Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2008 - Humanitats

Els darrers estudis d'inserció laboral realitzats per AQU mostren que les persones graduades de l'àmbit d'Humanitats tenen una situació laboral, al cap de tres anys de l'obtenció del títol, clarament desfavorable respecte de la resta d'àmbits disciplinaris. Aquest estudi té per objectiu esbrinar si els graduats de les titulacions de l'àmbit d'Humanitats aconsegueixen igualar, al cap de sis anys, els titulats de la resta d'àmbits disciplinaris, és a dir, si els graduats de l'àmbit d'Humanitats necessiten més temps per obtenir una bona inserció.

Per esbrinar-ho es van enquestar, l'any 2008, els graduats d'Humanitats de la promoció del 2001 que l'any 2005 no desenvolupaven funcions de nivell universitari, i també els qui per mostreig van quedar fora de l'enquesta.

Document PDF PDF Estudi d'inserció laboral dels graduats d'Humanitats de les universitats públiques catalanes. Seguiment al cap de sis anys 

D'aquest estudi se'n deriven les conclusions següents:

Situació laboral

  • Dels qui estaven en situació d'ocupació el 2005, tres anys després el 93,4% (285 individus) no varia la seva situació laboral, mentre que el 6,6% (20) pateix deteriorament (cap a aturat i/o inactiu).
  • El 94,3% (33) dels aturats i el 71,4% (20) dels inactius el 2005 milloren la seva situació laboral al cap de tres anys, en trobar un lloc de treball.
  • El 28,5% (8) dels inactius i els 5,8% (2) dels aturats continuen en la mateixa situació al cap de sis anys de l'obtenció del títol.

En resum, la gran majoria d'ocupats no canvien la seva situació. Només el 6,6% (20) ha passat d'ocupat a aturat o a inactiu al cap de tres anys.

El 84,1% (53) de titulats d'Humanitats que el 2005 estaven en situació d'atur o d'inactivitat milloren la seva situació laboral tres anys després. Del total d'inactius (28), el 28% (8) continua en la mateixa situació el 2008.

Adequació al lloc de treball

La situació del 2008 és clarament més positiva que la del 2005: quasi la meitat ha progressat (46,5%). Però també se'n pot fer la lectura inversa: més de la meitat dels qui estaven en situació d'inadequació el 2005 (53,5%) encara continuen en les mateixes condicions d'inadequació.

El fet d'haver estat la titulació universitària un requisit per accedir al lloc de treball en el passat sembla que facilita el progrés en l'adequació al cap de tres anys. Així, el percentatge de progrés dels qui els van demanar un títol universitari per accedir al seu lloc de treball és del 63,6%, 20 punts superior al percentatge de progrés dels qui no els van demanar titulació universitària.

El fet de ser un requisit la titulació universitària a l'hora d'accedir al lloc de treball sembla que incrementa la probabilitat d'acabar desenvolupant funcions de nivell universitari. Així, per exemple, el percentatge de persones amb màxima adequació és més alt per al grup que té com a requisit una titulació universitària que per als qui no els van exigir cap titulació superior (24% versus 14%) i, a la inversa, el percentatge d'inadequació és més elevat per als qui no els van demanar cap titulació (51% versus 31%).

Comparació entre cohorts

Al cap de sis anys de l'obtenció del títol, comparant els resultats entre els graduats d'Humanitats que van quedar fora de la mostra l'any 2005 i els graduats de la resta d'àmbits al cap de tres anys, arribem a les conclusions següents:

  • Situació laboral. Mentre que els titulats dels àmbits de Ciències Socials, Ciències de la Salut i Àrea Tècnica al cap de tres anys de l'obtenció del títol aconsegueixen una taxa d'ocupació superior al 91% el 2005 i superior al 94% el 2008, els de l'àmbit d'Humanitats, amb el 96%, necessiten un total de sis anys per igualar aquest resultat.
  • Tipus de contracte. Els graduats d'Humanitats aconsegueixen millorar la taxa de contractes fixos (increment en la taxa de contractes fixos), becaris i sense contracte (disminució en la taxa de becaris i sense contracte) sis anys després de l'obtenció del títol. Llevat de Ciències de la Salut i de l'Àrea Tècnica, l'àmbit d'Humanitats presenta una proporció més gran d'autònoms al cap de sis anys de graduar-se.
  • Adequació. Els graduats d'Humanitats milloren lleugerament la situació d'adequació dels titulats amb funcions no universitàries al cap de sis anys de l'obtenció del títol. Tot i així, sis anys després continua sent l'àmbit amb una pitjor adequació de les funcions del lloc de treball.
  • Guanys mensuals. Trobem una millora important en aquest aspecte per als graduats d'Humanitats al cap de sis anys de l'obtenció del títol. La proporció de graduats d'Humanitats sis anys després de l'obtenció del títol amb uns guanys superiors als dos mil euros mensuals se situa en el mateix nivell que la de graduats de Ciències Socials i Ciències Experimentals.

28.5.2015