Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Preguntes freqüents mèrits de recerca

Preguntes freqüents comunes sobre els tràmits de professorat

Tramitació de la sol·licitud  Revistes científiques

 

Preguntes freqüents sobre el tràmit de mérits de recerca

Llegenda per a les preguntes freqüents:

G. Qüestions generals
V. Qüestions sobre la vinculació
T. Qüestions sobre el trams
D. Qüestions sobre la documentació
A. Qüestions sobre l'avaluació

 

 

G. Què és un tram?

Un tram és un període investigador de sis anys que poden ser consecutius o no. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren com a any natural.

G. Què s'entén per període investigador?

És el temps posterior a l'obtenció de la llicenciatura en què la persona sol·licitant ha realitzat una activitat investigadora amb resultats concrets i durant el qual s'ha tingut vinculació amb una universitat o centre de recerca, acreditada degudament.

G. Quins tipus de trams hi ha?

Hi ha dos tipus de trams: el tram de recerca, en què s'avalua la producció científica d'acord amb els criteris establerts per a aquest tipus de trams, i el tram de recerca i transferència, en què es valora l'activitat de transferència de tecnologia, d'acord amb els requisits i característiques establerts en els criteris per a l'avaluació d'aquest tipus de trams.

G. Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

En primer lloc, reconeix un mèrit individual de l'activitat de recerca de la persona sol·licitant i, en segon lloc, és un requisit per al PDI funcionari i contractat previ a la percepció de la retribució addicional per mèrits de recerca.
 

G. Cal que en el període sotmès a avaluació el règim de dedicació sigui a temps complet?

No. El règim de dedicació de la persona sol·licitant pot haver estat a temps parcial. En tot cas, però, el període de vinculació a la institució ha d'haver estat, com a mínim, de vuit mesos perquè pugui ser considerat un any natural.

G. En què consisteixen les retribucions addicionals?

Les retribucions addicionals per mèrits de recerca per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya consisteixen en un complement addicional regulat pel Decret 405/2006, de 24 d'octubre. El complement addicional es concreta en una quantia anual individual i consolidable.

G. Per percebre el complement retributiu addicional, quin règim de dedicació cal tenir?

El personal docent i investigador funcionari i contractat haurà de prestar els seus serveis a la universitat en règim de dedicació a temps complet per poder percebre els complements retributius addicionals corresponents.

G. Quin és l'import de les retribucions addicionals?

Aquesta informació està disponible al servei de personal de cada universitat.

V. A partir de quan es pot sotmetre a avaluació l'activitat investigadora?

La persona sol·licitant podrà sotmetre a avaluació tota la seva activitat de recerca, sempre que hi hagi hagut una vinculació a una universitat o centre de recerca, a partir de l'obtenció de la llicenciatura.

En aquest sentit, tingueu present que el primer any que sotmeteu a avaluació determina l'inici de la vostra trajectòria investigadora pel que fa als sexennis. Així, en convocatòries posteriors no es podran sotmetre a avaluació els anys anteriors a l'any d'inici.

V. Com es justifica la vinculació?

La vinculació és un requisit imprescindible per sotmetre's a avaluació. Així, la persona sol·licitant haurà de demostrar mitjançant full de serveis de la universitat o del centre de recerca, o bé mitjançant còpia de contractes, nomenaments, credencials de becari o documents similars, la seva vinculació amb aquestes institucions.

En el cas que en l'objecte del contracte, nomenament, credencial de becari o documents similars no hi consti explícitament que s'han realitzat tasques de recerca i/o docència, caldrà aportar la memòria de recerca de la institució on hi consti la seva col·laboració; un certificat amb les tasques realitzades relacionades amb la recerca i/o docència i les publicacions derivades d'aquesta etapa. En el certificat que emeti la institució cal indicar el dia, mes i any d'inici i el dia, mes i any final de la col·laboració.

V. Es poden sotmetre a avaluació anys per als quals no es pot demostrar la vinculació amb una institució docent i de recerca?

No. La persona sol·licitant haurà de demostrar mitjançant full de serveis de la universitat o del centre de recerca, o bé mitjançant còpia de contractes, nomenaments, credencials de becari o documents similars la seva vinculació amb aquestes institucions.

