Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Projectes tancats

Internacionalització

L'aplicació de mecanismes d'assegurament extern de la qualitat específicament dissenyats per a activitats d'internacionalització ha de facilitar les estratègies de les universitats catalanes en aquest àmbit.

 

CEQUINT (2012-2015)

Certificate for Quality of Internationalisation del programa d'Aprenentatge Permanent. Projecte coordinat per l'NVAO per al desenvolupament de les bases per a uns procediments que permetin la certificació de la internacionalització de les universitats europees.

AQU Catalunya ha coordinat el procés d'avaluació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra. El resultat de l'avaluació ha estat positiu, cosa que ha permès que el centre avaluat obtingui el certificat. És important remarcar que aquest certificat està considerat d'excel·lència.

Universitat participant: Universitat Pompeu Fabra, que actua com a receptora del servei.

ERANET-MUNDUS (2011-2015) / ERANET-PLUS (2012-2016)

Erasmus MundusErasmus Mundus ERANET-MUNDUS/ERANET-PLUS. Projectes coordinats per la Universitat de Barcelona per tal d'afavorir la mobilitat i els vincles entre universitats de Rússia i de la Unió Europea.

AQU Catalunya és membre associat al consorci responsable del desenvolupament del projecte, coordinat per la Universitat de Barcelona. L'objecte de treball d'aquest projecte és el desenvolupament de sistemes de garantia de la qualitat referits a la mobilitat acadèmica.

Universitat participant: Universitat de Barcelona, que actua com a coordinadora del projecte.

JOQAR (2010-2013)

Joint programmes: Quality Assurance and Recognition of degrees awarded. El programa Erasmus Mundus està adreçat a promoure processos de reconeixement multilateral entre Agències i a integrar els processos d'avaluació de programes conjunts que duen a terme les agències amb els de reconeixement internacional que efectuen les oficines ministerials ENIC-NARIC. L'objectiu del projecte és acreditar i reconèixer programes impartits entre universitats de diferents països. establir lligams i fomentar la mobilitat entre les universitats europees i universitats de Rússia.

AQU Catalunya és membre del consorci responsable del desenvolupament del projecte, que està coordinat per l'ECA i l'NVAO.

STUDY ABROAD (2012)

Study abroad. Programa gestionat per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, obert a tots els estudiants procedents d'universitats o centres de formació superior que vulguin realitzar una estada acadèmica a la UAB per tal d'ampliar la seva formació, al marge de qualsevol programa de mobilitat o conveni internacional.

AQU Catalunya va signar un conveni amb la UAB i la Fundació UAB per avaluar la qualitat de l'oferta formativa, la qualitat dels serveis d'acompanyament a l'activitat docent (acollida, suport a l'aprenentatge i assessorament) que reben els estudiants que participen en el programa, la qualitat de la informació pública adreçada als estudiants presents i futurs i els mecanismes d'assegurament de la qualitat associats al Programa Study Abroad.

PDF PDF Guide to the external quality assurance of the study abroad programme

PDF PDF AQU External Quality Assurance Report. UAB. Study Abroad Programme

SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS DE LA UAB (2009-2010)

AQU Catalunya ha col·laborat en el disseny i el desplegament del procés d'avaluació externa del servei de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tenint en compte el marc de referència europeu, AQU Catalunya va definir per a aquest projecte els punts següents:

  • Facilitar el benchmarking internacional i promoure la comparabilitat de les relacions internacionals de la UAB amb altres universitats europees.
  • Nomenar un comitè d'avaluació internacional que inclogui les perspectives acadèmica i dels estudiants.
  • Utilitzar una metodologia internacional d'avaluació per comprovar el seu rendiment en una universitat catalana.
  • Produir conclusions i elements metodològics per a futures implementacions en altres universitats catalanes.

L'avaluació externa va posar èmfasi en la revisió de la política i l'estratègia en relacions internacionals i la seva difusió a tota la universitat; els objectius definits i el seu seguiment a través d'indicadors; els recursos humans i materials assignats a les activitats relacionades amb la internacionalització; i les activitats adreçades a promoure la internacionalització i en particular les següents

PDF PDF International relations assessment Universitat Autònoma de Barcelona External evaluation committee report

Innovació

Disposar de les metodologies més modernes de promoció i garantia de la qualitat és essencial per mantenir i millorar la qualitat del sistema universitari català. El desenvolupament de nous mecanismes de garantia de la qualitat de forma internacionalment amb d'altres agències contribueix a mantenir alineades i actualitzades les eines d'avaluació de l'Agència.

