Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2008

AQU Catalunya ha finalitzat la tercera enquesta d'inserció laboral als graduats de les universitats catalanes. L'estudi ha basat la seva anàlisi en una mostra del 53% dels graduats de la promoció de 2003-2004 de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV), la UVic i la UOC. En total s'ha enquestat a 12.553 graduats.

Document PDF PDF Primera valoració dels resultats

Enllaç extern Resultats per ensenyament i universitat

Enllaç extern Gràfics per ensenyament i universitat

D'aquest estudi se'n deriven les conclusions següents:

Situació laboral

Tres anys després de la seva graduació, el 93,5% dels enquestats treballen. El 88% dels ocupats ho fan a temps complet. L'atur afecta al 3% dels graduats (6% a Humanitats i 2% a Ciències de la Salut i Àrea Tècnica). El 79% dels graduats aturats fa menys de sis mesos que busquen feina. Els motius principals pels quals els graduats no troben feina són els següents: que no els atrau el nivell retributiu, que no els agrada la feina que els ofereixen i, finalment, la manca de pràctica i experiència professional que tenen.

Estabilitat en el treball

El percentatge de graduats ocupats que tenen un contracte fix ha evolucionat favorablement, passant d'un 53% a un 58,6% en els últims tres anys. Els ocupats amb contracte temporal conformen un 30% del total. La situació contractual és més estable pels qui treballen a jornada completa (88% dels ocupats), amb un 64% de fixos i un 29% de temporals. En canvi, entre els graduats que treballen a temps parcial, el percentatge de contractes fixos és del 36%, i el de temporals del 52%.

Àmbit públic o privat

L'estudi mostra un increment en la contractació pública de 6 punts percentuals més en relació amb l'estudi anterior. Així, mentre que l'any 2005 el 29,4% dels graduats treballaven a l'àmbit públic, l’any 2008 el percentatge és del 35,6%. En cas de la contractació privada hi ha un descens del 70,6% (2005) al 64,42% (2008).

Adequació de les feines a la titulació universitària

Al 82% dels ocupats se'ls va exigir la titulació universitària en el moment de la contractació, el que representa un increment de 6 punts percentuals respecte l'estudi anterior (75%). Un 63% es troben en situació de màxima adequació: se'ls va exigir la titulació específica i desenvolupen les funcions pròpies de la titulació. Aquesta dada torna a ser més positiva que la de 2005, on el percentatge era del 59%. Aquestes dades mostren que en el nostre context econòmic el títol és un factor clau per a la inserció. Del 17% restant, el 6% desenvolupa funcions universitàries tot i que no es va requerir el títol en l'accés.

Guanys anuals

Quasi el 40% dels graduats ocupats a temps complet guanyen més de 24.000€ anuals. L'Àrea Tècnica es la que assoleix salaris més elevats: el 65% d'aquesta àrea assoleix el major nivell d'ingressos (més de 2.000 € mensuals). A l'altra banda es troba l'Àrea d'Humanitats, de la qual només un 20% ingressen més de 2.000€ mensuals.

Satisfacció amb la feina actual

En una escala de l'1 al 7, els graduats que desenvolupen funcions universitàries valoren amb un 5,5 la seva satisfacció general amb la feina actual. Dels diferents aspectes de la feina destaquen com a més satisfactori el contingut de la feina, i com a menys satisfactori la utilitat dels coneixements.

Procés de trobar feina

Un 40% dels graduats ja tenien una feina dos anys abans d'acabar els estudis, percentatge que oscil·la entre el 29% de Ciències Experimentals i el 49% de l'Àrea Tècnica. El 76% ja estaven inserits tres mesos després de finalitzar els estudis.

Via d'inserció

La principal via d'inserció laboral són els contactes personals (34%), però Internet ja apareix com la segona via d'inserció (13%). La via que més ha disminuït en els últims anys ha estat la dels anuncis de premsa (8%). Els serveis universitaris i les pràctiques d'estudis són les dues altres vies d'inserció laboral més significatives, la primera amb un 10% i la segona amb un 10,4%.