V. Es poden al·legar mèrits en el CV abreujat corresponents a anys sense vinculació a institucions docents i de recerca i no sotmesos a avaluació?

No. Els mèrits al·legats han de correspondre a anys en què la persona sol·licitant ha tingut vinculació amb una institució docent i de recerca i que, d'altra banda, han estat sotmesos a avaluació

T. Quines modalitats existeixen la primera vegada que se sotmet a avaluació l'activitat investigadora?

La persona sol·licitant podrà optar per l'avaluació normal, l'avaluació única o per totes dues en sol·licituds diferents.

T. En què consisteix l'avaluació normal?

És l'avaluació en què només se sotmet a avaluació un o diversos trams investigadors. S'han de sotmetre a avaluació sis anys, els quals poden ser consecutius o no. En el cas que se sol·liciti l'avaluació de més d'una avaluació normal caldrà presentar tantes sol·licituds com avaluacions normals es demanin.

  • PDI contractat: el tram ha de finalitzar a partir del 2003 (exemples 1998-2003, 1996-2003, 1998-2011, etc.). 
  • PDI funcionari: el tram ha de finalitzar a partir del 2002 (exemples 1997-2002, 1996-2002, 1997-2004, etc.).

Exemple de tram normal continu:

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 6è any
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exemple de tram normal discontinu:

1r any   2n any 3r any   4t any 5è any 6è any
2004 2005 (any no inclòs) 2006 2007 2008 (any no inclòs) 2009 2010 2011

T. En què consisteix l'avaluació única?

Per al PDI contractat: l'avaluació única consisteix en l'avaluació conjunta d'un o de més trams que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2002. És a dir, la persona sol·licitant pot sotmetre a avaluació tota la seva activitat investigadora fins, com a màxim, al 31 de desembre de 2002. (exemples: 1997-2002, 1994-1999, 1991-2002, etc.)

Per al PDI funcionari: l'avaluació única consisteix en l'avaluació conjunta d'un o de més trams que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2001. És a dir, la persona sol·licitant pot sotmetre a avaluació tota la seva activitat investigadora fins, com a màxim, al 31 de desembre de 2001. (exemples: 1996-2001, 1994-1999, 1990-2001, etc.)
 

T. Com es poden formar els trams sotmesos a avaluació única?

El període investigador sotmès a avaluació única només podrà està compost d'anys consecutius. Els trams no podran construir-se amb anys sense activitat investigadora. Només es podran sotmetre a avaluació única trams complets compostos d'anys sencers consecutius, és a dir, el nombre d'anys del període temporal sotmès a avaluació haurà de ser múltiple de 6 (6, 12, 18, 24, etc.). En cap cas el període podrà ser construït amb un total d'anys que no sigui múltiple enter de 6.

Exemple de període sotmès a avaluació única:

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 6è any 7è any 8è any 9è any 10è any 11è any 12è any
1991                     2002

L'avaluació d'aquest període d'exemple podria donar lloc a l'avaluació positiva de dos trams com a màxim.

Exemple de període que no es pot sotmetre a avaluació:

1r any 2n any 3r any 4t any                         5è any 6è any 7è any 8è any 9è any 10è any 11è any 12è any
1990       Any sense
activitat
1995             2002 

En aquest cas la persona sol·licitant podria optar per sotmetre a avaluació única del 5è fins al 10è any. Els anys 11è i 12è podran ser sotmesos a avaluació normal amb 4 anys més posteriors a la data 31 de desembre de 2002.

T. Si una persona sotmet la seva activitat a avaluació única i a avaluació normal en la mateixa convocatòria, quantes sol·licituds ha de presentar?

La persona interessada haurà de presentar les sol·licituds de forma separada, una sol·licitud per a l'avaluació única i una sol·licitud per a cada tram per a l'avaluació normal que es demani.

T. Els anys no sotmesos a avaluació normal poden ser al·legats en avaluacions posteriors?

No. Els anys no sotmesos a avaluació normal no es podran sotmetre a avaluacions posteriors.

