Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catedràtic

La LUC obre una nova via de carrera acadèmica que es basa en la contractació laboral del professorat de les universitats públiques de Catalunya. Les categories contractuals de professor o professora agregat i de catedràtic/a tenen caràcter indefinit i són les categories superiors del model contractual de la LUC, dins de la figura de professorat contractat doctor de la LOU, modificada per la LO 4/2007.

El personal acadèmic contractat en aquestes categories té una carrera docent i investigadora consolidada i pot tenir accés a les llicències i excedències que la LUC estableix per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària, i les seves retribucions es determinen pel Govern de la Generalitat.

Requisits per presentar-se a la convocatòria d'emissió d'acreditacions de recerca avançada:

  • Estar en possessió del títol de doctor.
  • Demostrar una capacitat investigadora provada amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi doctoral. No s'admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior a tres anys.
  • Acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la LUC).

Per accedir a una plaça de professor catedràtic, que és la categoria contractual que correspon a l'etapa més avançada de la carrera acadèmica i gaudeix de contracte indefinit, és necessari disposar d'una acreditació de recerca avançada, que reconeix una carrera docent i investigadora consolidada, emesa per AQU Catalunya.

El Decret 404/2006, de 24 d'octubre, regula les funcions del professorat contractat per les universitats públiques catalanes.

25.2.2016