Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Resultats a Catalunya

Les conclusions principals de l'anàlisi de la situació dels programes de doctorat des de la perspectiva dels estudiants s'articulen al voltant dels punts següents:

El perfil de l'estudiant de doctorat

A Catalunya les dades mostren que l'estudiant de doctorat és, en relació amb el gènere, home en un 50,2% i dona  en un 49,8%. Pel que fa a la procedència, la majoria d'estudiants són catalans (67,3%), seguits de centre i sud-americans (21,4%).

Origen  %
Catalunya 67,4
Resta d'Espanya 6,3
Europa 3,3
Centre i Sudamèrica 21,4
Altres 1,6
Total 100

Els motius que han dut l'estudiant a seguir un doctorat són bàsicament dos: la preparació de la seva carrera com a professor universitari (54%) i l'interès en la matèria (23%).

Les tesis doctorals

En relació amb el format, la majoria de les tesis són monografies (75%), la resta, col·lecció d'articles (25%). Per àrees, aquesta dada varia considerablement: el 96% de les tesis a l'àrea d'Humanitats són monografies, mentre que a la de Ciències de la Salut ho són el 48%. Pel que fa a l'idioma, el 47% de les tesis s'escriuen en castellà, el 31% en català i el 21% en anglès (principalment a l'àrea Tècnica).

5970_MIRROR1_CAT.gif

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau: la introducció als programes de postgrau

Pel que fa al procés d'incorporació als estudis de doctorat, els estudiants es mostren satisfets en relació amb la claredat dels requisits de matrícula, la qual cosa és conseqüència d'un marc legal clarament establert. Ara bé, poc més de la meitat creuen que la informació rebuda a l'inici del programa era satisfactòria, menys de la meitat dels enquestats valora positivament la informació rebuda per part del departament. L'aspecte menys valorat és la informació sobre els drets i els deures dels estudiants.

No s'han trobat variacions significatives per àrees.
5970_MIRROR2_CAT.gif

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau: la rellevància de les assignatures cursades

Aquest és l'aspecte més susceptible de millora del funcionament dels programes de doctorat. Si bé el 53% dels estudiants afirma que la qualitat de les assignatures és alta, per a menys de la meitat les assignatures resulten útils o rellevants per la recerca que duen a terme.

Les assignatures són més ben valorades a Ciències Socials i Humanitats, i on són menys valorades a Ciències de la Salut.

5970_MIRROR3_CAT.gif

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau: el funcionament de la supervisió de la tesi doctoral

La relació dels estudiants amb els supervisors o directors de tesi és un dels punts forts del funcionament dels programes de doctorat. A banda de valorar positivament la qualitat de la supervisió (pel que fa a rebre crítiques constructives sobre la recerca, discussió d'aspectes de metodologia, etc.), també valoren positivament l'interès que mostren en general pels estudis de doctorat. L'aspecte en el qual els directors mostren menys interès és en els plans de futur dels estudiants de doctorat. Només un 16% manifesta que la supervisió ha provocat obstacles en el desenvolupament de la recerca; un 13% ha considerat seriosament de canviar de director de tesi; i un 8,5% s'ha trobat en situacions de dependència.

5970_MIRROR4_CAT.gif

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau: l'entorn dels estudis (integració en un entorn de recerca)

Si bé 2/3 parts dels estudiants valoren que l'ambient dels estudis de doctorat és positiu i estimulant, una mica més de la meitat considera que ha estat acceptat com a membre d'un equip de recerca col·lectiva. La participació dels estudiants al departament és bastant baixa: poc més de la meitat ha participat en discussions de l'àrea disciplinar, i només un 18,5% té la sensació que poden influir al departament. El grau d'influència és més gran, com és lògic, en les àrees disciplinars on la tesi es desenvolupa dins de grups de recerca, com ara Ciències o l'àrea Tècnica.

5970_MIRROR5_CAT.gif

La percepció de l'estudiant sobre la formació de postgrau: els resultats: professionals (competències de recerca) i personals (reflexió i valors)

Dins els resultats cal distingir entre resultats professionals (competències de recerca) i resultats personals.

Els estudiants estan entre bastant i molt satisfets en el grau en què els estudis de doctorat han servit per a desenvolupar les competències de recerca, sent aquesta la dimensió més ben valorada de tot l'estudi. Així, afirmen que els estudis han servit per adquirir l'habilitat de desenvolupar una investigació de manera independent (75%), que han adquirit més coneixement sobre teories científiques (73%), i que han adquirit coneixement sobre la metodologia científica (81%). Si considerem que els estudis de doctorat són el planter dels futurs investigadors, no hi ha dubte que la valoració dels estudiants sobre els resultats referits a aquests objectius és molt elevada. No s'han trobat diferències significatives per àrees disciplinars.

5970_MIRROR6_CAT.gif

Menys afalagadors són els resultats relatius al grau en què els estudis han servit per ampliar l'educació general. 2/3 dels estudiants afirmen que l'experiència al doctorat ha servit per reflexionar sobre els seus propis valors, però per poc més de la meitat (56%) afirma que ha suposat una major implicació en el desenvolupament de la societat, o que els estudis els han servit per entendre millora a les persones d'altres procedències culturals i, finalment, només el 36,2% considera que l'experiència ha servit per a una major comprensió de les diferències culturals i socials basades en el gènere.

5970_MIRROR7_CAT.gif

En definitiva, aquestes valoracions posen de relleu la polèmica entre les dimensions acadèmica i social dels estudis de doctorat. Sembla que la balança es decanta clarament sobre la dimensió acadèmica, però caldria preguntar-se si és bo que els investigadors percebin que el seu entorn està aïllat de la societat que els acull.

Així, la valoració global dels programes de doctorat és positiva: el 85% tornaria a matricular-se a fer aquests estudis si comencessin de nou, el 77% triaria la mateixa universitat i el 75% considera que els seus estudis són entre bons i excel·lents. Els aspectes més ben valorats són l'eficàcia dels estudis de doctorat per a desenvolupar les competències de recerca, seguit pel bon funcionament dels processos de supervisió. Els aspectes més susceptibles de millora són els relacionats amb l'entorn dels estudis, seguits per l'interès de les assignatures. 

Característiques tècniques

A Catalunya l'any 2004 hi havia 12.500 estudiants de doctorat, dels quals un miler van participar en el projecte MIRROR.

Àrees Població Mostra % respostes Error mostral
Humanitats 2.346 166 7,08 7,48
Socials 3.152 370 11,74 4,88
Ciències 1.836 189 10,29 6,89
Salut 2.509 128 5,10 8,61
Tècnica 2.614 148 5,66 7,99
Total 12.457 1.001 8,04 3,03

La mostra és suficient per permetre anàlisis comparatives entre el conjunt de doctorands de Catalunya i els de Suècia, Finlàndia i Irlanda, i també per detectar diferències entre les cinc àrees disciplinars.

Document PDF PDF Enquesta MIRROR

23.5.2013