Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Característiques del model d'avaluació d'AQU

Els trets principals de la metodologia avaluativa d'AQU Catalunya són els següents:

  • Combinació de l'avaluació interna (autoinformes) amb l'avaluació externa (persones expertes externes). L'informe d'avaluació interna és l'evidència clau a partir de la qual es desenvolupa l'avaluació externa, que té per objectiu validar i ajudar a millorar el diagnòstic dut a terme per la unitat avaluada i també orientar i assessorar en les propostes de millora plantejades.
  • Combinació d'indicadors de rendiment (resultats) i indicadors d'entrada i procés. Els indicadors de resultats prenen com a referència els indicadors d'entrada. Per exemple, la valoració sobre l'adequació dels resultats acadèmics dependrà del perfil dels estudiants (nota d'entrada, combinació entre estudis i feina, etc.), tot i que també considerarà aspectes sobre el procés (calendari d'avaluació, dimensió dels grups, estratègies emprades, etc.). A la vegada, la funció principal dels indicadors de resultats dins de la metodologia emprada és la d'orientar sobre la qualitat dels processos, ja que són els susceptibles de millora i són el mitjà a través del qual és possible modificar els resultats.
  • Combinació d'informació quantitativa i qualitativa. Les evidències que fonamenten l'anàlisi són tant de naturalesa quantitativa (dades, indicadors, taxes, etc.) com de naturalesa qualitativa (opinions del comitè, de persones expertes externes, d'estudiants, etc.). La informació quantitativa és contextualitzada i interpretada pels comitès, mitjançant l'anàlisi combinada de diferents tipus d'evidències.
  • Rendiment de comptes (accountability) i millora de la qualitat. Tal com s'ha assenyalat, es combinen dues finalitats en l'avaluació: la informació a la societat i la millora contínua de la qualitat.

 

6.3.2015