Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Projectes internacionals

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals i promou accions conjuntes amb institucions d'educació superior, altres agències i organismes tant nacionals com internacionals. Els projectes a escala internacional en què l'Agència participa se centren i es desenvolupen en els àmbits següents: 

Internacionalització

L'aplicació de mecanismes d'assegurament extern de la qualitat específicament dissenyats per a activitats d'internacionalització ha de facilitar les estratègies de les universitats catalanes en aquest àmbit.


 

Conveni de col·laboració amb ASIIN

PASIINer tal d'explorar la possibilitat de compaginar les avaluacions de titulacions amb l'obtenció d'altres reconeixements, AQU Catalunya ha signat un conveni amb l'agència ASIIN d'Alemanya.

Aquest conveni ha permès que, experimentalment, a Catalunya s'hagi posat en pràctica un procés d'avaluació externa conjunta entre les dues agències.

Universitat participant: Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de Lleida.
 

 

Innovació

Disposar de les metodologies més modernes de promoció i garantia de la qualitat és essencial per mantenir i millorar la qualitat del sistema universitari català. El desenvolupament de nous mecanismes de garantia de la qualitat de forma internacionalment amb d'altres agències contribueix a mantenir alineades i actualitzades les eines d'avaluació de l'Agència.


 

TESLA An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning (2016-2018)

TeSLALa Comissió Europea ha aprovat, dins del programa marc europeu Horizon 2020, el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), que té per objectiu la definició i el desenvolupament d'un sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i l'autoria en els diferents moments de l'aprenentatge. A més dels processos d'ensenyament i aprenentatge, el projecte treballa de manera transversal els aspectes ètics, tecnològics i legals que se'n deriven, com ara la protecció de dades. A més, serà adaptat per a estudiants amb necessitats educatives especials.

El consorci TeSLA està format per 18 organitzacions que són expertes en diferents àrees de coneixement i de recerca, i amb una experiència reconeguda a tot Europa i està coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

AQU Catalunya lidera el paquet destinat a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments virtuals, en què també participen ENQA i EQANIE. L'objectiu principal d'aquest paquet és l'assegurament de la qualitat dels processos de l'avaluació virtual.

Es pot consultar més informació del projecte TeSLA a través del seu blog.

TeSLA from TeSLA project EU on Vimeo.

IMPALA (Lifelong Learning Programme) (iniciat el 2013)

Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology and Application of a Formative Transdisciplinary Impact Evaluation.

AQU Catalunya participa, com a soci del consorci, en aquest projecte, que té per objectiu analitzar l'impacte dels processos reals adreçats a l'assegurament extern de la qualitat a les institucions d'educació superior. Això es fa establint equips de treball Agència-universitat i tenint en compte diferents aproximacions de l'avaluació externa, des de la institucional fins a la de programes, a quatre països diferents (Alemanya, Finlàndia, Romania i Catalunya).

Universitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona, com a soci del projecte.

Cooperació

En el camp de la garantia de la qualitat, la col·laboració amb agents de l'àmbit universitari externs a la Unió Europea, tant en àrees en via de desenvolupament com en zones de ràpida expansió, genera espais per a l'intercanvi de coneixements i oportunitats per identificar noves interpretacions del concepte de qualitat universitària.

 

EQTel (iniciat el 2015)

EQATELEl projecte Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities – EQTeL és un projecte de la convocatòria TEMPUS 2013 de la UE, dirigida a reformar i fomentar la modernització de l'educació superior en països associats amb la Unió Europea.

El projecte té com a objectiu desenvolupar indicadors clau de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL, models d'aprenentatge que utilitzen les noves tecnologies com a oportunitat de millora) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i, d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea.

Projecte coordinat per la Princess Sumaya University for Technology (PSUT) de Jordània.

AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat. En el projecte també hi participa la Universitat Oberta de Catalunya.

PDF Newsletter núm. 1. Estiu 2016 

PACAgro (iniciat el 2014)

PacAgroDevelopment of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia, coordinat per l'Escola Superior d'Agricultura de Nitra (Eslovàquia).

L'objectiu principal d'aquest projecte TEMPUS és la constitució d'una agència d'avaluació especialitzada en la garantia de la qualitat per als programes que ofereixen les facultats i escoles universitàries d'agricultura de tota la Federació Russa.

Un aspecte interessant d'aquest projecte és la participació molt activa del sector professional i empresarial, que té la voluntat de tenir una presència formal en el funcionament de l'agència esmentada. Si bé és un projecte impulsat per les universitats i els sectors professionals, també rep el suport del govern federal, atesa la posició estratègica del sector agropecuari rus.

Els objectius específics són els següents:

  • El desenvolupament d'estàndards i de procediments per a l'acreditació de programes públics agrícoles (Aps) en línia amb els ESG de l'ENQA.
  • La creació de l'Agència per a l'Acreditació de Programes Públics Agrícoles.
  • El reconeixement d'aquesta agència a Rússia i a escala internacional.

AQU Catalunya hi participa com a soci i part experta en la gestió de processos de garantia externa de la qualitat.

Universitat participant: Universitat de Lleida, com a soci del projecte.

Benchmarking

Aquest àmbit de treball està adreçat a ampliar la disponibilitat de referents d'avaluació de caire internacional quantitatius i qualitatius. Així mateix, permet fer prospectiva sobre l'evolució dels indicadors de qualitat, tant en contextos geogràfics propers com llunyans.


 

ENQA QUALITY PROCEDURES PROJECT (4th edition)

Quality procedures in European higher education: Internationalisation of QA. AQU Catalunya coordina la quarta edició de l'enquesta QPP, que ha estat centrada en la internacionalització dels processos d'assegurament de la qualitat en l'EEES. Aquesta enquesta, que inclou totes les agències que són membres de l'ENQA, ha de permetre identificar quin és el grau d'internacionalització de les agències, tant pel que fa als processos que duen a terme en el seu territori natural com als que desenvolupen en altres territoris. L'enquesta inclou aspectes referents a les perspectives que tenen les agències sobre el possible desenvolupament d'un mercat europeu d'assegurament de la qualitat, els riscos associats a la mateixa internacionalització o els recursos que esmercen les agències a millorar el seu grau d'internacionalització.

El grup gestor del projecte està constituït per AQU Catalunya i per les agències d'Àustria (AQ), França (CTI), Lituània (SKVC) i el Regne Unit (QAA).

AQU Catalunya ja va participar en la segona edició (2007) i va coordinar la tercera edició d'aquest programa(2012).

KP3 Group

AQU Catalunya forma part del grup KP3 que analitza com s'han de configurar les agències d'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior a partir dels estàndards i directrius europeus. El treball d'aquest grup també servirà per articular un nou model d'avaluació internacional de les agències que són membres de ple dret de l'ENQA.

Projectes internacionals tancats

link Enllaç als projectes internacionals tancats

15.7.2016