Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

AQU Catalunya

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema universitari català. Es configura com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, vinculada al departament competent en matèria d'universitats, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Es va constituir com a consorci entre la Generalitat de Catalunya i les universitats el 29 d'octubre de 1996; va ser la primera agència de qualitat que es va crear a l'Estat espanyol. Les seves activitats es van focalitzar en el disseny de metodologies d'avaluació i la gestió d'avaluacions, principalment en l'àmbit dels ensenyaments universitaris.

Amb l'aprovació de la Llei d'universitats de Catalunya, el 19 de febrer de 2003, es va donar pas a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que va veure ampliades les seves competències amb les atribucions de certificació i d'acreditació tant d'institucions com de professorat universitari.

AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya.

AQU Catalunya és membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), i ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa en l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). És membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), de la qual exerceix el Secretariat des de l'any 2013, de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitarias (REACU) i de l'European Consortium for Accreditation (ECA). Ha estat la primera agència de qualitat europea certificada amb la norma ISO.

Les principals línies d'actuació d'AQU Catalunya són l'avaluació d'ensenyaments, centres, activitats i sistemes universitaris (des de l'any 1996), l'avaluació del professorat universitari: l'avaluació prèvia a la contractació (des de l'any 2003) i l'avaluació de mèrits (des de l'any 2006) i l'establiment de vincles de cooperació i de col·laboració amb altres agències estatals, autonòmiques i internacionals que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, acreditació i certificació.

PDF PDF Funcions d'AQU Catalunya

 

 

Independència tècnica i de funcionament

AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards establerts internacionalment i la legislació aplicable, actua amb independència en l'exercici de les competències i funcions que té atribuïdes.

La independència tècnica es garanteix pel marc legal establert i per l'organització interna dels nostres procediments:

  • L'article 148 de la LUC reconeix la independència tècnica dels comitès i les comissions d'avaluació, i l'article 5.3 dels Estatuts d'AQU Catalunya estipula que els seus documents interns han de contenir els principis generals que n'assegurin la independència tècnica.
  • Per assolir aquest compromís, l'organització d'AQU Catalunya es troba dividida en òrgans de govern i òrgans d'avaluació. D'acord amb els Estatuts de l'Agència, els seus òrgans d'avaluació, acreditació i certificació actuen amb independència tècnica i de funcionament, i són els responsables finals de les avaluacions que es duen a terme.

Així, la definició i el funcionament dels mètodes i procediments d'avaluació, la selecció, el nomenament i la contractació d'experts externs i la determinació dels resultats dels processos d'assegurament de qualitat es duen a terme de manera autònoma i independent respecte del Govern (l'Administració) i les universitats.

Compromís amb la qualitat

Ser l'instrument per a la promoció de la qualitat en el sistema universitari català comporta responsabilitats. La implantació de la qualitat a AQU Catalunya és una decisió estratègica que ha de permetre millorar contínuament les nostres activitats i adaptar-se als canvis que afronta el sistema universitari català.

Els compromisos envers la qualitat que manifesta el Consell de Direcció d'AQU Catalunya es concreten en:
 

El compliment dels estàndards europeus
L'activitat avaluativa d'AQU Catalunya es desenvolupa d'acord amb el que estableix el marc europeu, amb l'objectiu que les accions avaluatives tinguin credibilitat i validesa en l'espai europeu d'educació superior.

L'any 2005, l'ENQA (l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior) en col·laboració amb l'EUA (Associació Europea d'Universitats), l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior) i l'ESU (Associació Europea d'Estudiants) van acordar i desenvolupar, a instàncies dels ministres europeus d'educació superior, els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG), en què s'estableixen els estàndards europeus per a l'assegurament intern i extern de la qualitat per a les institucions d'educació superior i per a les agències externes d'assegurament de la qualitat. En el Comunicat de Bergen de 2005, els ministres europeus d'educació adopten els ESG pel que fa a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments adaptats a l'EEES.

L'any 2012, AQU Catalunya va superar satisfactòriament per segona vegada el procés d'avaluació extern realitzat per l'ENQA, basat en el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES. El resultat de l'avaluació és un reconeixement internacional als treballs en favor de la qualitat que les universitats catalanes i l'Agència estan realitzant.

Aquest reconeixement implica que AQU Catalunya continua com a membre de ple dret de l'EQAR durant el quinquenni 2012-2017.

La qualitat interna i seguretat de la informació 
El sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la informació, basat en la norma internacional de gestió de la qualitat ISO 9001, i la norma internacional de gestió de la seguretat de la informació ISO 27001, asseguren la qualitat de les activitats d'AQU Catalunya i el compromís envers la seguretat de la informació

El Codi ètic d'AQU Catalunya i confidencialitat 
Els principis establerts en el Codi ètic marquen el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l'entitat. Defineix, a més dels valors, els principis i les normes que regeixen els compromisos dels membres d'AQU Catalunya, les relacions entre l'organització i l'entorn, les noves perspectives i les regles d'observança interpersonals.

Els valors formen part dels signes d'identitat d'AQU Catalunya i complementen el sistema de qualitat, atès que donen les pautes de com actuar i els enfocaments de les activitats que es desenvolupen.

PDF Compromisos amb la qualitat i la seguretat de la informació

Per saber-ne més

17.9.2019