88

Gener 2018

04.12.2017

Reunió de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

 

La Comissió Permanent del Consell de Govern d’AQU Catalunya es va reunir el passat divendres 1 de desembre a la seu de l’Agència.

El director i el president d’AQU Catalunya van presentar a la resta de membres de la Comissió sengles informes d'activitats de l’Agència durant el 2017, la previsió d’activitats per a l’any que ve, i el pressupost definitiu 2017 d’AQU Catalunya, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern.

Per la seva banda, la Comissió va aprovar el calendari d’avaluació dels processos contemplats en l’anomenat Marc VSMA 2018, el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació. També es van designar els nous membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i es van ratificar els convenis subscrits per l’Agència entre juliol i octubre de 2017.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008