Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Trajectòria avaluativa

Les principals línies d'actuació d'AQU Catalunya són l'avaluació d'ensenyaments, centres, activitats i sistemes universitaris, l'avaluació del professorat universitari i l'establiment de vincles de cooperació i col·laboració amb altres agències estatals, autonòmiques i internacionals que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, acreditació i certificació.

Es poden establir diferents fases en la trajectòria avaluativa d'AQU Catalunya, segons el caràcter i l'objecte de les avaluacions:

Avaluació orientada a la millora

Durant els primers anys de funcionament de l'Agència, el model adoptat és el de l'avaluació institucional de titulacions, centres i serveis, que combina en un sol procés la perspectiva interna i externa de l'avaluació. L'avaluació orientada a la millora té dos objectius principals: ser una eina útil per ajudar les titulacions o les institucions a gestionar i millorar la qualitat de la formació universitària (facilitant l'elaboració d'un pla de millora) i proporcionar informació vàlida, pública i objectiva sobre la qualitat del servei que les universitats presten a la societat.

El projecte amb més tradició d'avaluació institucional a AQU Catalunya va ser el programa PRO-QU, d'avaluació de titulacions de 1r i 2n cicle prèvia a l'establiment de l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Actiu des dels inicis de l'Agència fins a l'any 2006, va acabar configurant la base metodològica per a una avaluació global d'ensenyaments universitaris. El model d'avaluació PRO-QU posava l'èmfasi en elements clau com ara l'establiment de criteris, l'ús d'indicadors i l'establiment de valors de referència o estàndards de qualitat. Les avaluacions PRO-QU eren fruit d'una participació voluntària de les universitats, si bé des d'AQU Catalunya es va afavorir el fet de poder avaluar un mateix ensenyament de forma transversal a totes les universitats que l'impartien.

Seguint la metodologia desenvolupada en el marc del projecte PRO-QU, s'han dut a terme altres projectes d'avaluació, com per exemple l'avaluació de titulacions virtuals, l'avaluació transversal de serveis bibliotecaris, l'avaluació del III Pla de recerca de Catalunya i l'avaluació dels centres adscrits a les universitats catalanes.

Acreditació de titulacions oficials

La primera reforma estructural del sistema universitari català per adaptar-se a l'EEES va venir donada per l'aparició dels programes oficials de postgrau (POP), implantats a Catalunya des del curs 2006-2007. AQU Catalunya, entre els anys 2005 i 2007, per encàrrec de la Direcció General d'Universitats (DGU), va dur a terme l'avaluació ex ante de la dimensió acadèmica de les propostes dels nous estudis de postgrau oficials. Amb aquesta avaluació es pretenia assegurar la qualitat dels programes de màster abans que es posessin en funcionament.

Ja abans de l'inici de la implantació dels POP, AQU Catalunya va participar en el Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior, programa impulsat per la DGU en què l'Agència va fer el seguiment de les titulacions de grau i màster participants.

Amb aquests programes s'inicia una nova fase en la trajectòria avaluativa d'AQU Catalunya, condicionada pel nou marc normatiu derivat de l'establiment de l'EEES. Aquest marc, regulat pel Reial decret 1393/2007, de conformitat amb el que preveu l'article 37 de la Llei orgànica 4/2007 d'universitats, estableix l'ordenació, la verificació i l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials en l'àmbit espanyol. Si bé els nous ensenyaments adaptats a l'EEES van ser verificats per ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), correspon a AQU Catalunya fer un seguiment de la implantació d'aquests ensenyaments i l'acreditació posterior.

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial decret 1393/2007, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles. AQU Catalunya, ANECA i ACSUG han desplegat de forma conjunta el programa AUDIT, amb l'objectiu d'orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària dels centres universitaris, integrant totes les activitats que fins ara s'han anat desenvolupant relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

Desplegament del Marc VSMA

Actualment, AQU Catalunya està desplegant el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA). El Marc VSMA vincula d'una manera lògica els quatre processos d'avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que el marc legal fixa per a les titulacions oficials, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors, tant interns com externs, que s'hauran d'implantar.

El Marc VSMA dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d'assegurament de la qualitat que se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments i que són els següents:

Verificació (o acreditació prèvia)
Abans de posar en funcionament una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre, via Consell d'Universitats, a l'avaluació prèvia de les agències. Si la verificació de la proposta de pla d'estudis és favorable, es trasllada a les comunitats autònomes, que decideixen si l'autoritzen o no. En cas afirmatiu, el títol queda inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i ja pot ser impartit.

L'Agència emet els informes per a la verificació de les propostes de nous ensenyaments aprovades per la universitat mitjançant comissions de verificació. L'objectiu és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requeriments de l'EEES, el Marc de Qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, d'acord amb el plantejament de les diferents disciplines.

Seguiment
Un cop la titulació posa en funcionament, el Reial decret estableix que les agències han de fer un seguiment del compliment del pla d'estudis verificat.

El Marc VSMA aprovat recull que la universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, mentre que AQU Catalunya actua com a agent extern de garantia de la qualitat. Anualment, els responsables de cada titulació han d'elaborar un informe de seguiment. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, fa una avaluació dels informes de seguiment de les titulacions, especialment dels que continguin propostes de modificació substancial o indicadors que requereixin una atenció especial o bé han de rebre una visita d'avaluació externa.

Modificació
El Marc VSMA planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol.

Acreditació
Abans dels sis anys des de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials s'hauran de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

L'Agència organitza cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de comissions d'avaluació externes, que avaluen de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixin. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions de les titulacions oficials són emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzen prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya ha elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació pot: ser positiu; ser positiu amb propostes de millora; contenir propostes de modificació no substancial; obligar a modificacions substancials i, per tant, a la nova verificació del títol; o proposar la retirada de l'autorització per continuar impartint el pla d'estudis.

L'any 2014, AQUN Catalunya va començar les visites externes per a l’acreditació de titulacions i al març del 2015 s'han emès els primers informes d'acreditació.

Per saber-ne més

PDF Les fases clàssiques d'un procés d'avaluació orientat a la millora

6.3.2015