 

IMPALA (2013-2016)

Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology and Application of a Formative Transdisciplinary Impact Evaluation.

AQU Catalunya participa, com a soci del consorci, en aquest projecte, que té per objectiu analitzar l'impacte dels processos reals adreçats a l'assegurament extern de la qualitat a les institucions d'educació superior. Això es fa establint equips de treball Agència-universitat i tenint en compte diferents aproximacions de l'avaluació externa, des de la institucional fins a la de programes, a quatre països diferents (Alemanya, Finlàndia, Romania i Catalunya).

Universitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona, com a soci del projecte.

ENQA: Quality Procedures Project (4th edition)

Quality procedures in European higher education: Internationalisation of QA. AQU Catalunya coordina la quarta edició de l'enquesta QPP, que ha estat centrada en la internacionalització dels processos d'assegurament de la qualitat en l'EEES. Aquesta enquesta, que inclou totes les agències que són membres de l'ENQA, ha de permetre identificar quin és el grau d'internacionalització de les agències, tant pel que fa als processos que duen a terme en el seu territori natural com als que desenvolupen en altres territoris. L'enquesta inclou aspectes referents a les perspectives que tenen les agències sobre el possible desenvolupament d'un mercat europeu d'assegurament de la qualitat, els riscos associats a la mateixa internacionalització o els recursos que esmercen les agències a millorar el seu grau d'internacionalització.

El grup gestor del projecte està constituït per AQU Catalunya i per les agències d'Àustria (AQ), França (CTI), Lituània (SKVC) i el Regne Unit (QAA).

AQU Catalunya ja va participar en la segona edició (2007) i va coordinar la tercera edició d'aquest programa(2012).

KP3 Group

AQU Catalunya forma part del grup KP3 que analitza com s'han de configurar les agències d'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior a partir dels estàndards i directrius europeus. El treball d'aquest grup també servirà per articular un nou model d'avaluació internacional de les agències que són membres de ple dret de l'ENQA.

Conveni de col·laboració amb ASIIN

PASIINer tal d'explorar la possibilitat de compaginar les avaluacions de titulacions amb l'obtenció d'altres reconeixements, AQU Catalunya ha signat un conveni amb l'agència ASIIN d'Alemanya.

Aquest conveni ha permès que, experimentalment, a Catalunya s'hagi posat en pràctica un procés d'avaluació externa conjunta entre les dues agències.


 

ENQA WORKING GROUP ON IMPACT OF QA (iniciat el 2012)

AQU Catalunya coordina un grup de treball de l'ENQA, on hi ha representants de vint agències europees, per tal d'identificar de quina manera l'assegurament de la qualitat té un impacte en l'educació superior: des de l'impacte en la millora docent fins a l'articulació de noves polítiques en el sector, passant per la gestió dels ensenyaments.

Aquest grup ha treballat en la identificació dels objectius i les missions de les agències i les possibilitats de mesurar l'impacte per mitjà dels objectius. També ha definit les potencials àrees d'impacte dels processos d'assegurament extern de la qualitat. Tanmateix, ha constatat la complexitat de mesurar l'impacte dels processos, atesa la diversitat de contextos i la confluència d'altres polítiques i estratègies que poden també influir en la millora de la qualitat de l'ensenyament superior.

El grup té previst finalitzar els treballs enguany amb la publicació d'un document sobre l'estat de la qüestió i formulant diferents recomanacions sobre la matèria.

En aquest grup de treball, hi han participat vint agències de dotze països diferents.

LIFE LONG LEARNING (2010-2012)

FLLLEX. The Impact of LifeLong Learning Strategies on Professional Higher Education. Projecte d'ENQA adreçat a avaluar les polítiques relacionades amb la formació continuada a les institucions d'ensenyament superior. AQU Catalunya ha liderat la preparació de la metodologia d'autoavaluació d'aquestes polítiques i estratègies a les universitats.

link FLLLEX-Radar. A self-assessment instrument for Lifelong Learning in Professional Higher Education

link FLLLEX project Results and Recommendations. Towards an institutional strategy for Lifelong Learning in Higher Professional Education

ETRAIN (2010-2012)

European Training of QA Experts. Projecte d'ECA que té per objectiu la formació d'experts en assegurament de la qualitat mitjançant l'intercanvi d'experiències.

