Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2014

La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanesL'any 2014 AQU Catalunya va finalitzar el tercer estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (SUC) es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011 i 2014).

Com a novetats respecte dels dos estudis anteriors, en aquesta ocasió hi han participat les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i la Universitat Oberta de Catalunya (per primer cop); i s'han enquestat en línia els doctors de nacionalitat estrangera.

PDF La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes

Tot seguit es mostren alguns dels principals resultats obtinguts amb les dades del 2014:

  • Tal com mostren les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) per al conjunt de l'Estat espanyol i les dades de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya, els doctors tenen un avantatge en els diferents indicadors del mercat laboral respecte de les persones amb un nivell educatiu més baix.
  •  Les dades corresponents a l'any 2014 mostren que el 93% dels doctors de les diferents universitats catalanes estaven ocupats i el 5% estaven aturats.
  •  El 88% dels doctors tenen un contracte a temps complet, però només el 46% gaudeixen d'un contracte fix.
  • El 60% dels doctors treballen en l'educació superior i centres de recerca, cosa que vol dir que el 40% estan en empreses. D'aquests últims, la majoria no desenvolupen funcions de recerca, si bé n'hi ha un 28% que sí i un 26% que desenvolupen funcions de direcció.
  • Per àmbits disciplinaris, el 68% dels qui treballen a Ciències Experimentals i el 64% dels qui ho fan a Enginyeria i Arquitectura desenvolupen funcions de recerca, enfront del 57% a Ciències Socials.
  • L'estudi mostra que el 14% dels doctors treballen a l'estranger, un percentatge que ha anat augmentant al llarg temps, però està lluny de ser, encara, un fenomen majoritari.
  • Respecte del sector d'activitat econòmica, el 69% dels doctors de les universitats catalanes treballen en l'àmbit de l'educació i la recerca. Mentre que el sector financer ocupa el 10% dels doctors al Regne Unit, aquest indicador no arriba al 0,5% en el cas dels doctors de les universitats catalanes. A més, el 5% es troben en indústries manufactureres.
  • Finalment, el 95% dels doctors de les universitats catalanes accedeixen a les ocupacions més qualificades del mercat laboral (corresponents a les categories 1 i 2 de la Classificació nacional d'ocupacions, CNO).

Característiques tècniques

PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2014

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC.

Població de referencia i mostra: La població de referència ha estat de 2.080 persones i s'han enquestat 1.426 doctors, xifra que representa el 68,6% del total de doctors dels anys 2009 i 2010 a Catalunya. L'error mostral global de l'estudi és de l'1,49%.

10.7.2017