Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents mèrits de docència

Preguntes freqüents comunes sobre els tràmits de professorat

Tramitació de la sol·licitud  Revistes científiques

 

Preguntes freqüents sobre el tràmit de mérits de docència

Quin pot ser el període d'avaluació d'un tram de docència?

D'acord amb l'article 3 del Decret 405/2006, el PDI pot sol·licitar l'avaluació de períodes de 5 anys de la seva activitat docent. Així mateix, la CEMAI ha acordat que el període d'avaluació serà de 5 anys.

Per tant, els períodes que es poden sotmetre a avaluació poden ser d'anys consecutius o no.

Exemple de tram docent continu:
 

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any
2006 2007 2008 2009 2010

Exemple de tram docent discontinu:

1r any   2n any 3r any   4t any 5è any
2004 2005 (any no inclòs) 2006 2007 2008 (any no inclòs) 2009 2010

Hi ha un període mínim d'activitat docent per a poder sol·licitar la certificació/avaluació de l'activitat docent (CAAD)?

El període mínim és de tres anys d'experiència docent. Ara bé, la CEMAI tindrà en compte la trajectòria docent duta a terme fins al moment de sol·licitar l'avaluació i, preferentment, la dels darrers cinc anys.

El professorat d'un centre adscrit a una universitat amb el Manual d'avaluació docent certificat per AQU Catalunya, en quin dels supòsits es troba?

En aquest cas depèn de la relació que el centre adscrit tingui amb la seva universitat d'adscripció. Així, si la universitat té el Manual d'avaluació docent certificat per AQU Catalunya i comunica oficialment a AQU Catalunya que l'aplica als seus centres adscrits, el professorat es troba en el cas 1 (professorat d'universitat catalana amb Manual d'avaluació docent acreditat per AQU Catalunya). Si no és així, la persona sol·licitant es trobarà en algun dels altres supòsits.

Com es reconeix la docència impartida en una universitat estrangera?

D'acord amb la resolució UNI/3130/2005, de 28 d'octubre, que regula l'emissió de les certificacions o avaluacions de l'activitat docent, igual que en el cas de les universitats que no tenen certificat per AQU Catalunya el manual d'avaluació docent, les universitats estrangeres hauran d'emetre un informe d'avaluació de l'activitat docent del sol·licitant atenent als criteris d'avaluació establerts al punt 9 d'aquesta resolució.

Excepcionalment, en el supòsit que la persona interessada no pugui aportar, per raons justificades a criteri de la CEMAI, l'informe favorable d'avaluació de la seva activitat docent, haurà d'especificar a la sol·licitud aquesta circumstància i aportar un currículum d'acord amb el model publicat al web d'AQU Catalunya, als efectes de la seva avaluació.

Si la persona sol·licitant ha pertangut a més d'una universitat, pot demanar informes de la seva activitat docent a cadascuna de les universitats on ha fet docència?

Sí, s'haurà d'adreçar als respectius vicerectorats de professorat per a disposar d'informació dels darrers cinc anys.

El personal investigador del programa Ramon i Cajal que està treballant en una universitat catalana, en quin dels supòsits es troba?

AQU Catalunya considera aquest col·lectiu com a professorat de la universitat on estan treballant.

16.4.2019