Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral de graus 2017

Inserció lab graus 2017

AQU Catalunya presenta els resultats del 6è estudi d'inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes. L'enquesta, impulsada per les universitats públiques catalanes, a través dels seus consells socials, les universitats privades i 31 centres adscrits, és una de les més representatives i importants d'Europa. En aquesta edició, durant el primer trimestre de 2017 s'han enquestat 17.458 titulats dels nous graus adaptats a Bolonya.

Cal destacar com una de les conclusions principals que Bolonya funciona, és a dir, que l'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior dóna resultats.

Document PDF La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes

Enllaç extern Web estudis.aqu.cat/dades: resultats de l'enquesta comparada per centres que imparteixen la titulació

 

D'aquest estudi se'n deriven les conclusions següents:

Ocupació i adequació

Es recupera la taxa d'ocupació i d'adequació (nombre d'ocupats que fan funcions universitàries) com a conseqüència de la millora de l'economia:

 • 9 de cada 10 persones treballa tres anys després d'haver acabat els estudis, l'atur afecta menys d'1 de cada 10 (6,6%). Respecte el 2014, l'ocupació ha augmentat en 5 punts percentuals, el mateix que ha disminuït l'atur.
 • 8 de cada 10 graduats exerceixen funcions universitàries, i 7 d'aquests fan funcions específiques vinculades al grau que han estudiat. Les dades de 2017 indiquen una millora de 4 punts percentuals respecte el 2014, tot i que encara no s'assoleix el valor màxim del 2008 (85%).

Adequació de les funcions a la feina per àrea disciplinària

web_graus_1

 • I segons les dades de l'enquesta de població activa (EPA), la taxa d'ocupació de les persones amb estudis de grau és 34 punts percentuals superior a la de les persones amb estudis primaris (48,9% d'ocupació amb estudis primaris, respecte el 82,6 dels graduats). El sistema universitari català és un motor d'ocupabilitat diferencial. A major nivell educatiu, millor és la inserció laboral.

 Percentatge d’ocupats, aturats i inactius per nivell educatiu
(població 25-44 anys EPA, 1r trimestre 2017)

web_graus_2

Àmbit públic o privat

 • 8 de cada 10 persones treballen a l'àmbit privat. El nivell d'ocupació pública actual (23%) està encara lluny del context anterior a la crisi (33%).

Qualitat de l'ocupació

Guanys anuals

S'observa però un increment en les retribucions i en la satisfacció respecte la feina pel que fa als titulats que fan funcions universitàries.

 • 8 de cada 10 tenen salaris iguals o superiors a 2.000 euros. Els ocupats amb un salari superior a 2.000 euros ha augmentat en 5 punts percentuals respecte 2014, mentre que el percentatge d'ocupats amb salaris de mileurista i dosmileurista es redueixen (en 3 punts percentuals).

Evolució dels guanys dels ocupats que treballen a temps complet

web_graus_3

 • Els salaris més elevats, en enginyeries: el 64% dels graduats en l'àmbit d'enginyeries tenen salaris superiors a 2.000 euros, mentre que aquest percentatge no supera el 37% en les altres àrees disciplinàries (a humanitats és el 18%).

Guanys dels ocupats a temps complet per àmbit de coneixement

web_graus_4

Condicions laborals

Es produeix un estancament en les condicions laborals dels titulats universitaris:

 • 5 de cada 10 persones tenen un contracte fix i gairebé 4 de cada 10 temporal. El percentatge de contractació indefinida ha disminuït 11 punts percentuals des de 2008.
 • 3 de cada 4 persones treballen a temps complet, tot i que hi ha molta heterogeneïtat entre àmbits. La contractació a temps parcial oscil·la entre el 8% a enginyeries i el 37% i el 40% a salut i humanitats, respectivament.

Satisfacció amb la feina actual

 • Els graduats estan bastant satisfets amb la seva feina, especialment els que fan funcions de nivell universitari. No hi ha grans diferències en la satisfacció general amb la feina entre àrees disciplinàries (oscil·la del 7,4 en humanitats al 8,0 a salut).

