Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Context

L'any 2000 AQU Catalunya i les set universitats públiques catalanes van acordar iniciar un ambiciós projecte per tal de realitzar l'avaluació transversal de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral. Aquest projecte pioner, que per primer cop es feia de manera global, va implicar l'harmonització de la metodologia emprada per tal de poder comparar i integrar la informació amb l'objectiu d'extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català. Tres van ser els puntals del projecte:

  1. L'elaboració d'un marc de referència per a l'avaluació sobre l'estat de la inserció laboral dels graduats segons les diferents formacions universitàries a Catalunya, Espanya i Europa.
  2. L'elaboració d'una metodologia d'avaluació del procés d'inserció dels graduats de les universitats en el món laboral. 
    PDF PDF Guia d'avaluació externa de la transició al mercat laboral: comitès institucionals  
    PDF PDF Guia d'avaluació externa de la transició al mercat laboral: comitès específics per titulacions
  3. L'elaboració d'una enquesta d'inserció i la recollida de la informació.

Els tres treballs van convergir en la realització de l'avaluació a les universitats del procés d'inserció dels graduats universitaris en el món laboral, que tenia un doble objectiu: elaborar plans de millora sobre el procés en si dins la universitat i ser útil en la presa de decisions en cadascuna de les titulacions en funció dels resultats obtinguts.

Atesa la importància de l'instrument de l'enquesta i la utilitat dels resultats obtinguts, es va acordar realitzar l'enquesta amb una periodicitat triennal, per tal de generar històrics que permeten veure l'evolució dels graduats en relació amb la seva inserció i analitzar tendències.

A continuació s'ofereix un recull d'enllaços a pàgines web destacades dels àmbits de la inserció laboral i la gestió de la carrera. A través del primer enllaç Gestió de la carrera s'accedeixi a una llista de recursos que ofereixen eines i informació a l'estudiant o graduat universitari per configurar la seva carrera professional en funció dels seus estudis, context, interessos, etc. A través del segon enllaç Llista de recursos s'accedeix a la totalitat de recursos de la webgrafia, classificats geogràficament.

Enllaç extern Gestió de la carrera

Enllaç extern Llista de recursos

28.5.2015