88

Gener 2018

03.11.2017

AQU Catalunya participa a la Jornada dels Economistes 2017

El 27 d'octubre, AQU Catalunya va participar a la jornada "Intel·ligència artificial i transformació digital 4.0 a l'economia, a les empreses i a la societat", organitzada pel Col·legi d'Economistes de Barcelona.

A la sessió "Formant als professionals del futur. Necessitat d'un canvi de model formatiu", Anna Prades, tècnica de l'Àrea de Internacionalització i Generació del Coneixement va presentar les dades evolutives de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes amb l'objectiu d'identificar tendències pel que fa l'ocupació, així com, a partir de l'anàlisi de les dades, valorar quins aspectes de formació caldria millorar.

En una segona part, Prades va introduir el marc d'avaluació dels ensenyaments no presencials (total o parcialment virtuals) i va presentar el projecte TeSLA (Horizon 2020), que treballa en la definició del sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i autoria en els diferents moments de l'aprenentatge. AQU Catalunya participa en aquest projecta i lidera el paquet destinat a l'assegurament de la qualitat dels d'aquest ensenyaments.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008