de la recerca avançada. Així, doncs, a partir de la propera convocatòria, en l’avaluació dels projectes de recerca de les persones sol·licitants de les acreditacions anteriorment esmentades, es tindrà en compte tant la participació com la contribució en projectes competitius.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008