Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Protecció de dades

Informació sobre l'origen i ús de les dades de caràcter personal de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya

L'enquesta d'inserció laboral és un estudi del conjunt d'institucions d'educació superior de Catalunya que té per objectiu conèixer la inserció laboral dels seus titulats i titulades majoritàriament tres anys després d'haver finalitzat els seus estudis.

Demanem a les persones titulades l'any 2016 en graus o cicles (i a les graduades en Medicina el 2013), les titulades en màster el curs 2015-2016, així com les titulades en doctorat i ensenyaments artístics superiors el curs 2015-2016, que participeu en l'enquesta d'inserció laboral, per tal que futurs estudiants tinguin una idea de les destinacions professionals que ofereixen aquestes titulacions. Així mateix, també realitzem una enquesta de seguiment de l'alumnat titulat l'any 2001 per tal d'avaluar l'existència de desigualtats de gènere en la seva inserció laboral 20 anys després de titular-se.

Les respostes ajudaran a les vostres titulacions i universitats a avaluar i millorar els seus programes. L'enquesta permet també a la premsa, als investigadors, i als responsables de l'Administració i de les institucions d'educació superior entendre el sector i la transició dels titulats al mercat laboral, i dissenyar així les polítiques educatives i d'ocupació pertinents.

Preguntes freqüents dels enquestats:
 

Per què no m’heu de demanar el consentiment?

 • AQU Catalunya pot utilitzar les dades personals dels titulats en aquest estudi sense demanar-ne el consentiment, per finalitats estadístiques i d'interès públic, d'acord amb el Dictamen CNS 49/2018 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Quin ús farem de les teves dades de caràcter personal?

 • Les dades de caràcter personal es faran servir per contactar i per a dur a terme tractaments estadístics, percentatge d’ocupació i d’adequació de la mateixa d’acord amb el perfil sociodemogràfic i perfil acadèmic.
 • D’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya (en endavant, LEC), totes les dades individualitzades de caràcter privat personal, familiar, econòmic o financer, utilitzades per a elaborar aquest estudi estadístic, estan emparades pel secret estadístic (article 24 LEC). Així, totes les persones, òrgans i les institucions que intervinguin en l’estudi d’inserció laboral tenen l’obligació de guardar el secret sobre la informació estadística. Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després que les persones obligades a preservar-lo hagin finalitzat llurs activitats professionals o llur vinculació amb els òrgans que fan o tenen estadístiques (article 25 i següents de la LEC).

Com va aconseguir l’empresa de treball de camp les meves dades de contacte?

 • Les universitats i els centres adscrits han facilitat a l’empresa encarregada de realitzar les enquestes les dades de contacte per poder dur a terme l’estudi.
 • Les dades enviades són les imprescindibles per realitzar l’estudi, d’acord amb el principi de minimització de l’RGPD.
 • Concretament, es recullen les dades següents: gènere, edat, nacionalitat, nom, correu electrònic, telèfon i municipi. I les dades acadèmiques: via d’accés als estudis, any d’inici i finalització, qualificació i titulació obtinguda.
 • D’acord amb el Dictamen de l’APDCAT (CNS 49/2018) les dades obtingudes es consideren adequades a la finalitat perseguida per l’enquesta.

Què passarà amb les meves dades de contacte?

  • Tant l’empresa encarregada del treball de camp com AQU Catalunya esborraran les teves dades de caràcter personal utilitzades per contactar (com per exemple, el nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, etc.) en un termini de temps prudencial, que es preveu que sigui d’uns sis mesos des de la finalització del treball de camp.

Quins són els meus drets?

 • No estàs obligat a completar l’enquesta.
 • La legislació de protecció de dades et dona els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a l’oblit de les teves dades personals. Ara bé, aquests drets estan limitats en certes circumstàncies quan les dades només es processen per finalitats estadístiques; per exemple, si una persona sol·licita que no se’l contacti, es bloquejarà el registre, però continuarà comptabilitzant com a part de la població de l’estudi.
 • Si tens preguntes sobre com es processa la informació que té AQU Catalunya, pots contactar amb coneixement@aqu.cat.
 • Si vols exercir els teus drets en matèria de protecció de dades, pots adreçar-te a la mateixa empresa quan et contactin, o bé a l’adreça dpd@aqu.cat.

Quines garanties té el tractament?

D’acord amb l’article 89.1 RGPD, el tractament amb finalitats estadístiques ha de complir certes garanties:

 • Les dades personals seran adequades i pertinents a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades (minimització de dades).
 • Només es sol·licitaran les dades que siguin imprescindibles per realitzar l’enquesta d’inserció laboral.
 • A més, sempre que aquests fins puguin assolir-se mitjançant un tractament ulterior que no permeti la identificació dels interessats, s’assoliran d’aquesta manera.

