Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2011

Gènere i inserció laboralAQU Catalunya, amb el suport de l'Institut Català de les Dones, ha elaborat l'estudi Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents?, basat en l'anàlisi de les dades obtingudes en l'enquesta d'inserció laboral d'AQU realitzada l'any 2011 sobre la promoció graduada del 2001 i, per tant, reflecteix la situació laboral deu anys després de la graduació.

Com en l'estudi de l'any 2008 (sobre la població graduada tres anys després d'acabar els estudis) la titulació, més que no pas el gènere, és la peça clau en el procés de transició al mercat laboral i en la qualitat de la inserció. És a dir, no hi ha diferències significatives en la qualitat de la inserció entre homes i dones que han cursat una mateixa titulació i la variable que millor explica la qualitat de la inserció laboral és la titulació cursada.

Ara bé, en alguns dels indicadors analitzats s'ha observat una tendència sistemàticament favorable als homes, com per exemple en el percentatge de població graduada que ocupa càrrecs amb responsabilitat sobre les persones, o en el percentatge de població graduada que ha estat promocionada.

Com a novetat d'aquest estudi s'ha detectat que es produeix una certa segregació per gènere en el mercat laboral entre homes i dones amb la mateixa titulació. Així, es troba una major presència de la dona en àmbits d'activitat econòmica que faciliten la conciliació familiar, laboral i personal, com ara l'educatiu.

PDF PDF Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents?

PDF PDF Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents? - ANNEX

Situació laboral (ocupació, atur i taxa d'activitat)

El 93% de les persones enquestades treballen en el moment de l'enquesta, un 5% es troben en situació d'atur i un 1,2% es troben en situació d'inactivitat. La taxa més alta d'atur es troba en les persones graduades en Geografia i Història, amb un 12,5%, seguida de Tècnica Agrícola amb un 5%.

Les diferències entre titulacions dins un mateix gènere pel que fa a la taxa d'ocupació són majors que les diferències entre homes i dones dins una mateixa titulació. Així, la diferència màxima entre titulacions és, per a les dones, de 13 punts percentuals entre la taxa d'ocupació de Medicina (99%) i la d'Història (86%), i per als homes, de 18 punts percentuals entre la taxa d'ocupació de Medicina (100%) i la d'Història (82%); mentre que la diferència màxima entre homes i dones d'una mateixa titulació és de 6 punts percentuals a Enginyeria Química a favor dels homes (90% dones, 96% homes), seguida de 5 punts percentuals de la taxa d'ocupació d'Història a favor de les dones (86% dones, 81% homes).

La taxa d'atur és baixa per als dos gèneres. Les diferències entre gèneres no són tampoc significatives entre sí. Tant per homes com per dones, la titulació està directament relacionada amb la taxa d'ocupació i d'atur.

Taxa de no activitat per motius de cura (percentatge de persones que no busquen feina per motius familiars com ara maternitat, paternitat o cura de persones dependents)

La taxa de no activitat per temps de cura per a les persones enquestades és de l'1% per a les dones i del 0% en el cas dels homes. Els resultats no varien respecte de l'estudi de 2008. En total, de les 1.101 persones entrevistades, només vuit no són actives per motius de cura. Tenint en compte aquesta dada, i el fet que el 44% de les persones entrevistades diuen tenir criatures, es pot afirmar que el col·lectiu analitzat no deixa el món professional després d'iniciar una família.

Tipus de contracte

El 73% de les persones enquestades tenen un contracte fix, mentre que el 19% tenen un contracte temporal. 

Les diferències entre titulacions són majors que les diferències per gènere. Així, el percentatge de contracte fix oscil·la entre Enginyeria Química i Història en 18 punts per a les dones (83% i 65%, respectivament) i en 20 punts per als homes (84% i 64%, respectivament). En canvi, les diferències màximes entre homes i dones són de 12 punts percentuals a favor dels homes a Química (71% per a les dones i 83% per als homes), i d'11 punts percentuals a favor de les dones a Història (65% per a les dones i 54% per als homes).

La taxa de temporalitat també presenta uns diferencials més elevats per titulació que per gènere. Així, les diferències entre Història i Economia i ADE són de 22 punts percentuals per a les dones (31% i 9%, respectivament) i de 26 punts percentuals per als homes (35% i 9%, respectivament); en canvi, la diferència màxima dins una mateixa titulació per gènere la trobem a Química a favor dels homes (25% per a les dones i 16% per als homes).

Les diferències de gènere en les dues taxes (temporalitat i estabilitat) no són significatives en cap cas.