Cooperació

En el camp de la garantia de la qualitat, la col·laboració amb agents de l'àmbit universitari externs a la Unió Europea, tant en àrees en vies de desenvolupament com en zones de ràpida expansió, genera espais per a l'intercanvi de coneixements i oportunitats per identificar noves interpretacions del concepte de qualitat universitària.

 

PACAGRO (2014-2017)

PacAgroDevelopment of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia, coordinat per l'Escola Superior d'Agricultura de Nitra (Eslovàquia).

L'objectiu principal d'aquest projecte TEMPUS és la constitució d'una agència d'avaluació especialitzada en la garantia de la qualitat per als programes que ofereixen les facultats i escoles universitàries d'agricultura de tota la Federació Russa.

Un aspecte interessant d'aquest projecte és la participació molt activa del sector professional i empresarial, que té la voluntat de tenir una presència formal en el funcionament de l'agència esmentada. Si bé és un projecte impulsat per les universitats i els sectors professionals, també rep el suport del govern federal, atesa la posició estratègica del sector agropecuari rus.

Els objectius específics són els següents:

  • El desenvolupament d'estàndards i de procediments per a l'acreditació de programes públics agrícoles (Aps) en línia amb els ESG de l'ENQA.
  • La creació de l'Agència per a l'Acreditació de Programes Públics Agrícoles.
  • El reconeixement d'aquesta agència a Rússia i a escala internacional.

AQU Catalunya hi participa com a soci i part experta en la gestió de processos de garantia externa de la qualitat.

Universitat participant: Universitat de Lleida, com a soci del projecte.

EQTEL (2015-2017)

EQATELEl projecte Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities – EQTeL és un projecte de la convocatòria TEMPUS 2013 de la UE, dirigida a reformar i fomentar la modernització de l'educació superior en països associats amb la Unió Europea.

El projecte té com a objectiu desenvolupar indicadors clau de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL, models d'aprenentatge que utilitzen les noves tecnologies com a oportunitat de millora) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i, d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea.

Projecte coordinat per la Princess Sumaya University for Technology (PSUT) de Jordània.

AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat. En el projecte també hi participa la Universitat Oberta de Catalunya.

PDF Newsletter núm. 1. Estiu 2016 

ASEAN-QA (2011-2015)

ASEAN-QAJoint capacity building project in Southeast Asia. Programa de l'ENQA que té per objectiu assegurar i millorar la qualitat dels programes d'estudi i facilitar el reconeixement de crèdits i graus a partir d'uns principis de garantia de qualitat i uns estàndards, mitjançant l'intercanvi d'experiències.

AQU Catalunya ha participat en el projecte en representació de l'ENQA i ha cooperat amb experts del Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) i de la conferència de rectors d'Alemanya en el procés de formació de personal de les agències dels països de l'ASEAN. També ha participat en la realització de dues avaluacions de programes universitaris en aquesta regió.

El grup que gestionava aquest projecte ha acordat desenvolupar un programa de formació semipresencial per a responsables d'unitats tècniques de qualitat a les universitats de la regió de l'ASEAN. Aquest projecte serà coordinat per la Universitat de Potsdam i el DAAD, i AQU Catalunya hi prendrà part en representació de l'ENQA.

Així mateix, l'experiència acumulada en aquesta regió ha permès que l'ENQA, juntament amb altres socis, hagi format un consorci seleccionat per finançar-se mitjançant el programa EU-SHARE. AQU Catalunya representarà l'ENQA en aquest projecte que té per objectiu compartir l'experiència europea en l'establiment de l'EEES a la regió de l'ASEAN, que també cerca establir una àrea comuna d'ensenyament superior.

ISLAH (2013-2015)

Instruments of support of Labor Market and Higher Education. Coordinat pel consorci italià AlmaLaurea, el projecte ISLAH té com a objectiu establir dos observatoris nacionals, al Marroc i a Tunísia, amb els currículums de la població graduada, per facilitar l'intercanvi d'informació entre el sistema d'educació superior i les necessitats del mercat laboral.

