Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents

Quan s'ha de demanar l'informe previ de lector per optar a una plaça de professor?

La Llei estableix que per poder optar a una plaça de lector és requisit imprescindible disposar de l'informe previ de professorat lector que emet AQU Catalunya. L'Agència ajusta les seves dues convocatòries anuals al calendari de contractació de les universitats catalanes que, en general, obren els concursos durant el segon trimestre de l'any. Per tant, si algú es vol presentar a aquests concursos, ha d'haver sol·licitat l'informe a AQU sis mesos abans.

Els informes de professorat lector, tenen caducitat?

No.

Després d'un informe desfavorable, quan se'n pot tornar a demanar un altre?

Les persones que hagin presentat una sol·licitud d'informe previ a la selecció per a la contracció del professorat lector podran tornar a sol·licitar un nou informe previ per a la mateixa figura contractual en la convocatòria següent.

Com especifica la persona sol·licitant l'àrea de coneixement?

Les persones sol·licitants, en funció de la seva especialitat, hauran de fer constar com a màxim dos àmbits de coneixement. La CAR ha constituït sis comissions específiques, una per a cada àmbit de coneixement, que seran les encarregades d'avaluar les sol·licituds. La CAR i les comissions específiques decidiran l'adscripció definitiva de les sol·licituds a una determinada àrea de coneixement.

S'han d'adjuntar còpies de les publicacions?

No s'ha d'adjuntar còpia de les publicacions. Només, en el cas que estiguin acceptades però pendents de publicació, caldrà adjuntar el treball en format electrònic (en PDF o MS-WORD), acompanyat del document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editor, ambdós dins d'un únic arxiu.

En els currículums, en l'apartat d'experiència docent, s'han de fer constar els crèdits de les assignatures impartides o els crèdits que ha impartit d'aquella assignatura la persona sol·licitant?

S'han de fer constar tots dos, els crèdits de l'assignatura i els crèdits que d'aquesta assignatura ha impartit la persona sol·licitant.

A què fan referència les publicacions en l'apartat de congressos del currículum?

En moltes ocasions les contribucions a congressos poden publicar-se en forma d'article en revistes, proceeedings, com a capítols de llibres, etc. En aquest apartat s'ha de fer constar la revista, llibre, etc. en què van aparèixer les contribucions, tot indicant pàgina inicial i final i el volum de la revista, si és el cas.

Com s'acredita l'activitat docent?

L'activitat docent es pot acreditar aportant els encàrrecs docents reflectits en el pla d'ordenació acadèmica o pla docent individualitzat, degudament signats pels responsables acadèmics, o bé a través d'un certificat de la direcció del departament responsable de les assignatures impartides en què es faci constar les assignatures impartides i el nombre de crèdits impartits.

Quina és la taxa que s'ha de satisfer per a l'emissió dels informes de professorat lector?

Veure apartat Professorat / Taxes.

AQU Catalunya avalua el professorat col·laborador?

D'acord amb el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, al maig de 2013 va finalitzar el termini perquè les universitats convoquessin concursos per a la contractació de professorat col·laborador. Per aquest motiu, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya va acordar en sessió plenària que la convocatòria d'emissió d'informes de lector i col·laborador de setembre de 2012 fos la darrera en què s'admetessin sol·licituds de professorat col·laborador.

He enviat tots els documents i m'apareix l'avís "actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Què he de fer?

En cas que quedi algun apartat de documentació buit us apareixerà l'avís "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Tenint en compte que no és obligatori enviar tots els documents (p.e. "instància" o "títol de doctor" no són sempre documents obligatoris), podeu ignorar aquest avís en cas que hagueu annexat la documentació requerida en el vostre cas.

Què és el certificat digital?

Quan s’inicia un tràmit, és necessari formalitzar la sol·licitud que s’envia en línia a través de Tràmits Gencat:

  • Si s’utilitza identificació digital, el tràmit quedarà automàticament validat.
  • Si no s’utilitza identificació digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament, cal imprimir el justificant de recepció de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que requereixin identificar-se són vàlids els certificats digitals i l'idCAT SMS.
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerada mitjançant el programari d'Adobe.

Trobareu més informació sobre la Identificació Digital a l’enllaç següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/
 

Quan es comunica el resultat de l'avaluació?

El resultat de l'avaluació es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de la convocatòria.

21.2.2019