Jornada laboral

El 91% de les persones enquestades treballa a temps complet, percentatge que oscil·la entre el 84% d'Història i el 96% d'Enginyeria Química. Les diferències en aquesta taxa tornen a ser més altes entre titulacions dins un mateix gènere que entre gèneres per una mateixa tipologia de titulació, i no són significatives ni per sexe ni per titulacions.

Retribucions

El 71% de les persones enquestades ocupades a temps complet guanyen més de 24.000 euros bruts anuals. Només un 8% guanyen menys de 15.000€.

Per titulacions, Medicina i Economia i ADE són les que tenen el major percentatge de persones que guanyen més de dos mil euros al mes (92% i 81% respectivament). Per contra, el percentatge de dosmileuristes a Història és del 42%.

Pel que fa a gènere, s'han trobat diferències significatives en les tres cinquenes parts de les titulacions estudiades. Així, la proporció de dones que guanyen més de dos mil euros mensuals és inferior a la dels homes per a Química, Medicina i Enginyeria Química.

Adequació de la inserció laboral a la formació universitària

El 55% de les persones graduades desenvolupen feines pròpies de la seva titulació, el 29% desenvolupen funcions que no són pròpies de la titulació però sí que són de nivell universitari, i el 15% restant diu desenvolupar funcions que no són de nivell universitari. Medicina és la titulació amb una major adequació i Història, la titulació amb menor adequació.

Per gènere només s'han trobat diferències significatives a Química, on 12 dones i 1 home afirmen estar desenvolupant funcions que no requereixen el nivell universitari.

Assoliment de posicions de responsabilitat

El 38% de les persones enquestades afirmen desenvolupar funcions de gestió o direcció, amb una forquilla que oscil·la entre el 56% d'Economia i ADE i el 14% de Medicina. Podria ser que una persona desenvolupés funcions de gestió (de projectes, per exemple), i no en desenvolupés de direcció, per la qual cosa no es pot inferir l'assoliment d'una posició que comporti liderar altres persones.

Per gènere, les diferències arriben als 29 punts percentuals entre les persones titulades d'Enginyeria Química a favor dels homes, però en cap cas la diferència és significativa.

Responsabilitat sobre altres persones. El 14% de les persones enquestades tenen un nivell de responsabilitat de direcció o gerència. D'aquestes, més de la meitat tenen persones a les quals han de supervisar en diferents consideracions (cap d'àrea, encarregat/da de secció, cap d'oficina o departament, etc.). En coherència amb l'indicador anterior, la influència del sector és clau i té els mateixos extrems, al rang alt Economia i ADE i al més baix Medicina.

Promoció. Dues terceres parts de les persones graduades han canviat de feina després de la seva graduació. La titulació amb menys mobilitat és Medicina, amb un 51%, mentre que Química, Enginyeria Química i Tècnica Agrícola tenen percentatges de mobilitat que se situen entorn el 70%. Per gènere pràcticament no hi ha diferències amb l'excepció de Medicina, on les dones mostren una mobilitat inferior a la dels homes.

Satisfacció amb la feina

En una escala de l'1 (gens satisfactori) al 7 (molt satisfactori), les persones enquestades valoren amb un 5,4 la seva satisfacció amb la feina en què treballen. Destaquen com a més satisfactori el contingut de la feina, i com a menys, el nivell retributiu.

La satisfacció amb el contingut de la feina i la satisfacció general són més elevades a Química i més baixes a Enginyeria Química, però amb diferències que no arriben al mig punt. Economia i ADE presenten les mitjanes més elevades tant pel que fa a perspectives de millora (amb el mínim a Història) i a la retribució (amb el mínim a Medicina).

Pel que fa a les diferències per gènere, només s'observen diferències significatives a Medicina pel que fa a la satisfacció general, on els homes es mostren més satisfets que les dones, i a Economia i ADE pel que fa a la satisfacció amb el contingut de la feina, on les dones es mostren més satisfetes que els homes.

Característiques tècniques

Any de realització: 2011

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UVic i UOC

Població de referència i mostra: 1.778 / 1.101.

S'han triat titulacions on la proporció d'homes i dones era similar, a fi de permetre fer contrastos estadístics per gènere. Això ha comportat que la població resultant no sigui tant representativa pel que fa a la població graduada com si s'haguessin triat titulacions on el volum de graduats i graduades és major (com ara Mestres o Enginyeria Industrial), però en aquestes titulacions la baixa proporció d'un dels dos gèneres no permetria fer contrastos estadísticament significatius.

S'han triat titulacions amb un volum de graduats i graduades enquestats superior a 30, per poder dur a terme contrastos estadístics.

11.4.2014