1r any   2n any 3r any   4t any 5è any 6è any
2004 2005 (any no inclòs) 2006 2007  2008 (any no inclòs) 2009  2010  2011 

En aquest exemple, els anys 2005 i 2008 no es podran sotmetre a avaluacions posteriors.

T. Els anys no sotmesos a avaluació normal entre dos trams, poden ser al·legats en avaluacions posteriors?

No. Aquests anys tampoc no es podran al·legar en avaluacions posteriors. Així mateix, s'ha de tenir en compte que en el cas que el primer dels trams normals fos desfavorable no es podrà sotmetre a avaluació en cap altra convocatòria, independentment del resultat del segon tram.

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 6è any   1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 6è any
1r tram d'avaluació normal Anys no inclosos 2n tram d'avaluació normal

T. Si un tram d'avaluació normal és avaluat negativament, es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior el mateix període avaluat negativament?

No. El mateix tram no es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior. No obstant això, només en el cas d'avaluació normal desfavorable, la persona sol·licitant podrà presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació en la qual pot incloure fins a 5 dels 6 anys avaluats negativament corresponents al darrer tram sotmès a avaluació, i almenys un any ha de ser posterior al darrer any del període avaluat negativament.

T. Si un tram d'avaluació única és avaluat negativament, es pot tornar a sol·licitar?

No. Els trams d'avaluació única només es poden sotmetre a avaluació una vegada i no poden tornar a ser valorats en convocatòries posteriors.

T. Si en una mateixa convocatòria es presenten més de dos trams normals i el resultat és desfavorable, es poden “recuperar” aquests trams en avaluacions posteriors?

Exemple 1:

  Any inici Any final Resultat avaluació
1r tram normal 1998 2003 Desfavorable
2n tram normal 2004 2009 Desfavorable
3r tram normal 2010 2015 Favorable

En aquest cas, la persona sol·licitant no podrà sotmetre en convocatòries posteriors cap dels trams avaluats desfavorablement.

 

Exemple 2:

  Any inici Any final Resultat avaluació
1r tram normal 1998 2003 Desfavorable
2n tram normal 2004 2009 Desfavorable
3r tram normal 2010 2015 Desfavorable

En aquest cas, la persona sol·licitant no podrà sotmetre en convocatòries posteriors ni el primer ni el segon tram avaluats desfavorablement. Sols podrà presentar novament el tercer tram, modificant els anys segons la normativa vigent.

D. El PDI que tingui l'avaluació positiva de la CNEAI, ha d'aportar tota la documentació que es demana a Tràmits Gencat?

NO. En cas que disposeu de l'avaluació positiva de la CNEAI per al tram sol·licitat, no cal que aporteu cap document més. Podeu ignorar l'avís de "requeriments pendents" que apareix al portal de Tràmits Gencat. Així mateix, el tràmit està exempt del pagament de la taxa.

D. Quina informació s’ha d’aportar per cadascuna de les aportacions del CV abreujat?

A més de les dades que les identifiquen (tipus d’aportació, títol, any, etc.), cal acompanyar cada aportació d’un breu resum que contingui els objectius i resultats més rellevants de la investigació, d’informació sobre la contribució personal del sol·licitant en cadascun dels treballs presentats i dels indicis de qualitat corresponents. D’acord amb les instruccions del CV abreujat, l’extensió màxima per cadascun d’aquests camps és de 2.000 caràcters.

D. Què he de fer per tenir les meves dades disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)?

Si sou investigador/a d'alguna de les universitats i/o centres de recerca que participen al PRC i voleu que hi apareguin les vostres publicacions, projectes, grups de recerca o suggerir modificacions, us podeu posar en contacte directament amb la vostra institució.

Tingueu en compte que les vostres dades hauran d'estar introduïdes com a mínim 3 mesos abans d'iniciar el tràmit amb AQU Catalunya.

D. Què he de fer si he carregat les aportacions del meu CV abreujat des del PRC i hi ha alguna errada?

Si heu carregat les aportacions des del PRC i detecteu alguna dada mal introduïda, heu d'esborrar l'aportació (s'esborraran totes les dades d'aquesta) i introduir-la manualment. Us recomanem que contacteu amb la vostra institució per comunicar-los les dades incorrectes per tal que aquestes apareguin correctament quan s'actualitzi el portal.

