Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents sobre l'informe de lector

Preguntes freqüents comunes sobre els tràmits de professorat

Tramitació de la sol·licitud  Revistes científiques

 

Preguntes freqüents sobre l'informe de lector

Quan s'ha de demanar l'informe previ de lector per optar a una plaça de professor?

La Llei estableix que per poder optar a una plaça de lector és requisit imprescindible disposar de l'informe previ de professorat lector que emet AQU Catalunya. L'Agència ajusta les seves dues convocatòries anuals al calendari de contractació de les universitats catalanes que, en general, obren els concursos durant el segon trimestre de l'any. Per tant, si algú es vol presentar a aquests concursos, ha d'haver sol·licitat l'informe a AQU sis mesos abans.

Els informes de professorat lector, tenen caducitat?

No.

Després d'un informe desfavorable, quan se'n pot tornar a demanar un altre?

Les persones que hagin presentat una sol·licitud d'informe previ a la selecció per a la contracció del professorat lector podran tornar a sol·licitar un nou informe previ per a la mateixa figura contractual en la convocatòria següent.

S'han d'adjuntar còpies de les publicacions?

No s'ha d'adjuntar còpia de les publicacions. Només, en el cas que estiguin acceptades però pendents de publicació, caldrà adjuntar el treball en format electrònic (en PDF o MS-WORD), acompanyat del document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editor, ambdós dins d'un únic arxiu.

En els currículums, en l'apartat d'experiència docent, s'han de fer constar els crèdits de les assignatures impartides o els crèdits que ha impartit d'aquella assignatura la persona sol·licitant?

S'han de fer constar tots dos, els crèdits de l'assignatura i els crèdits que d'aquesta assignatura ha impartit la persona sol·licitant.

A què fan referència les publicacions en l'apartat de congressos del currículum?

En moltes ocasions les contribucions a congressos poden publicar-se en forma d'article en revistes, proceeedings, com a capítols de llibres, etc. En aquest apartat s'ha de fer constar la revista, llibre, etc. en què van aparèixer les contribucions, tot indicant pàgina inicial i final i el volum de la revista, si és el cas.

Com s'acredita l'activitat docent?

L'activitat docent es pot acreditar aportant els encàrrecs docents reflectits en el pla d'ordenació acadèmica o pla docent individualitzat, degudament signats pels responsables acadèmics, o bé a través d'un certificat de la direcció del departament responsable de les assignatures impartides en què es faci constar les assignatures impartides i el nombre de crèdits impartits.

Quina és la taxa que s'ha de satisfer per a l'emissió dels informes de professorat lector?

Veure apartat Professorat / Taxes.

AQU Catalunya avalua el professorat col·laborador?

D'acord amb el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, al maig de 2013 va finalitzar el termini perquè les universitats convoquessin concursos per a la contractació de professorat col·laborador. Per aquest motiu, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya va acordar en sessió plenària que la convocatòria d'emissió d'informes de lector i col·laborador de setembre de 2012 fos la darrera en què s'admetessin sol·licituds de professorat col·laborador.

24.7.2019