Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents

Què és el certificat digital?

Quan s’inicia un tràmit, és necessari formalitzar la sol·licitud que s’envia en línia a través de Tràmits Gencat:

  • Si s’utilitza identificació digital, el tràmit quedarà automàticament validat.
  • Si no s’utilitza identificació digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament, cal imprimir el justificant de recepció de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que requereixin identificar-se són vàlids els certificats digitals i l'idCAT SMS.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerada mitjançant el programari d'Adobe.

Trobareu més informació sobre la Identificació Digital a l’enllaç següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
 

Quin model de currículum s'ha de presentar?

S'ha de presentar el currículum seguint el model normalitzat aprovat per la Comissió d'Avaluació de la Recerca. El model es pot descarregar del web, a l'apartat Agregat / Presentació de sol·licituds.

Quina experiència docent i/o investigadora mínima es necessita per poder sol·licitar les acreditacions de recerca o de recerca avançada?

És requisit imprescindible per accedir als contractes de professorat agregat i catedràtic acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya). Per tant, s'haurà de poder demostrar aquesta experiència docent i/o investigadora postdoctoral com a requisit previ a l'emissió de les acreditacions. D'acord amb les resolucions UNI/2693/2004 i UNI/2694/2004, no s'admetran a tràmit sol·licituds de personen amb una experiencia investigadora postdoctoral inferior als tres anys.

Una persona que tingui una acreditació de recerca avançada, pot accedir a un concurs de professorat agregat?

Sí, ja que la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU reconeix que l'obtenció de l'acreditació de recerca avançada inclou l'obtenció de l'acreditació de recerca.

PDF Resolució EDU/2072/2006, de 15 de juny.

Després d'una acreditació negativa, quan es pot tornar a sol·licitar una nova acreditació?

La presentació de la sol·licitud d'acreditació de recerca és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada (i viceversa).

  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.
  • En cas de denegació de l'acreditació de recerca avançada, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca a la convocatòria següent, mentre que per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

S'han de consignar els índexs d'impacte corresponents a les revistes en què s'ha publicat?

Sí, cal consignar el índexs d'impacte. Els índexs corresponents els edita l'ISI Journal Citation Reports (JCR) i es poden consultar a través d'Internet a totes les universitats públiques catalanes. Actualment, el JCR només publica els índexs d'impacte corresponents als àmbits científics (Science Citation Index) i de les ciències socials (Social Science Citation Index).

Què són els quartils?

La persona sol·licitant haurà de fer constar el quartil que ocupa la revista en què ha publicat un determinat article en l'àmbit corresponent del JCR on apareix.

Per exemple, suposem que una revista apareix en l'àmbit del JCR Applied Physics. Primer s'han d'ordenar les revistes per ordre decreixent d'índex d'impacte, de forma que la primera revista serà sempre la de major índex d'impacte i la darrera la revista amb l'índex d'impacte menor. Suposem que aquesta revista ocupa el lloc 12 de 100. Per calcular els quartils es dividiria el nombre total de revistes (100) entre 4. En aquest cas cada quartil es compon de 25 revistes. El primer quartil comprèn les revistes de l'1 al 25, el segon quartil del 26 al 50, el tercer quartil del 51 al 75 i el quart quartil del 76 al 100.

Quin quartil s'indica en el cas que una revista aparegui a més d'un àmbit del JCR?

En el cas que una revista aparegui a més d'un àmbit es farà constar aquell en què la revista ocupi un lloc més elevat. És a dir, el més favorable.

A què fa referència el nombre de cites que apareix a l'apartat de publicacions indexades del currículum?

Fa referència al nombre de vegades que un article ha estat citat per altres investigadors. El nombre de citacions es pot consultar al Web of Science.

Com puc consultar els indicis de qualitat de les revistes (impacte, classificació, citacions...)?

AQU Catalunya no disposa d'una classificació pròpia de revistes. Així, en el procés d'avaluació es fan servir la classificació científica de la Web of Science: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition o Social Sciences Edition, així com altres bases de dades de citació (p.e. SCOPUS).

D'altra banda, existeixen diferents eines que faciliten informació sobre la difusió científica de les revistes (p.e. MIAR).

Finalment, els Serveis Bibliotecaris de les universitats disposen de professionals i eines que us poden ser d'utilitat. A tall d'exemple, podeu consultar:

3.5.2017