Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Implicació en la qualitat universitària

L'EEES reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i preveu la seva participació en l'organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior. El Comunicat de Berlín, el Comunicat de Bergen i el Comunicat de Lovaina recullen explícitament la necessitat de promoure la total participació dels estudiants; la LUC i la LOU inclouen articles en aquest sentit; i, finalment, els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior requereixen la implicació dels estudiants en universitats i agències, així com la seva participació en els processos d'avaluació de la qualitat d'aquestes institucions.
 

Implicació i participació en les activitats d'AQU Catalunya

Actualment els estudiants participen en les activitats de l'Agència formant part de:

 • El Consell de Govern d'AQU Catalunya

  Amb l'aprovació de la llei d'AQU Catalunya (juliol de 2015), s'inclou la figura de dos estudiants en la composició del Consell de Govern de l'agència

 • La Comissió d'Estudiants

  L'any 2010 s'ha posat en marxa la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya, que treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya, assessorar l'Agència en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu de l'estudiantat, i participar en l'elaboració d'estudis d'interès per a l'estudiantat.

  La Comissió, formada íntegrament per estudiants d'universitats catalanes, participa en projectes que impliquin la formació i informació a l'estudiantat pel que fa a la qualitat del sistema universitari català, i promou vincles de cooperació i col·laboració amb associacions i organismes europeus de representació estudiantil en el marc de l'EEES.

 • Els comitès d'avaluació externs en els processos d'acreditació de les titulacions

  El comitè que fa la visita externa als centres universitaris està formada, generalment, pel/per la president/a, un/a vocal acadèmic/a per cada un dels àmbits de coneixement del centre, un vocal professional de l’àmbit de coneixement del centre, un/a estudiant de l’àmbit de coneixement del centre i un/a secretari/ària especialista en metodologia.

   

Participació en els processos d'avaluació: programa de cursos

Des dels inicis de la seva activitat avaluativa, AQU Catalunya ha tingut en compte la presència d'estudiants en els processos interns d'assegurament de la qualitat i, des de 2005, també en la fase externa de l'avaluació. En aquest sentit, totes les avaluacions institucionals i de titulacions realitza l'Agència compten amb la participació d'estudiants.

Per potenciar aquesta participació, AQU Catalunya impulsa, conjuntament amb les universitats i el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), la formació d'estudiants en qualitat universitària, per mitjà del Programa de cursos en l'assegurament de la qualitat. A través d'aquests cursos s'obtenen coneixements i competències que permeten als estudiants implicar-se satisfactòriament en sistemes de garantia de qualitat i en processos d'avaluació i millora de la universitat. Els estudiants que superen el curs passen a formar part de la base de dades d'experts d'AQU Catalunya i poden ser nomenats per participar en comitès d'avaluació.

Els estudiants que estiguin matriculats en alguna universitat catalana i tinguin interès en realitzar el curs i esdevenir possibles avaluadors han de contactar amb el vicerectorat d'estudiants de la seva universitat.

29.4.2019