Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds

Nou! El dia 2 de juny de 2020 es tanca el termini per a la presentació de sol·licituds. L’activitat d’avaluació de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, atenent a la protecció de l’interès general universitari, ha continuat admetent a tràmit les sol·licituds d’aquesta convocatòria fins que la normativa modifiqués les condicions de l’estat d’alarma. En aquest sentit, d’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s’ha aixecat la suspensió dels tràmits administratius amb caràcter general i, per tant, AQU Catalunya anuncia el tancament de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria.

Nou! Des del 2020 la tramitació electrònica és obligatòria! 

pencil

Sol·licitar l'avaluació

question 

Informació sobre el tràmit: Tràmits Gencat
transversal Documentació Com fer la tramitació electrònica
Preguntes freqüents

 

Properes convocatòries

calendar

  

1a convocatòria 2020

Del 14 d'abril fins al 2 de juny, ambdós inclosos. 

2a convocatòria 2020

Dates pendents de publicació.

 

Incompatibilitat

La presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca. En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca a la convocatòria següent, mentre que per a presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

Com fer la sol·licitud?

Passos a seguir

Un cop iniciada la sol·licitud online a través de Tràmits Gencat, heu de seguir els passos següents:

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

AVISOS:

  • Tingueu en compte que només es pot adjuntar un sol arxiu en cada tipologia de documentació. Un cop s'han adjuntat els arxius, aquests no es poden modificar.
  • En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

Resultats

L'acreditació de recerca avançada o la seva denegació es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de la convocatòria.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat.

Cal annexar tota la documentació a Tràmits Gencat en el termini de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Notes importants
 

Els mèrits al·legats no poden ser posteriors al termini de presentació de la sol·licitud marcador roig La no presentació d’aquests documents comporta el tancament de la sol·licitud marcador  taronja La no presentació d’aquests documents comporta que no es tindran en compte en l’avaluació

 

 

Document Descripció Obligatorietat
Curriculum Vitae

IconaWORD Curriculum Vitae

El CV ha de contenir, en un dels seus apartats, un resum de la trajectòria científica que no excedeixi un full i les deu millors contribucions científiques.

Pel que fa als apartats B (Publicacions), a l’apartat C (Obres artístiques i projectes arquitectònics) i a l’apartat D (Patents i models d'utilitat) del CV, cal indicar totes les dades que identifiquen els mèrits que s'indiquen. En cas contrari, els mèrits no seran considerats en l'avaluació.

Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.

 marcador roig
Títol de doctor

Només pels doctorats estrangers i quan no s'autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

 marcador roig
DNI o passaport

Només quan no s’autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

 marcador roig
Títol de família nombrosa

Només quan no s’autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

 marcador roig
Certificat de tesis doctorals dirigides

Certificat emès per la universitat en el qual hi consti la informació següent: el títol i la data de lectura de la tesi, el nom del doctor o doctora, el nom del director o directora o directors o directores i la qualificació obtinguda.

 marcador  taronja
Publicacions acceptades

Còpia de la publicació acceptada més la justificació de l'acceptació de l'editor. En cas de publicacions en premsa només la publicació. L’acceptació ha de ser definitiva (sense revisions pendents).

Només es consideraran les publicacions acceptades que compleixen aquests requisits.

 marcador  taronja
Informes valoratius

Màxim tres informes valoratius.

Es poden indicar a la sol·licitud fins a tres adreces de correu electrònic d'acadèmics de prestigi reconegut perquè emetin un informe valoratiu confidencial sobre la trajectòria acadèmica del sol·licitant. Aquestes persones rebran un correu electrònic des del qual podran redactar i enviar l'informe valoratiu.

Optatiu

 

PDF Protocol d'actuació d'AQU Catalunya en els casos de frau en els processos d'avaluació del professorat

 

 

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Normativa

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/235/2020 de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019. Nou!

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1826/2019, d'1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada. (2a convocatòria 2019 i 1a convocatòria 2020)

PDF PDF Resolució EMC/1830/2018, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada (2a convocatòria 2018 i 1a convocatòria 2019)

 

28.5.2020