Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Avaluació de centres estrangers a Catalunya

Els ensenyaments transnacionals representen una de les variants en què es materialitza la internacionalització de l'ensenyament superior, i l'assegurament de la seva qualitat està inclosa com a funció d'AQU Catalunya. D'acord amb la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), les institucions docents que volen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols atorgats per institucions estrangeres i no homologables als títols oficials a Catalunya, han de ser avaluades per l'Agència abans de ser autoritzades pel Govern de Catalunya.

AQU Catalunya ha elaborat la Guia per a l'avaluació de centres que ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya. Aquesta metodologia preveu dues eines:

  • Un protocol per a la recollida d'evidències que, juntament amb una visita presencial, ha de permetre determinar la potencialitat de la institució establerta a Catalunya per impartir adequadament el programa de formació.
  • Un qüestionari que s'adreça a analitzar la posició de la institució estrangera que atorga els diplomes. Aquest qüestionari està pensat per recollir evidències sobre la seva potencialitat acadèmica en la disciplina i els seus sistemes interns i externs de garantia de la qualitat.

Aquestes dues eines, juntament amb una visita a la institució que imparteix el programa, facilitaran la informació que cal per a l'elaboració de l'informe d'AQU Catalunya, necessari per poder autoritzar el centre a impartir l'ensenyament.

PDF PDF Guia per a l'avaluació de centres que ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya (Octubre 2016)  

Centres avaluats

Institute of the Arts Barcelona: IAB

PDF PDF Informe d'avaluació externa (maig 2015) 

EDU España-Deutschland University Studies

PDF PDF Informe d'avaluació externa (maig 2011) 

16.4.2018