Les meves dades es gestionen de manera segura?

 • Sí. AQU Catalunya es pren la seguretat de les dades molt seriosament i està compromesa a mantenir les dades segures. Disposem dels certificats de gestió de la qualitat ISO 9001 i de seguretat de la informació ISO 27001, que asseguren la qualitat de les nostres activitats i el compromís envers de la seguretat de la informació.

Què em preguntaran? És obligatori respondre a tots els ítems?

 • Durant l’enquesta se’t preguntarà per la teva situació laboral actual, les característiques de la teva feina i, si no treballes, els motius pels quals no ho fas. Se’t demanarà la teva opinió sobre aspectes formatius i la seva utilitat a la feina.
 • Hi ha dues qüestions que són de resposta obligada i si no les contestes no es continuarà l’enquesta: estatus ocupacional i relació entre els estudis i la feina. La resta de preguntes són opcionals de respondre.
 • Si estàs treballant, se’t preguntarà l’interval en el qual es troba el teu salari brut anual.
 • També et faran preguntes relacionades amb elements sociodemogràfics com el nivell d’estudis, l’ocupació i el seu lloc de naixement dels progenitors. Aquest bloc té per objectiu avaluar l’equitat de la inserció laboral.
 • Pots veure els qüestionaris de l’enquesta al enllaç següent. 

Qui duu a terme l’enquesta d’inserció laboral?

 • L’enquesta la duu a terme AQU Catalunya a fi d’ajudar les universitats i centres a donar compliment a l’obligació de donar informació sobre els resultats d’inserció laboral dels estudis que imparteixen. AQU Catalunya, mitjançant un contracte públic emparat en l’Acord marc de serveis per a la realització d’enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió, ha contractat l’empresa Análisis e Investigación, S.L., per dur a terme el treball de camp (entrevistes telefòniques).
 • L’empresa Análisis e Investigación, S.L., està treballant en nom d’AQU Catalunya per a dur a terme les enquestes telefòniques.

Què vol dir que l’enquesta té una finalitat estadística?

 • Una enquesta amb una finalitat estadística, com la d’inserció laboral, és qualsevol operació de recollida i tractament de dades personals necessàries per a enquestes estadístiques o per la producció de resultats estadístics. La finalitat estadística implica que el resultats del tractament no siguin dades personals, sinó dades agregades, i que els resultats personals no s’utilitzin per a respondre a mesures o decisions relatives a persones físiques concretes (article 162 del RGPD).
 • La inserció dels graduats universitaris és estadística d’interès de la Generalitat i té la consideració d’estadística oficial, i la seva realització ha estat encarregada a AQU Catalunya, que ha contractat Análisis e Investigación, S.L., per dur a terme el treball de camp.

Em contactaran per futures enquestes?

 • És possible, però qualsevol contacte futur per part d’AQU Catalunya seria sempre a través de la cessió de dades de la vostra institució d’educació superior.
 • Pot ser que hi hagi òrgans estadístics que vulguin contactar-te posteriorment per enquestes d’interès públic. Si et contacten de nou, aquest contacte vindrà de la teva institució d’educació superior o de l’organització que està duent la recerca i inclourà la corresponent informació de privacitat.

Com es fa servir la meva informació i qui la utilitza

 • Les teves respostes es donaran a la universitat o centre on hagis cursat els estudis, tot garantint que els resultats personals no s’utilitzen per a respondre a mesures o decisions relatives a persones físiques concretes, sinó únicament per finalitats estadístiques.
 • AQU Catalunya farà servir les teves respostes per a l’elaboració d’indicadors estadístics clau per la diagnosi i l’avaluació de les titulacions, orientats a responsables universitaris i altres òrgans de govern i d’avaluació universitaris.
 • Es preveu la comunicació de les dades al fitxer UNEIX, que és un fitxer del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que té una finalitat únicament estadística, i de l’IDESCAT també a efectes estadístics.
 • Aquests indicadors tindran una difusió pública agregada (per titulacions, centres...) a través dels portals web d’AQU Catalunya, a fi d’elaborar estadístiques públiques i retre comptes de l’activitat d’AQU Catalunya i del sistema d’educació superior.
 • Les dades també seran accessibles, de forma anonimitzada, als grups de recerca que ho sol·licitin per a l’elaboració d’estudis en relació amb la igualtat d’oportunitats, la qualitat educativa o altres objectes de recerca. Podeu consultar les recerques dutes a terme fins ara aquí.
   

23.12.2019