D. Es poden incloure al CV abreujat publicacions acceptades però encara no publicades?

No. Només es poden presentar aportacions científiques que hagin estat efectivament publicades durant el període sotmès a avaluació.

D. Quins models de CV complet s'accepten?

Els models de CV complet vàlids per a aquesta convocatòria són:

  • CV normalitzat complet, model AQU
  • CV del Ministeri
  • CV GREC

D. S'han de demanar informes valoratius a experts de reconegut prestigi per a aquesta convocatòria?

No, per a l'avaluació de l'activitat investigadora, no s'han de demanar informes valoratius.

A. El canvi de situació laboral (de contractat a funcionari o viceversa) implica la presentació de trams ja avaluats per AQU Catalunya?

No. Atès que la Comissió d'Avaluació de la Recerca valora els mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador aplicant els mateixos criteris independentment del fet que la persona sol·licitant sigui personal docent i investigador funcionari o contractat, la Comissió no avalua o reconeix de nou els mèrits de recerca ja sotmesos a avaluació o reconeguts al personal docent i investigador malgrat hagi variat el seu règim d'adscripció del règim funcionarial a la via contractual o viceversa.

Només en el cas de la darrera avaluació normal desfavorable, la persona sol·licitant pot sotmetre a avaluació o reconeixement, en anys posteriors, fins a 5 dels 6 anys avaluats negativament, i almenys un any, ha de ser posterior al darrer any del període avaluat negativament.

A. En cas d'avaluació favorable, quan es comença a percebre el complement addicional?

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el pagament del complement, us heu d'adreçar a la vostra universitat.

A. AQU Catalunya reconeix les avaluacions fetes per la CNEAI?

Sí. AQU Catalunya té conveni amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, segons el qual l'Agència reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI de l'activitat investigadora del professorat universitari que l'hagi sol·licitat en les seves successives convocatòries, dins del marc del procediment d'avaluació establert per AQU Catalunya i sempre que es compleixin els requisits i característiques d'aquest procediment.

A. Es poden sol·licitar sexennis avaluats positivament per la CNEAI fins a l'any 2004 (la data de la resolució de la CNEAI és 2005 o anterior)?

No. Aquest professorat ja està percebent les retribucions addicionals i, per tant, no pot tornar a demanar-les.

A. Si un professor canvia de categoria, manté els trams que té reconeguts?

El tram de recerca avaluat favorablement per l'Agència s'associa amb la categoria de personal docent i investigador que la persona sol·licitant hagi ocupat a data 31 de desembre del darrer any del tram sotmès a avaluació, sempre que hagi ocupat una de les categories que dóna dret a ser avaluat, és a dir, professor col·laborador doctor permanent, professor lector, professor agregat o catedràtic.

D'altra banda, si a 31 de desembre del darrer any del tram sotmès a avaluació la persona sol·licitant no ocupava cap de les figures de PDI que dóna dret a ser avaluat, el tram es vincula amb la categoria de PDI que la persona sol·licitant té en el moment de presentar la sol·licitud d'avaluació.

 

A. Els trams de recerca avaluats o reconeguts amb anterioritat per AQU Catalunya es poden reconèixer també com a trams de recerca i transferència tecnològica?

No. La normativa estableix que no es poden sotmetre a una nova avaluació els trams o períodes avaluats o reconeguts amb anterioritat.

A. El PDI interí pot demanar trams de recerca?

Sí. D'acord amb la Sentència 40/2017 de 9 de febrer de 2017, el PDI interí pot sol·licitar l'avaluació de l'activitat investigadora seguint el mateix procediment que el PDI fix.

A. Quin reconeixement tenen els trams de recerca del PDI agregat interí?

D'acord amb la Sentència 40/2017 de 9 de febrer de 2017, i la modificació de les convocatòries 2016 i 2017 dels trams de recerca del PDI interí, les avaluacions d'aquestes convocatòries es reconeixen com a avaluació de l'activitat investigadora, segons els termes indicats en la modificació esmentada.

 

16.4.2019