Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Projectes internacionals

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou accions conjuntes amb institucions d'educació superior, altres agències i organismes tant nacionals com internacionals. Els projectes a escala internacional en què l'Agència participa actualment són els següents: 

TESLA An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning (2016-2018)

TeSLALa Comissió Europea ha aprovat, dins del programa marc europeu Horizon 2020, el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), que té per objectiu la definició i el desenvolupament d'un sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i l'autoria en els diferents moments de l'aprenentatge. A més dels processos d'ensenyament i aprenentatge, el projecte treballa de manera transversal els aspectes ètics, tecnològics i legals que se'n deriven, com ara la protecció de dades. A més, serà adaptat per a estudiants amb necessitats educatives especials.

El consorci TeSLA està format per 18 organitzacions que són expertes en diferents àrees de coneixement i de recerca, i amb una experiència reconeguda a tot Europa i està coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

AQU Catalunya lidera el paquet destinat a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments virtuals, en què també participen ENQA i EQANIE. L'objectiu principal d'aquest paquet és l'assegurament de la qualitat dels processos de l'avaluació virtual.

Es pot consultar més informació del projecte TeSLA a través del seu blog.

TeSLA from TeSLA project EU on Vimeo.

LIREQA (iniciat el 2016)

LIREQAEl projecte Linking Academic Recognition and Quality Assurance (LIREQA), finançat del programa europeu Erasmus+ (Key action 3: Support for Policy Reform), està coordinat pel Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) i AQU Catalunya participa com a agència col.laboradora aportant experiència com a agencia d’avaluació de la qualitat. L'objectiu principal és contribuir al reconeixement de les titulacions mitjançant el desenvolupament d'un conjunt de recomanacions per relacionar el reconeixement acadèmic i la garantia de qualitat interna i externa. El projecte es concreta en les línies següents:

 • Determinar la situació del reconeixement acadèmic així com les expectatives i les possibilitats de millora dels principals grups d'interès (centres ENIC-NARIC —organismes de reconeixement de titulacions—, agències de qualitat, institucions d'educació superior).
 • Presentar un conjunt de recomanacions per abordar el reconeixement just de les qualificacions mitjançant l'assegurament de la qualitat interna i externa.
 • Crear "Capacity Building" dels centres ENIC-NARIC, les agències de qualitat i les institucions d'educació superior.

DEQAR: Database of External Quality Assurance Reports

DEQAREl Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR) és un dels projectes cofinançats per l'Erasmus+ Programme de la Unió Europea en què AQU Catalunya participa. Ho fa juntament amb 16 altres agències d'assegurament de la qualitat i també amb d'altres agents com ENQA o EURASHE.

Liderat per l'EQAR, el projecte té per objectiu el desenvolupament d'una base de dades que permeti una millora tant en l'accessibilitat als informes com a les decisions preses per les agències de qualitat en relació amb les institucions i programes d'educació superior que compleixen amb els Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat (ESG).

La base de dades està pensada per a satisfer les necessitats d'informació i facilitar la presa de decisions, en especial, dels següents actors:

 • Centres d'informació sobre reconeixement i homologació de títols (ERIC-NARICs)
 • Personal tècnic del reconeixement i homologació de títols en institucions d'educació superior
 • Estudiants
 • Agències d'assegurament de la qualitat
 • Ministres i altres administracions autonòmiques

La base de dades pretén ser una contribució la transparència en l'assegurament extern de la qualitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

La primera versió pública estarà disponible al mes de maig d'aquest mateix any.

EQTel (iniciat el 2015)

EQATELEl projecte Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities – EQTeL és un projecte de la convocatòria TEMPUS 2013 de la UE, dirigida a reformar i fomentar la modernització de l'educació superior en països associats amb la Unió Europea.

El projecte té com a objectiu desenvolupar indicadors clau de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL, models d'aprenentatge que utilitzen les noves tecnologies com a oportunitat de millora) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i, d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea.