Increment en la satisfacció amb la feina quan es fan funvions
de nivell universitari respecte els que no ho fan al 2017 (escala de 0 a 10)

web_graus_5

El procés de trobar feina

 • Increment de la velocitat per trobar feina: 7 de cada 10 estaven inserides tres mesos després de finalitzar els estudis, i només 1 de cada 10 titulats va trigar més d'un any a trobar la primera feina.
 • La principal via d'accés al mercat laboral són els contactes i internet. Ambdós representen el 60% de les vies d'accés, el que suposa un augment de 5,3 punts percentuals respecte el 2014.
 • Disminueix la compaginació d'estudis i feina. El 2017 la compaginació ha disminuït a nivells anteriors a la crisi (62%).
 • El 34,7% de les persones graduades que van treballar durant els estudis ho van fer en feines relacionades amb els estudis. Treballar en una feina relacionada dobla les probabilitats de fer funcions específiques de la titulació en el futur, respecte a les persones que no van compaginar estudis i feina.

Mobilitat

 • Treballar a l'estranger continua essent una opció minoritària: 3,6% graduats treballa a l'estranger.
 • Europa és la primera destinació per treballar, escollida pel 80,6% dels que marxen fora.

Satisfacció amb la formació

 • 7 de cada 10 persones tornarien a repetir el grau. Per àmbit de coneixement, el 80% dels graduats en salut tornarien a fer els estudis, mentre que els altres quatre àmbits estan al voltant del 69%.

 

 web_graus_7

 • Existeix una variabilitat important en la intenció de repetir la carrera en cada àmbit

Intenció de repetir la carrera per àrees disciplinàries al 2017 (màxim i mínim per cada àrea disciplinària)

web_graus_8

Qualitat de la formació

Nivell de formació i utilitat a la feina

El procés Bolonya (l'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior) dóna resultats:

 • Bolonya ha tingut un efecte positiu en la qualitat de la formació, que ja s'havia començat a notar en altres edicions de l'estudi.
 • Concretament, es detecta una tendència positiva en la valoració de totes les competències però sobresurten l'expressió oral, la informàtica i els idiomes. Tanmateix, els idiomes continuen essent una assignatura pendent perquè és on hi ha més diferència entre el nivell de formació rebut i el que es necessita per treballar.
 • La majoria de les competències amb un alt nivell d'utilitat tenen també un alt nivell de valoració.

Valoració del nivell de formació rebuda (tots els graduats)
i utilitat per a la feina (només pels qui desenvolupen funcions de nivell universitari) al 2017 (escala de 0 a 10)

 web_graus_9

Marge de millora, des de la perspectiva del dèficit de formació

 • Els idiomes continuen sent la competència on més diferència hi ha entre el nivell de formació rebut i el què es necessita per treballar.
 • Les competències amb major dèficit són: idiomes, informàtica, presa de decisions, lideratge i gestió.


 

Segueixen estudiant els i les graduades?

 • Més de la meitat dels graduats continuen els seus estudis a un nivell universitari superior: es produeix un allargament del període de formació a través de postgraus, màsters, doctorats o altres.

Característiques tècniques

PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2017

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, URL, UOC, UVic_UCC, UIC, UAO CEU i 31 centres adscrits.

Població de referencia i mostra: La població de referència ha estat de 30.262 persones graduades de la promoció 2013 (excepte en el cas de medicina que, per la trajectòria més llarga d'inserció que presenten, van ser les persones titulades de la promoció 2010) i la mostra assolida ha estat de 15.563, xifra que representa un percentatge del 51,4 i un error mostral del 0,56%.

Documentació tècnica:

PDF Informe tècnic de l'estudi d'inserció laboral 2017

Excel Catàleg integrat de l'enquesta de graus

Excel Catàleg integrat de l'enquesta de la UOC

Resultats de les edicions anteriors

A continuació trobareu els enllaços a les edicions anteriors de l'enquesta d'inserció:

 

 

 

29.11.2017