Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Compromisos

Compromisos amb la qualitat i la seguretat de la informació

Els avaluadors d'AQU Catalunya han de signar un Acord de compliment del Codi ètic de l'Agència i de la Política de qualitat i seguretat de la informació.

A l'acord es dóna especial importància a la seguretat de la informació, ja que el treball dels avaluadors es fa, majoritàriament, per mitjans electrònics.

Per tal de garantir la protecció de la informació en format digital i físic amb els avaluadors es comprometen a:

  1. Complir la Normativa d'ús dels recursos informàtics d'AQU Catalunya.
  2. Fer servir de manera responsable les plataformes informàtiques d'avaluació per garantir la integritat de les dades i la confidencialitat de la informació associada a la seva activitat.
  3. Guardar reserva de les avaluacions i acords que es tractin durant el procés d'avaluació i que no tinguin caràcter públic.
  4. Custodiar les claus d'accés per garantir la identitat i l'autenticitat que se li facilitin a les plataformes i els mitjans electrònics d'AQU Catalunya.
  5. Custodiar de manera diligent la informació que AQU Catalunya li lliuri i garantir-ne la destrucció o la devolució, un cop hagi finalitzat els encàrrecs d'avaluació.

Si els expedients objecte d'avaluació inclouen dades de caràcter personal s'ha de:

  1. Guardar reserva de les dades de caràcter personal —que es tractin durant el procés d'avaluació.
  2. Comprometre a no comunicar-les a terceres persones i, si n'ha guardat alguna còpia per a treballar-hi, s'ha de destruir aquesta còpia o retornar-la quan finalitzi la relació entre ambdues parts.
  3. Aplicar les mesures de seguretat necessàries per protegir-les de manera adequada.

Per tal de garantir aquests compromisos AQU ha desenvolupat els instruments següents:

Finalment, es recorda que l'incompliment d'aquests compromisos comporta el cessament com a avaluador, així com la valoració de la procedència d'emprendre altres accions en relació amb els incompliments en què hagi pogut incórrer.

Independència tècnica i de funcionament

AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards establerts internacionalment i la legislació aplicable, actua amb independència en l'exercici de les competències i funcions que té atribuïdes.

La independència tècnica es garanteix pel marc legal establert i per l'organització interna dels nostres procediments:

  • L'article 148 de la LUC reconeix la independència tècnica dels comitès i les comissions d'avaluació, i l'article 5.3 dels Estatuts d'AQU Catalunya estipula que els seus documents interns han de contenir els principis generals que n'assegurin la independència tècnica.
  • Per assolir aquest compromís, l'organització d'AQU Catalunya es troba dividida en òrgans de govern i òrgans d'avaluació. D'acord amb els Estatuts de l'Agència, els seus òrgans d'avaluació, acreditació i certificació actuen amb independència tècnica i de funcionament, i són els responsables finals de les avaluacions que es duen a terme.

Així, la definició i el funcionament dels mètodes i procediments d'avaluació, la selecció, el nomenament i la contractació d'experts externs i la determinació dels resultats dels processos d'assegurament de qualitat es duen a terme de manera autònoma i independent respecte del Govern (l'Administració) i les universitats.

El Codi ètic d'AQU Catalunya i confidencialitat 

Els principis establerts en el Codi ètic marquen el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l'entitat. Defineix, a més dels valors, els principis i les normes que regeixen els compromisos dels membres d'AQU Catalunya, les relacions entre l'organització i l'entorn, les noves perspectives i les regles d'observança interpersonals.

Els valors formen part dels signes d'identitat d'AQU Catalunya i complementen el sistema de qualitat, atès que donen les pautes de com actuar i els enfocaments de les activitats que es desenvolupen.

Per saber-ne més

13.3.2015