Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Context

EnquestesDes de fa més de vint anys les universitats catalanes han dut a terme periòdicament estudis referents a la inserció laboral dels seus graduats. Aquests treballs han constituït una bona base per conèixer per quines vies es fa la transició dels graduats al món del treball i, en alguns casos, per saber el grau de satisfacció dels graduats amb la formació rebuda a la universitat. També han estat útils en la presa de decisions per als responsables de la planificació universitària. Tot i així, tant el format com el contingut d'aquests estudis eren específics per a cada universitat i responien als objectius i a les prioritats que tenia cadascuna.

L'any 2000 AQU Catalunya i les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) van acordar iniciar un ambiciós projecte per tal de realitzar l'avaluació transversal de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral. Aquest projecte pioner, que per primer cop es feia de manera global, va implicar l'harmonització de la metodologia emprada per tal de poder comparar i integrar la informació amb l'objectiu d'extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català. Tres van ser els puntals del projecte:

  1. L'elaboració d'un marc de referència per a l'avaluació sobre l'estat de la inserció laboral dels graduats segons les diferents formacions universitàries a Catalunya, Espanya i Europa.
  2. L'elaboració d'una metodologia d'avaluació del procés d'inserció dels graduats de les universitats en el món laboral.
    Document PDF PDF Guia d'avaluació externa de la transició al mercat laboral: comitès institucionals 
    Document PDF PDF Guia d'avaluació externa de la transició al mercat laboral: comitès específics per titulacions
  3. L'elaboració d'una enquesta d'inserció i la recollida de la informació.

Els tres treballs van convergir en la realització de l'avaluació a les universitats del procés d'inserció dels graduats universitaris en el món laboral, que tenia un doble objectiu: elaborar plans de millora sobre el procés en si dins la universitat i ser útil en la presa de decisions en cadascuna de les titulacions en funció dels resultats obtinguts.

Atesa la importància de l'instrument de l'enquesta, es va valorar positivament continuar passant-la periòdicament i recollir la informació, per tal de generar històrics que permetessin veure l'evolució dels graduats en relació a la seva inserció i analitzar tendències.

Universitats participants
  2001 2005 2008 2011
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Oberta de Catalunya    
Universitat de Vic    
Universitat Ramon Llull      
Universitat Internacional de Catalunya      
Universitat Abat Oliba CEU      
Centres adscrits (22)      

Característiques tècniques
Any de realització 2001 2005 2008  
      Titulats Doctors Seguiment Humanitats
Població de referència 21.178 21.767 23.023 1.661 1.131
Mostra (respostes) 9.765 11.456 12.258 934 613
% mostra/població 46% 53% 53% 56% 54%

16.8.2013