Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Ocupadors Funció pública

Prop d'una tercera part dels graduats universitaris estan ocupats en l'àmbit públic. Segons dades de les enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya, l'any 2014 el 24,5% dels enquestats ocupats estaven treballant a l'àmbit públic. Aquest percentatge s'elevava fins el 35% els anys 2008 i 2011, abans de l'impacte de la crisi econòmica i les restriccions pressupostàries a l'administració pública.

Donada la importància de l'àmbit públic en l'ocupació dels graduats universitaris, AQU Catalunya ha inclòs l'opinió dels ocupadors públics dins del projecte ocupadors. S'han portat a terme tres estudis diferents per l'àmbit públic en les àrees de: Funció pública, Ensenyament i Salut.

En el cas de Funció pública, des de l'Àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya es va facilitar a AQU Catalunya el contacte dels 66 departaments de la Generalitat que havien contractat a graduats recents en els últims 5 anys (sense incloure els àmbits d'Ensenyament i Salut).
Del total d'aquests 66 contactes de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, 11 van completar l'enquesta.

Encara que aquests resultats no són inferenciables, sí que són informatius de les competències dels graduats recents contractats.

PDF Presentació dels resultats de l'estudi Ocupadors en l'àmbit de la Funció pública
 

Contractació de graduats recents

 • A diferència de l'àmbit privat, els graduats contractats en funció pública provenen principalment dels àmbits d'estudi de Dret, Sociologia, Treball Social i Ciències Polítiques.
 • La titulació de grau universitari és un requisit per accedir a les posicions de l'Administració Pública d'aquest nivell. Tot i així, els ocupadors públics en destaquen la seva rellevància de forma unànime. La valoració de la titulació de màster és menor, i encara més la de doctorat, en línia amb els resultats dels ocupadors de l'àmbit privat.
 • Els ocupadors públics valoren en menor mesura que els ocupadors del sector privat les estades internacionals, les titulacions a l'estranger, les pràctiques i el prestigi de la universitat a l'hora de contractar.
 • Igual que els ocupadors de l'àmbit privat, els de funció pública també consideren que tenen dificultats per contractar per manca de sol·licitants amb les competències necessàries i/o per manca de titulats en un àmbit concret.

Formació a la institució dels recent graduats

 • La majoria dels departaments que han contractat a graduats recents els hi han fet formació a la institució, igual que en el cas de les empreses del sector privat.
 • Les principals raons per fer formació a la institució pública són similars a les del sector privat: millorar la formació específica del sector, millorar les competències transversals i per adaptació a la cultura de l'organització.

Competències dels graduats recents

 • Els ocupadors del sector públic estan més satisfets amb els graduats contractats que en el sector privat, ja que en diverses ocasions el nivell de satisfacció amb les competències supera el nivell d'importància atribuïda a aquella competència.
 • Les principals coincidències amb els resultats dels ocupadors de l'àmbit privat són que la competència més valorada és la responsabilitat al treball i les menys valorades les habilitats de negociació, lideratge i numèriques.
 • En comparació amb els ocupadors del sector privat, en el sector públic es valora menys la competència en idiomes.

Col·laboració universitat-organització

 • L'oferta de pràctiques és la forma de col·laboració més freqüent amb les universitats, igual que en el cas de les empreses del sector privat.
 • Igual que en el sector privat, es valoren de forma positiva les accions per millorar l'ocupabilitat dels graduats recents: incloure pràctiques obligatòries als plans d'estudis, incloure classes pràctiques als cursos, proveir suport als graduats després d'obtenir la titulació i fer més cursos rellevants a les necessitats de les empreses.
 • En comparació amb el sector privat, s'utilitza en menor mesura el servei de borsa de treball de les universitats, ja que a l'Administració Pública la contractació segueix un procediment estandarditzat i centralitzat.

Metodologia

PDF PDF Enquesta Funció pública

Any de realització: novembre-desembre 2014

Població de referència: 66 persones contactables de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que havien contractat a graduats recents en els últims 5 anys. La mostra assolida és de 11 respostes, xifra que representa una taxa de resposta del 16,67% i un error mostral de 27,74%.

18.9.2017