Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral dels màsters

La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanesAQU Catalunya presenta el segon estudi sobre la inserció laboral dels titulats i titulades en màster de les universitats catalanes realitzat l'any 2017. Les enquestes d'inserció laboral coordinades per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones titulades en el mercat de treball.

L'estudi analitza la inserció laboral de 8.747 persones titulades de màsters els cursos 2011-2012 i 2012-2013, xifra que representa el 45% de la població titulada i un error mostral del 0,79%. En aquesta edició han participat el conjunt de les universitats públiques i privades catalanes i dotze centres adscrits.

L'abast i la continuïtat de l'estudi d'inserció laboral permet contextualitzar aquests resultats, tant longitudinalment (comparació amb les dades del 2014) com transversalment amb els altres nivells formatius (comparació de les dades de grau, màster i doctorat).

PDF La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanes

Enllaç extern Web estudis.aqu.cat/dades: resultats de l'enquesta comparada per centres que imparteixen la titulació.

D'aquest estudi se'n deriven les conclusions següents:

Població titulada de màster a Catalunya

Si observem l'evolució de la població titulada de màster a Catalunya, podem destacar-ne els aspectes següents:

 • Els màsters es consoliden en l'oferta formativa. El nombre de persones que s'han titulat de màster ha augmentat el 70% en cinc anys i s'ha passat d'1 titulat de màster per cada 3 de grau el curs 2011-2012 a 1 per cada 2 el curs 2015-2016.

Evolució de la població titulada de màster segons la naturalesa de la universitat
i abast de l'estudi

Població titulada

 • Més de la meitat de titulats de màster ho fan en l'àmbit de Ciències Socials, mentre els àmbits d'Humanitats i Ciències Experimentals representen, cadascun, el 10% de la població.
 • El 56% de les persones titulades de màster són dones. Les dones són majoria en tots els àmbits, llevat d'Enginyeries, on representen el 32%.
 • Els màsters atreuen un volum molt considerable d'estrangers. El 30% de la població titulada de màster el curs 2015-2016 és de nacionalitat estrangera.

Ocupació i adequació

Es recupera la taxa d'ocupació i d'adequació (percentatge de persones que desenvolupen funcions de nivell universitari) respecte del 2014 gràcies a la millora de la situació econòmica.

Ocupació

 • 9 de cada 10 titulats de màster estan treballant. El percentatge d'ocupació oscil·la entre el 83% de Belles Arts i el 100% d'Enginyeria Mecànica i Disseny Industrial. La titulació és, per tant, un element clau en la inserció laboral.
 • Com més alt és el nivell educatiu dins del sistema universitari, millor és la taxa d'ocupació.

 Percentatge d’ocupació per nivell universitari (2017)

Ocupació

 • L'atur de llarga durada ha disminuït respecte del 2014, només d'1 de cada 10 titulats de màster que es troba a l'atur fa més de dos anys que busca feina, proporció semblant a la dels titulats de grau. D'altra banda, un 6% dels titulats que estan a l'atur, els principals motius pels quals no troben feina són l'intent d'aconseguir una feina que els agradi i els salaris baixos.

Adequació

 • 9 de cada 10 titulats de màster realitzen funcions universitàries a la feina, i 6 d'aquests fan funcions específiques vinculades al màster concret i 2 fan funcions específiques de la titulació prèvia. Només el 9% no fan funcions universitàries, mentre que en els graus aquesta proporció es dobla.

 Evolució del percentatge de titulats que realitzen funcions específiques del màster per subàmbit

Adequació

Qualitat de l'ocupació

S’observa també una millora en les condicions laborals respecte del 2014 (en la jornada a temps complet, més contractació indefinida, més guanys, més nivell de responsabilitat i més satisfacció amb la feina).