L'Agència és membre del consorci responsable del desenvolupament de l'ISLAH. Hi comparteix bones pràctiques i l'experiència en l'establiment d'indicadors d'inserció laboral.

EQuAM (2012-2015)

Enhancement of Quality Assurance Management in Jordanian Universities. Projecte que coordina la Universitat de Barcelona i que té per objectiu fomentar el sistema de gestió de la qualitat de les universitats de Jordània. Un dels impactes d'aquest projecte és millorar la cooperació acadèmica entre Europa i Jordània.

AQU Catalunya hi participa com a soci i comparteix bones pràctiques en matèria d'assegurament de la qualitat.

link Enllaç a la notícia del tancament del projecte

QUAEM (2013)

Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova. AQU Catalunya participa, a través de la UdG, en aquest projecte internacional que té per objectiu desenvolupar una estratègia d'assegurament de la qualitat funcional a les institucions d'educació superior de Moldàvia.

DIES ASEAN-QA (2011-2012)

Joint capacity building project in Southeast Asia. Programa d'ENQA que té per objectiu assegurar i millorar la qualitat dels programes d'estudi i facilitar el reconeixement de crèdits i graus a partir d'uns principis de garantia de qualitat i estàndards, mitjançant l'intercanvi d'experiències.

JISER-MED (2011-2012)

Joint innovation and synergies in education and research. Projecte que té la voluntat de promoure els objectius Erasmus Mundus en el marc dels països de la Mediterrània i contribuir al desenvolupament d'una àrea Euromediterrània d'educació superior i recerca.

AQU Catalunya col·labora en el desenvolupament de les qüestions d'assegurament de la qualitat.

TEMPUS BiH (2007-2012)

TEMPUS in Bosnia and Herzegovina. Programa de la Comunitat Europea dissenyat per donar suport a països no membres en el desenvolupament dels seus sistemes d'educació superior. El programa es basa en el reconeixement de les institucions d'educació superior com a elements essencials en els processos de transició socio-econòmica i en el desenvolupament cultural.

Benchmarking

Aquest àmbit de treball està adreçat a ampliar la disponibilitat de referents d'avaluació de caire internacional quantitatius i qualitatius. Així mateix, permet fer prospectiva sobre l'evolució dels indicadors de qualitat, tant en contextos geogràfics propers com llunyans.

 

QPP (2011-2012)

Quality procedures in European higher education: Visions for the future. Tercera anàlisi europea d'ENQA sobre processos de garantia externa de la qualitat a l'ensenyament superior. Aquesta anàlisi, coordinada per AQU Catalunya s'adreça a identificar quina és l'orientació a l'usuari dels processos d'avaluació externa i a explorar quines poden ser les prioritats en aquest camp a escala europea.

AQU Catalunya ja va participar en la segona edició d'aquest programa (2007)

TEEP II (2005-2006)

Transnational European Evaluation Project II. Projecte pilot d'ENQA d'avaluació de màsters interuniversitaris de caràcter internacional, amb l'objectiu de desenvolupar una metodologia comuna per a l'avaluació externa d'aquests programes.

TEEP I (2003-2004)

Transnational European Evaluation Project I. Projecte pilot d'ENQA que explora les implicacions operatives d'una avaluació transnacional a nivell europeu de la qualitat de tres estudis: Història, Física i Veterinària.

MIRROR (2004)

El projecte MIRROR es va realitzar l'any 2004 a Catalunya, Suècia, Finlàndia i Irlanda, amb l'objectiu d'analitzar la situació dels programes de doctorat des de la perspectiva dels estudiants. Hi van participar més de 16.000 estudiants de doctorat, dels quals 1.001 eren del sistema universitari català. 

Basat en el desenvolupament realitzat per l'agència sueca Högskoleverket (National Agency for Higher Education) l'any 1998 —es va lliurar un qüestionari a 9.816 estudiants de postgrau suecs, la totalitat de la població, amb una taxa de resposta del 72%— el projecte MIRROR analitza qüestions com la introducció a l'educació doctoral, el desenvolupament professional, el diàleg amb els supervisors, la reflexió i els valors, entre altres.

La recollida de dades es va dur a terme entre els mesos de maig i juny de 2004. Les universitats catalanes que van participar en el projecte van ser són: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili i Universitat Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic i la Universitat Internacional de Catalunya.

link Resultats a Catalunya

link Resultats comparats

2.5.2019