Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Agregat

La LUC obre nova una via de carrera acadèmica que es basa en la contractació laboral del professorat de les universitats públiques de Catalunya. Les categories contractuals de professor o professora agregat/da i de catedràtic/a tenen caràcter indefinit i són les categories superiors del model contractual de la LUC, dins de la figura de professorat contractat doctor de la LOU, modificada per la LOMLOU 4/2007.

El personal acadèmic contractat en aquestes categories té plena capacitat docent i investigadora i pot tenir accés a les llicències i excedències que la LUC estableix per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària, i les seves retribucions es determinen pel Govern de la Generalitat.

Requisits per presentar-se a la convocatòria d'emissió d'acreditacions de recerca:

  • Estar en possessió del títol de doctor.
  • Demostrar una capacitat investigadora provada amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi doctoral. No s'admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior a tres anys.
  • Acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la LUC).

Per accedir a una plaça de professorat agregat, que és la primera categoria superior en la qual es gaudeix d'un contracte indefinit, és necessari disposar d'una acreditació de recerca, que reconeix una capacitat docent i investigadora provada, emesa per AQU Catalunya.

El Decret 404/2006, de 24 d'octubre, regula les funcions del professorat contractat per les universitats públiques catalanes.


12.2.2019