Projecte coordinat per la Princess Sumaya University for Technology (PSUT) de Jordània.

AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat. En el projecte també hi participa la Universitat Oberta de Catalunya.

PDF Newsletter núm. 1. Estiu 2016 

Conveni de col·laboració amb ASIIN

PASIINer tal d'explorar la possibilitat de compaginar les avaluacions de titulacions amb l'obtenció d'altres reconeixements, AQU Catalunya ha signat un conveni amb l'agència ASIIN d'Alemanya.

Aquest conveni ha permès que, experimentalment, a Catalunya s'hagi posat en pràctica un procés d'avaluació externa conjunta entre les dues agències.


 

 

ENQA: Quality Procedures Project (4th edition)

Quality procedures in European higher education: Internationalisation of QA. AQU Catalunya coordina la quarta edició de l'enquesta QPP, que ha estat centrada en la internacionalització dels processos d'assegurament de la qualitat en l'EEES. Aquesta enquesta, que inclou totes les agències que són membres de l'ENQA, ha de permetre identificar quin és el grau d'internacionalització de les agències, tant pel que fa als processos que duen a terme en el seu territori natural com als que desenvolupen en altres territoris. L'enquesta inclou aspectes referents a les perspectives que tenen les agències sobre el possible desenvolupament d'un mercat europeu d'assegurament de la qualitat, els riscos associats a la mateixa internacionalització o els recursos que esmercen les agències a millorar el seu grau d'internacionalització.

El grup gestor del projecte està constituït per AQU Catalunya i per les agències d'Àustria (AQ), França (CTI), Lituània (SKVC) i el Regne Unit (QAA).

AQU Catalunya ja va participar en la segona edició (2007) i va coordinar la tercera edició d'aquest programa(2012).

KP3 Group

AQU Catalunya forma part del grup KP3 que analitza com s'han de configurar les agències d'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior a partir dels estàndards i directrius europeus. El treball d'aquest grup també servirà per articular un nou model d'avaluació internacional de les agències que són membres de ple dret de l'ENQA.

IMPALA: Lifelong Learning Programme (iniciat el 2013)

Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology and Application of a Formative Transdisciplinary Impact Evaluation.

AQU Catalunya participa, com a soci del consorci, en aquest projecte, que té per objectiu analitzar l'impacte dels processos reals adreçats a l'assegurament extern de la qualitat a les institucions d'educació superior. Això es fa establint equips de treball Agència-universitat i tenint en compte diferents aproximacions de l'avaluació externa, des de la institucional fins a la de programes, a quatre països diferents (Alemanya, Finlàndia, Romania i Catalunya).

Universitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona, com a soci del projecte.

PACAgro (iniciat el 2014)

PacAgroDevelopment of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia, coordinat per l'Escola Superior d'Agricultura de Nitra (Eslovàquia).

L'objectiu principal d'aquest projecte TEMPUS és la constitució d'una agència d'avaluació especialitzada en la garantia de la qualitat per als programes que ofereixen les facultats i escoles universitàries d'agricultura de tota la Federació Russa.

Un aspecte interessant d'aquest projecte és la participació molt activa del sector professional i empresarial, que té la voluntat de tenir una presència formal en el funcionament de l'agència esmentada. Si bé és un projecte impulsat per les universitats i els sectors professionals, també rep el suport del govern federal, atesa la posició estratègica del sector agropecuari rus.

Els objectius específics són els següents:

 • El desenvolupament d'estàndards i de procediments per a l'acreditació de programes públics agrícoles (Aps) en línia amb els ESG de l'ENQA.
 • La creació de l'Agència per a l'Acreditació de Programes Públics Agrícoles.
 • El reconeixement d'aquesta agència a Rússia i a escala internacional.

AQU Catalunya hi participa com a soci i part experta en la gestió de processos de garantia externa de la qualitat.

Universitat participant: Universitat de Lleida, com a soci del projecte.

Projectes internacionals tancats

link Enllaç als projectes internacionals tancats

8.1.2019