Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Adaptació de les titulacions a l'Espai europeu

L'estudi L'adaptació de les titulacions catalanes a l'Espai europeu d'educació superior té com a objectiu principal obtenir una anàlisi descriptiva tot comparant els escenaris abans i després de l'adaptació de les titulacions oficials al marc del procés de Bolonya. D'aquesta manera es pretén aprofundir en el coneixement i el diagnòstic del sistema universitari català (SUC) actual tenint en compte l'àmbit disciplinari i el gènere.

Per tal de contextualitzar aquesta anàlisi, s'han tingut com a referents els objectius que, per a l'educació superior universitària, s'estableixen a escala europea en els marcs estratègics (Educació i Formació 2010, Educació i Formació 2020) i les dades descriptives del context social.

Les qüestions principals en què se centra l'estudi són les següents:

  • Anàlisi descriptiva de com la implantació de graus ha afectat l'oferta formativa.
  • Caracterització del perfil de l'estudiant, per àmbit, gènere, edat i procedència social, en l'elecció de la titulació.
  • Anàlisi del desenvolupament dels graus i màsters: mobilitat, rendiment, abandonament i èxit.
  • Descripció de la plantilla de personal docent i investigador (PDI) i de personal d'administració i serveis (PAS).
  • L'ocupabilitat dels titulats per àmbit i gènere.

Per dur a terme aquest estudi, s'han utilitzat dades provinents d'UNEIX, l'IDESCAT, l'INE i l'estudi sobre inserció laboral realitzat per AQU Catalunya.

En els capítols inicials, s'hi analitzen les dades de context relacionades amb els nivells d'instrucció de la població i les taxes d'atur i d'ocupabilitat.

Gràfic 1. Nivell d’instrucció de la població a Catalunya el 2014

Nivell d'instrucció de la població a Catalunya el 2014

Font: IDESCAT

També s'hi analitza com ha impactat, en la configuració de l'oferta de titulacions, un marc normatiu que atorga a les universitats una autonomia més gran per al disseny dels títols.

Gràfic 2. Evolució de nombre de graus del SUC per àmbit de coneixement

Evolució de nombre de graus del SUC per àmbit de coneixement

Font: UNEIX

Posteriorment, l'estudi analitza la demanda formativa i el rendiment, per mitjà, d'una banda, de la descripció del perfil de l'estudiant universitari per àmbit disciplinari, edat, gènere i ocupació dels pares, i, de l'altra, de l'evolució d'aquesta demanda.
Així mateix, s'hi descriuen, per àmbit de coneixement, les taxes de rendiment, d'èxit i d'abandonament. L'estudi permet una comparativa per àmbit i també veure l'evolució d'aquestes dades abans i després del procés de Bolonya. Per tal d'oferir una visió del desenvolupament de les titulacions tan àmplia com sigui possible, s'aporten dades sobre la mobilitat i la seva evolució i, en especial, sobre la inserció laboral dels graduats.

Finalment, l'estudi ofereix una fotografia general de la composició i l'evolució del PDI i del PAS.

 

29.6.2018