Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral dels doctorats 2017

Inserció lab doctors 2017AQU Catalunya presenta el quart estudi sobre la inserció laboral dels doctorats i doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones titulades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (SUC) es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011, 2014 i 2017).

Com a novetats respecte dels dos estudis anteriors, en aquesta ocasió hi han participat les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i quatre de les universitats privades (Universitat Oberta de Catalunya,  Universitat Internacional de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU); i s'han enquestat en línia els doctors de nacionalitat estrangera.

PDF La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes

Enllaç extern Web estudis.aqu.cat/dades: resultats de l'enquesta per àmbits de coneixement

 

Tot seguit es mostren alguns dels principals resultats obtinguts amb les dades del 2017:

Inserció laboral per nivell educatiu

  • Tal com mostren les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) per al conjunt de l'Estat espanyol i les dades de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya, els doctors tenen un avantatge en els diferents indicadors del mercat laboral respecte de les persones amb un nivell educatiu més baix.

Percentatge d’ocupats, aturats i inactius per nivell educatiu
(població 25-44 anys EPA, 1r trimestre 2017)

web_graus_2

Ocupació i adequació

  • La taxa d’ocupació es manté estable en relació 2014, 9 de cada 10 doctors treballen, i també la d’adequació: 6 de cada 10 fan funcions de doctor.

Adequació de les funcions a la feina al 2017

web_doctors_1

On treballen els doctors?

  • S’incrementen els doctors que treballen a l’empresa (un 46%) i per tant baixa la presència de doctors en l’àmbit públic. Les empreses incrementen el percentatge de doctors que fan funcions pròpies de doctors.

Lloc de treball dels recent doctors i doctores al 2017

web_doctors_2

  • El 7% dels doctors treballen a l’estranger, taxa que s’ha reduït a la meitat respecte l’any 2014.

Funcions realitzades segons el lloc de treball al 2017

web_doctors_3

Condicions laborals

  • Gairebé la meitat dels doctors tenen un contracte indefinit i la gran majoria percep salaris superiors a 2.000 euros mensuals bruts.

Percentatge de doctors amb guanys superiors a 2.000 euros mensuals bruts per àmbit disciplinari al 2017

web_doctors_4

Què s’aprèn durant un doctorat?

  • Tot i que treballar en un grup de recerca incrementa significativament l’assoliment de competències i la realització en un temps menor, s’ha reduït el nombre de doctors que fan la tesi en un grup de recerca.

Satisfacció amb la formació

  • Tot i que 8 de cada 10 repetirien els estudis de doctorat, disminueix el percentatge dels qui ho farien en 5 punts percentuals.

Què en pensen els doctors estrangers dels doctorats de Catalunya?

  • Els doctors estrangers, que representen un 30% dels doctors titulats a Catalunya, valoren amb un 7 sobre 10 la satisfacció amb els estudis de doctorat.

 

Característiques tècniques

PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2017

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic-UCC, UIC i UAO CEU.

Població de referencia i mostra: La població de referència ha estat de 2.546 persones i s'han enquestat 1.358 doctors, xifra que representa el 53,4% del total de doctors que van llegir la tesi els cursos 2011-2012 i 2012-2013 a Catalunya. L'error mostral global de l'estudi és de l'1,85%.

16.1.2020