Combinació estudis i feina

La compaginació d'estudis i feina continua sent predominant: el 59% dels graduats ho fan. El 64% dels graduats que van treballar durant els dos darrers anys de la carrera ja ho van fer en feines relacionades amb els estudis i el 15% dels graduats ja estaven inserits a temps complet adequadament durant els dos darrers anys de la carrera, abans de finalitzar els estudis. Aquest percentatge oscil·la entre el 21% de l'àrea Tècnica i el 7% d'Humanitats i Ciències Experimentals.

Mobilitat

Una tercera part dels graduats han tingut alguna experiència de mobilitat. En els tres últims anys, mobilitat durant els estudis pràcticament no ha augmentat.

Satisfacció amb la carrera cursada

El 74% dels graduats tornarien a triar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou. El percentatge també és més elevat que el de l'any 2005 (71%). Aquest percentatge oscil·la entre el 71% d'Humanitats (72% en l'Àrea Tècnica) i el 80% de Ciències de la Salut. La millora és lògica si es considera que la inserció laboral és més positiva en aquesta edició, tal com es dedueix de la taxa d'ocupació més elevada o de l'estabilitat laboral més gran.

Per titulacions, n'hi ha cinc en què més del 90% de les persones enquestades tornarien a repetir els estudis: Odontologia, Medicina, Mestre Educació Infantil, Mestre Educació Física i Mestre Educació Especial. D'altra banda, hi ha quatre titulacions en què menys de la meitat dels graduats tornarien a triar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou: Eng. Tècnica de Telecomunicacions (Sistemes Electrònics), Investigació i Tècniques de Mercat, Gestió i Administració Pública i Turisme.

Valoració de la formació

Les cinc competències més necessàries per desenvolupar el lloc de treball són: la solució de problemes, el treball en equip, la presa de decisions, el pensament crític i la informàtica. Els graduats valoren el nivell de formació teòrica rebut amb un "bé", i el nivell de formació pràctica amb un "suficient" just. Les cinc competències en què els graduats presenten dèficits més importants per desenvolupar la seva feina són: els idiomes, la informàtica, la presa de decisions, la solució de problemes i el lideratge.

Continuació dels estudis

Tres quartes parts dels estudiants han continuat millorant la seva formació després de graduar-se. La majoria de graduats que continuen estudiant opten per cursar un màster (26%) o bé per fer cursos especialitzats (21%).

Gènere i inserció laboral

Homes i dones cursen tipologies d'estudis diferents i es distribueixen de manera diferent per àrees. Així, entre les graduades, Ciències Socials és l'àrea disciplinar amb més volum de titulades, mentre que entre els homes, l'àrea amb més volum de titulats és la Tècnica. De fet, les dones són majoria en totes les àrees (més del 60%) a excepció de l'Àrea Tècnica, on només el 27% dels graduats són dones. No hi ha diferència de gènere pel que fa a la situació laboral però sí pel que fa als guanys anuals bruts i pel que fa a l'estabilitat, en tots dos casos a favor dels homes. Les diferències entre homes i dones no es donen en totes les titulacions i/o àmbits.

Inserció laboral a la UOC, consolidació i progrés professional

Els estudiants de la UOC són diferents dels estudiants de les universitats presencials, com ho mostra el fet que gairebé dos terços tenen titulacions prèvies finalitzades (61%) quan accedeixen als estudis o que quasi el 90% treballava a temps complet durant els estudis. Les altes taxes d'ocupació (98%) i d'estabilitat (80% amb contracte fix) i els salaris elevats (només el 8% guanya menys de 15.000 € anuals i el 27% guanya més de 40.000 € anuals) demostren que ens trobem davant un col·lectiu de graduats madur, que, més que en situació de transició al mercat laboral, està en procés de consolidar/progressar en la seva carrera professional.

Els graduats de la UOC desenvolupen funcions de nivell universitari (el percentatge oscil·la entre el 85% per als qui tenien titulacions universitàries prèvies en accedir a la UOC i el 77% per als qui la de la UOC és la primera titulació). Ara bé, pocs desenvolupen les funcions de la titulació obtinguda en la UOC (el 18%). El 87,3% tornaria a repetir la carrera i el 95,6% tornaria a triar la UOC si en tingués l'oportunitat.

Característiques tècniques

Documento PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2008

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UVic i UOC

Població de referència i mostra: 23.023 / 12.258 (graduats de la promoció 2003-2004 excepte en el cas de la titulació de Medicina, que són els graduats del curs 2000-01).

28.5.2015