Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds

Nou! A partir de 2020 la tramitació electrònica és obligatòria i per tramitar les sol·licituds heu de disposar d'una identitat digital o electrònica vàlida.

pencil

Sol·licitar l'avaluació

question 

Informació sobre el tràmit: Tràmits Gencat
transversal Documentació Com Tramitar en Línia
Preguntes freqüents

 

Properes convocatòries

calendar

  

1a convocatòria 2020

Del 14 d'abril al 4 de maig de 2020, ambdós inclosos.

 

2a convocatòria 2020

Dates pendents de publicació.

 

Incompatibilitat

La presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca. En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca a la convocatòria següent, mentre que per a presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

Com fer la sol·licitud?

Passos a seguir

Un cop iniciada la sol·licitud online a través de Tràmits Gencat, heu de seguir els passos següents:

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

AVISOS:

 • Tingueu en compte que només es pot adjuntar un sol arxiu en cada tipologia de documentació. Un cop s'han adjuntat els arxius, aquests no es poden modificar.
 • En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

Signar la sol·licitud 

Recordeu que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

 • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
 • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Resultats

L'acreditació de recerca avançada o la seva denegació es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de la convocatòria.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent des de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. Cal annexar tota la documentació a Tràmits Gencat (no cal enviar cap còpia en paper). El termini per fer-ho és de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud: 

 1. IconaWORD Curriculum vitae. El CV ha de contenir, en un dels seus apartats, un resum de la trajectòria científica que no excedeixi d'un full, i les deu millors contribucions científiques. Pel que fa als apartats B (Publicacions), C (Obres artístiques i projectes arquitectònics), D (Patents i models d'utilitat) del currículum, cal indicar totes les dades que identifiquen els mèrits que s'indiquen. En cas contrari, els mèrits no seran considerats en l'avaluació. A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.
 2. Certificat de tesis doctorals dirigides. Pel que fa a les tesis doctorals dirigides, cal adjuntar un certificat emès per la universitat en el qual hi consti la informació següent: el títol i la data de lectura de la tesi, el nom del doctor o doctora, el nom del director o directora o directors o directores i la qualificació obtinguda.
 3. Publicacions acceptades. No s'han d'adjuntar les publicacions referenciades en el model de currículum. No obstant això, en el cas que les publicacions estiguin acceptades però pendents de publicació s'ha d'adjuntar el treball, amb un document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editorial en un únic arxiu.
 4. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA, Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa.
 5. Títol de família nombrosa. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.
 6. Títol de doctor. Només pels doctorats estrangers i en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.
 7. Informes valoratius (online): Es poden sol·licitar fins a tres informes valoratius d'acadèmics de reconegut prestigi relatius al compliment de l'activitat investigadora del sol·licitant. La persona sol·licitant pot indicar en l'apartat Informes Valoratius de la sol·licitud, el correu electrònic de fins a tres acadèmics de prestigi reconegut perquè emetin un informe valoratiu confidencial sobre la seva trajectòria acadèmica. Aquestes persones rebran en breus dies un correu electrònic des del qual podran redactar i enviar l'informe valoratiu. 

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Normativa

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/235/2020 de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la segona convocatòria de l'any 2019. Nou!

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1851/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019.

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1826/2019, d'1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada. (2a convocatòria 2019 i 1a convocatòria 2020)

PDF PDF Resolució EMC/1830/2018, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada (2a convocatòria 2018 i 1a convocatòria 2019)

 

18.2.2020