 • La meitat dels titulats de màster tenen contracte indefinit. La contractació indefinida té un pes més gran en els àmbits d’Enginyeries i Ciències Socials, mentre que només 4 de cada 10 titulats de màster tenen un contracte indefinit a Humanitats i Ciències Experimentals.
 • Aproximadament 8 de cada 10 titulats de màster treballen a temps complet.
 • Augmenten els salaris dels titulats de màster entre el 2014 i el 2017. Aproximadament 5 de cada 10 titulats de màster ocupats a temps complet guanyen més de 2.000 euros bruts mensuals. Aquesta proporció és més gran per als titulats de màster que per als graduats, però més petita que per als doctors.
 • Millora la satisfacció amb la feina, llevat de la utilitat dels coneixements. Mentre que la satisfacció general amb la feina es valora amb un notable (7,7), la utilitat dels coneixements del màster obté un aprovat (5,3). 

Evolució de les condicions laborals dels titulats de màster (en punts percentuals)

Qualitat de l'ocupació  

Mobilitat

 • El treball a l'estranger s'ha reduït respecte el 2014. Tot i així, el percentatge de titulats de màster que treballen a l'estranger encara està per sobre dels de grau.
 • Europa és la principal destinació per treballar (hi treballen el 74,5% dels titulats que emigren), seguida d'Amèrica (18,3%).
 • Treballar a l'estranger millora la qualitat de la inserció. Aquest augment es produeix significativament en els àmbits d'Humanitats, Salut i Enginyeries.
 • La mobilitat acadèmica també és baixa: només 1 de cada 10 titulats ha fet una estada acadèmica a l'estranger durant el màster.

Motivació i satisfacció amb la formació

Motivació

 • El motiu principal és progressar en la trajectòria professional. Tanmateix, s'observen diferències segons la trajectòria laboral prèvia: els titulats que han compaginat estudis i feina destaquen el motiu d'aprofundir la formació i el de canviar d'àmbit, mentre que els que no han compaginat destaquen el motiu d'augmentar les oportunitats laborals i el d'iniciar els estudis de doctorat.

Satisfacció amb la formació

 • Aproximadament 2 de cada 3 titulats repetirien el màster que han cursat. No obstant això, el percentatge de titulats que repetirien el màster ha disminuït lleugerament respecte del 2014, especialment en els subàmbits ampliats d’Economia, Empresa i Turisme; TIC; Dret, Laboral i Polítiques; Arquitectura, Construcció i Civil, i Arts i Disseny.
 • Una bona formació teòrica i una adequació alta a la feina, factors que porten a tenir més satisfacció amb el màster.

Qualitat de la formació

Nivell de formació i utilitat a la feina

 • Les competències més útils en el lloc de treball: pensament crític, autoavaluació i autoaprenentatge, i responsabilitat ètica i social.
 • La majoria de les competències pròpies del màster assoleixen l'aprovat en la satisfacció dels titulats. Tanmateix, la satisfacció amb la formació ha disminuït en bona part d'elles respecte el 2014 (concretament en Socials i Enginyeries) i la meitat estan puntuades per sota de 6 sobre 10, com per exemple solució de problemes, creativitat o formació pràctica.
 • Idiomes continua essent l'assignatura pendent del sistema formatiu superior. És la competència que rep globalment la puntuació més baixa, també pel que fa a la utilitat per a la feina.

 Valoració del nivell de formació rebut (tots els titulats) i de la seva utilitat per a la feina (només
els que desenvolupen funcions de nivell universitari) el 2017 (escala de 0 a 10)

Qualitat de la formació

Marge de millora, des de la perspectiva del dèficit de formació

 • Els idiomes continuen sent la competència on més diferència hi ha entre el nivell de formació rebut i el què es necessita per treballar.
 • Les competències amb major dèficit són: anglès, responsabilitat ètica i social i solució de problemes.

Dèficit de formació: diferència entre la mitjana de nivell de formació rebut i la seva utilitat per a
la feina*

Qualiat formacio millora

 

*només entre els titulats de màster que desenvolupen funcions de nivell universitari

Resultats de l'edició anterior

Característiques tècniques

PDF PDF Enquesta

Any de realització: 2017

Universitats participants: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, URL, UOC, UVic-UCC, UIC i UAO CEU.

Població de referencia i mostra: La població de referència ha estat de 8.747 d'un total de 19.307 que es van titular els cursos 2011-2012 i 2012-2013, xifra que representa el 45,3% de la població titulada i un error mostral del 0,79%.

27.3.2019